31
Misa Lal Saul Ac Wen Natul
(Sie Chronicle 10:1–12)
Mwet Philistia elos mweun lain mwet Israel fin Fineol Gilboa. Mwet Israel pukanten elos misa in acn sac, ac mwet lula sin mwet Israel, welulang Tokosra Saul ac wen natul, elos kaingla. Tusruktu mwet Philistia elos ukwalos, ac uniya wen tolu inge natul Saul: Jonathan, Abinadab, ac Malchishua. Mweun sac arulana upa nu facl Saul, ac el pisrkiyuki ke pisr nutin mwet lokoalok lal, ac arulana yohk kinet kacl. Saul el fahk nu sin mwet fusr se su us mwe mweun natul ah, “Faisak cutlass nutum an ac uniyuwi, tuh mwet Philistia pegan ingan in tia konkin lah elos uniyuwi.” Tuh mwet fusr sac arulana sangeng ac kofla orala. Ke ma inge Saul el srukak cutlass natul sifacna, ac putatyang nu fac. Ke mwet fusr sac liye lah Saul el misa, na el oayapa putatyang nu fin cutlass natul ah, ac welul Saul misa. Na pa ingan luman misa lal Saul ac wen tolu natul, ac mwet fusr sac. Mwet nukewa su welul Saul elos misa ke len sac. Ke mwet Israel su muta lefahlo Infahlfal Jezreel, ac elos su muta lefahlyat Infacl Jordan, elos lohng lah un mwet mweun lun mwet Israel elos kaing, ac Saul ac wen natul elos misa, elos fahsr liki siti selos ac kaingla. Na mwet Philistia elos tuku ac muta we.
In len se tukun mweun upa sac, mwet Philistia elos som in suk ma wap ke mwet misa, na elos konauk manol Saul ac wen tolu natul oan Fineol Gilboa. Elos pakela sifal Saul, ac sarukla mwe loeyuk lal, ac supwalik ma inge yurin mwet utuk kas nu in facl Philistia nufon, in fahkak pweng wo se inge nu sin ma sruloala lalos ac nu sin mwet lalos. 10 Elos filiya mwe mweun natul Saul in tempul lun god mutan se pangpang Astarte, ac elos patikya manol Saul nu ke pot uh in siti Beth Shan.
11 Ke mwet Jabesh in Gilead elos lohng ma mwet Philistia oru nu sel Saul, 12 na mwet pulaik inmasrlolos elos fahla fong nufon se nwe ke elos sun Beth Shan. Elos eisya manol Saul ac wen natul liki pot uh, ac usla nu Jabesh ac esukak we. 13 Na elos orani sri uh, ac pikinya ye sak tamarisk soko in siti uh, ac elos lalo ke len itkosr.