^
JOB
Satan El Srikal Job
Tulik Natul Job Ac Mwe Kasrup Lal Kunausyukla
Satan El Sifil Srikal Job
Mwet Kawuk Tolu Lal Job Tuku
Torkaskas Lal Job Nu Sin God
Asramsrami Se Mee
Asramsrami Akluo
Asramsrami Aktolu
Kaksakinyuk Lalmwetmet28:1 kas Hebrew tiana akkalemye lah su sramsram ke chapter se inge.
Sramsram Safla Lal Job Nu Sin Mwet Kawuk Lal
Kas Lal Elihu
LEUM GOD El Topkol Job
Saflaiyen Sramsram Uh