JOEL
Tukakinyen Book Lal JOEL
Tia yohk ma eteyuk kacl mwet palu Joel, ac tia pac kalem pacl el moul. Tusruktu book se inge lumweyuk mu ma ke yac 400 ku 300 B. C. (meet liki Christ), in pacl se Tokosrai Lulap Persia leumi faclu. Joel el aketeya ke sie pacl un locust na matol kunausla acn Palestine, oayapa ke sie pacl acn uh arulana paola ke sripen wangin af. Ke ma inge sikyak, Joel el liye mu ma akilenyen Len in tuku lun Leum, ac ke pacl se Leum El ac mau kalyaelos su lain lungse suwohs lal. Mwet palu se inge el akkalemye pang lun Leum nu sin mwet uh tuh elos in auliyak, ac oayapa wulela lun Leum in sifil aksasuye ac akinsewowoye mwet lal. Ma se yohk kut in lohang nu kac pa ke wuleang lun God lah El ac supwama ngun lal nu sin mwet nukewa — mukul ac mutan, mwet fusr ac mwet matu oana sie.
Takla Lun Koanon Book Se Inge
Mwe lokoalok ke locust 1:1—2:17
Wulela in aksasuye mutunfacl Israel 2:18–27
Len lun Leum 2:28—3:21
1
Pa inge kas lun LEUM GOD nu sel Joel, wen natul Pethuel.
Mwet Uh Mwemelil Ke Musalla Lun Fokin Ima Uh
Kowos mwet matu, lohng ma inge,
Mwet Judah nukewa in porongo.
Ku nu oasr kain ouiya inge sikyak in pacl lowos uh,
Ku ke pacl lun papa tomowos?
Srumun ma inge nu sin tulik nutuwos,
Ac elos fah srumun nu sin tulik natulos,
Su ac fah srumun pac nu sin fwil tok ah.
 
Fwilin locust puspis tuhwi tari fin ima lowos uh,
Fahko ma lula tukun sie u in locust, u se toko ah kangla.
Ngutalik ac tung, kowos mwet sruhi;
Tung, kowos mwet lungse nimnim,
Mweyen grape mwe orek wain sasu kunausyukla.
 
Sie un locust na matol utyak tari nu in acn sesr oana un mwet mweun.
Elos arulana fokoko ac pusla, tia ku in oaoala.
Wihselos arulana kosroh oana wihsen soko lion. Fwack 9:8
Elos kunausla ima in grape lasr,
Ac kontonauk sak fig sunasr.
Elos ngalesla kulun sak uh
Nwe ke na lah nukewa fasrfasrla.
 
Mwet uh in tung, oana sie mutan fusr su mwemelil ke misa
Lun mukul se el akola in payuk nu se.
Wangin wheat ku wain kowos ac kisakin in Tempul uh.
Mwet tol elos asor mweyen wangin ma elos ac kisakin nu sin LEUM GOD.
10 Ima uh sikiyukla,
Ac infohk uh mwemelil
Mweyen wheat uh kunausyukla,
Grape uh masla,
Ac sak olive uli.
 
11 Kowos mwet ima in arulana asor,
Kowos su karingin ima in grape in tung,
Mweyen wheat ac barley —
Aok, mwe yok nukewa kunanula.
12 Ima grape ac sak fig nukewa uli;
Sak nukewa ma isus fahko uli ac masla.
Mwe akenganye mwet uh wanginla.
13 Kowos mwet tol su kulansap ke loang uh,
Nokomang nuknuk yohk eoa ac tung.
Utyak nu in Tempul ac mwemelil fong fon!
Wangin wheat ku wain in sang nu sin God lowos.
14 Sapkin in oasr sie tukeni lulap,
Ac mwet nukewa in lalo.
Pangoneni mwet kol
Ac mwet Judah nukewa
Nu in Tempul lun LEUM GOD lowos
Ac pang nu sel!
15 Len lun LEUM GOD apkuranme,
Len se ma God Kulana El ac kunausla ma nukewa.
Fuka lupan sangeng ac rarrar ac sikyak ke len sac!
 
16 Kut ngetang na liye ke ima lasr uh masla, ac wangin ma kut ku in oru.
Wanginla pwar in Tempul lun God lasr.
17 Infohk uh paola ac fita uh masla.
Wanginla wheat in oan ke nien filma,
Ouinge lohm in filma uh musalla.
18 Cow uh wowoyak ke keok lalos
Mweyen wangin acn elos in mongo we.
Un sheep uh wi pac keok.
19 O LEUM GOD, nga pang nu sum,
Mweyen ima uh ac insak uh paola ac masla,
Oana in isisyak.
20 Finne kosro lemnak elos wowoyak pac nu sum,
Mweyen infacl uh paola.

1:6 Fwack 9:8