19
[Job]
Na Job el fahk,
“Efu ku komtal akkeokyeyu na ke kas lomtal an?
Pacl puspis komtal akkolukyeyu,
Ac tia mwekin ke ma upa komtal oru nu sik ingan.
Finne oasr ma koluk nga orala,
Mea lomtal nu kac?
Komtal pangon mu komtal wo likiyu,
Ac nunku mu mwe keok nu sik inge akpwayei lah oasr koluk luk.
Mea, komtal tiana akilen lah God pa oru ma inge?
El oakiya sie sruhf in sruokyuwi.
Nga arulana lain ma upa El oru inge,
Tuh wanginna mwet porongeyu;
Nga kwafe in oasr nununku suwohs orek nu sik, tuh wanginna mwet lohng.
God El kosrala inkanek uh, ac nga tia ku in kaingla;
El sang lohsr uh kosrala inkanek luk.
El eisla nufon mwe kasrup luk,
Ac akkolukyela inek.
10 El sringil monuk oana sie mwet su kunausya sie lohm.
El fusak finsrak su oan in nga,
Ac filiyuwi nga in uli ac misa.
11 God El kasrkusrak ac arulana foloyak sik;
El oreyu oana mwet lokoalok se lal ma El kwase oemeet uh.
12 El supwama un mwet mweun lal in lainyu;
Elos koaneak sisken pot luk, in mweuniyu yen nga muta we.
 
13 “God El oru mwet wiuk in ngetla likiyu;
Nga oana sie mwetsac nu sin mwet ma eteyu meet ah.
14 Sou luk ac mwet kawuk luk elos som likiyu.
15 Mwet fahsr su tuh mutwata in lohm sik elos mulkinyula;
Mutan kulansap luk elos oru oana elos in tia eteyu.
16 Nga fin pangon sie mwet kulansap luk, ku kwafe elan kasreyu,
El ac tiana topukyu.
17 Mutan kiuk uh tia ku in muteng foulin momong luk uh,
Ac tamulel na pwaye luk elos tia lungse kiluku nu yuruk.
18 Tulik uh elos aksruksrukeyu ac isrunyu ke pacl elos liyeyu uh.
19 Mwet kawuk na pwaye luk uh angyang sik ke pacl elos liyeyu uh;
Elos su nga arulana lungse yohk meet elos forla lainyu.
20 Kolo ke monuk uh arosrosak ac atla liki sri in monuk;
Ac kutu srisrik na ngan misa.
21 Komtal mwet kawuk luk! Tal pakomutuk!
Poun God arulana sringilyuwi.
22 Efu ku komtal akkeokyeyu oana ke God El oru uh?
Mea, tia fal tari lupan keok ma orek nu sik uh?
 
23 “Nga ke sie mwet ah in esamya kas luk inge
Ac oakiya ke ma simusla in sie book ah!
24 Ku in kihlyak kas luk inge ke sie eot
In mau oanna nwe tok.
 
25 “Tuh nga etu lah oasr sie inkusrao
Su ac fah mau tuku in tuh moliyula.
26 Finne tukun mas luk uh kangla kolo keik uh,
Ke nga srakna oan in mano se inge, nga ac fah liye God.
27 Nga fah liyal ke mutuk sifacna,
Ac El ac fah tia sie mwetsac nu sik.
 
“Nunak luk uh munasla mweyen komtal fahk mu,
28 ‘Kut ac akkeokyal fuka?’
Komtal sukok sripa komtal in lainyu.
29 A inge, komtal in sangeng na ke cutlass
Cutlass se ma ac use kasrkusrak lun God ke ma koluk uh,
Tuh komtal fah etu lah oasr sie su nununku.”