1 CORINTHIANS
Tahi Lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Corinth
Di haga modongoohia:
Tahi lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Corinth la ne hihi belee agoago gi nia dama a Christ ala i Corinth i nia haingadaa i di gili di mouli dama a Christ. Nia haingadaa ala ne kila aga i lodo di nohongo dabu a Paul ne haga duu aga i di gowaa deelaa.
I di madagoaa deelaa, gei Corinth nogo hai di waahale ni Greece, go di waahale damana o Achaia, tenua dela e dagi go digau o Rome. E dele humalia gei e gila humalia nadau huihui goloo, mo nadau hangaahai e humalia, mo di mouli huaidu e damanaiee i nadau mehanga, mo nadau haga dilinga daumaha e logo.
Gei Paul gu maanadu e logo i di gili nia mee ala beenei: tee buni mo di mouli huaidu i lodo di nohongo dabu, mo di huaidu i mehanga taane mo di ahina, mo di hagi aga i lodo tangada, mo di haganohonoho o di nohongo dabu, nia wanga dehuia o di Hagataalunga Dabu, mo di mouli aga o digau mmade. Paul gu helekai aga i di kabemee e donu bolo nia mee aanei le e kila mai i lodo di Longo Humalia.
Di mada e 13 e helekai i di aloho dela koia e humalia i nia wanga dehuia a God ang gi ana daangada. Holongo deenei di mada dela koia e modongoohia humalia i lodo di beebaa deenei.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-9)
Tee buni i lodo di nohongo dabu (1.10—4.21)
Di mouli huaidu mo di mouli o di mada haanau (5.1—7.40)
Nia dama a Christ mo di hai daumaha gi nia balu god (8.1—11.1)
Di mouli o di nohongo dabu mo di hai daumaha (11.2—14.40)
Di mouli aga o Christ mo di mouli aga o digau hagadonu (15.1-58)
Tigidaumaha ang gi nia dama a Christ i Judea (16.1-4)
Nia mee mai i Paul mo di hagaodi o di lede deenei (16.5-24)
1
Mai baahi o Paul dela ne gahi go God i dono hiihai, belee hai tangada agoago hagau ni Jesus Christ, mo mai baahi tadau duaahina go Sosthenes.
Ang gi di nohongo dabu a God i Corinth, mo ang gi digau huogodoo ala guu gahi belee hai nia dama dabuaahia a God, ala guu hai nia dama ni Mee i di nadau buni anga gi Jesus Christ, mo nia daangada huogodoo ala e noho i nia gowaa huogodoo, ala e daumaha ang gi Jesus Christ, go di nadau Dagi mo tadau Dagi.* Acts 18.1
God tadau Damana mo Jesus Christ tadau Dagi gi dugu adu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.
Nia hagahumalia mai Christ
Au e danggee ang gi God i nia madagoaa huogodoo i goodou, i Mee dela ne dugu adu gi goodou tumaalia mai i Jesus Christ. I di godou buni anga gi Christ, goodou gu maluagina i nia mee huogodoo, dalia di hai agoago mo di kabemee. Di haga modongoohia i di hai o Christ gu mau dangihi i godou baahi, ga hidi mai goodou, gaa kae nia hagahumalia huogodoo mai God, i di godou noho talitali di gila mai tadau Dagi go Jesus Christ. Go Mee dela e daahi maaloo goodou gaa dae loo gi di hagaodi, bolo gi de gila aga hua dahi huaidu i godou baahi i di Laangi o tadau Dagi Jesus Christ. Gi hagadagadagagee gi God, go di God manawa dahi dela ne gahi goodou gi buni anga gi dana Dama go Jesus Christ, tadau Dagi.
Tee buni i lodo di nohongo dabu
10 I di ingoo o tadau Dagi go Jesus Christ, au e dangi adu hagamahi gi goodou huogodoo, ogu duaahina nei, bolo goodou huogodoo gi buni anga gi telekai e dahi, gi hudee dumaalia gi tee buni gi gila aga i godou baahi, gei gi hagadaubuni i godou mehanga i di hagamaanadu hua e dahi mo di hagabaubau e dahi. 11 Au gu iloo eau mai baahi hunu gau i di hale o Chloe, bolo goodou e lagalagamaaloo i godou mehanga. 12 Au ga helekai adu beenei: Goodou e helekai geegee, tangada e helekai, “Au e daudali a Paul”, tangada e helekai, “Au e daudali a Apollos”, tangada e helekai, “Au e daudali a Peter”, gei tangada e helekai bolo ia e daudalia a Christ.* Acts 18.24 13 Christ la gu waewae i nia hagabuulinga! Ma go Paul dela ne daudau i di loobuu belee haga mouli goodou? Goodou ne babdais gi di ingoo o Paul?
14 Au e danggee ang gi God, au digi babdais dagu dangada i goodou, i daha mo Crispus mo Gaius.* Acts 18.8; 19.29; Romans 16.23 15 Tangada e mee di helekai ai bolo goodou ne babdais gi dogu ingoo. 16 (E donu, au gu babdais labelaa Stephanas mo digau o dono hale, gei au digi langahia bolo au gu babdais labelaa dagu dangada i golo.)* 1-Corinthians 16.15 17 Christ hagalee ne hagau mai au belee babdais agu daangada. Mee ne hagau mai au belee agoago di Longo Humalia, hagalee belee agoago mai i di kabemee o nia daangada, gi de haga balumee hua di mogobuna di loobuu o Christ.
Christ di mogobuna mo di iloo mee o God
18 Idimaa, nnelekai o di made o Christ i hongo di loobuu la di mee balumee i baahi digau ala bolo e nngala. Gei i baahi gidaadou ala bolo e hagamouli, nnelekai aanei la nia mogobuna hua ni God. 19 Di Beebaa Dabu e helekai boloo,
“Au e hagahuaidu di iloo mee o digau kabemee,
gei Au e dugu gi daha di kabemee
o digau ala e iloo nia mee.”* Isaiah 29.14
20 Malaa, aahee digau kabemee? Be go digau ala gu maalama? Be go digau ala e dohu di haga modongoohia aga di iloo di mogobuna o henuailala? God gu haga modongoohia aga bolo di kabemee o henuailala la di balumee hua!* Job 12.17; Isaiah 19.12; 33.18; 44.25 21 Idimaa, mai i dono iloo, God guu hai nia daangada gi deemee di modongoohia Ia mai i nadau iloo donu. God guu hai bolo Ia e haga mouli hua digau ala e hagadonu di Longo Humalia dela e haga balumee go digau huaidu. 22 Digau o Jew e hiihai e mmada gi nia mogobuna ga hagadonu laa, gei digau o Greece e halahala di kabemee. 23 Gei gimaadou e agoago hua i di hai o Christ dela ne daudau i di loobuu. Di longo deenei la dela di mee e hagawelewele huoloo ginai digau o Jew, gei digau tuadimee hogi e haga balumee di maa. 24 Gei i baahi digau ala guu gahi go God, digau o Jew mo digau tuadimee, nia helekai aanei i di hai o Christ la go di mogobuna o God mo di iloo mee a God. 25 Idimaa, te kabemee a God le koia e kabemee i di iloo tangada, gei di bagege o God le koia e maaloo i nia mahi o tangada.
26 Ogu duaahina nei, goodou gi langahia godou mouli i di madagoaa a God ne gahi mai goodou: digau hua dulii i godou lodo nogo kabemee, be nogo mogobuna, be nogo aamua i di hai o henuailala. 27 God gu hili aga digau dee kabemee i henuailala, belee hagatee digau kabemee, gei gu hili aga digau paagege i henuailala, belee hagatee digau ala e maaloo. 28 Gei Mee gu hili aga labelaa digau ala e balumee i di hai o henuailala, mo digau huaidu, mo digau hagaloale, belee hagahuaidu ai digau hagalabagau. 29 Malaa, di mee deenei gu modongoohia bolo ma deai tangada e hagapuu i mua o God ai. 30 Deelaa di mee a God ne hila adu ai gi goodou, bolo goodou e hai nia dama ni aana mai i di godou buni anga gi Jesus Christ. Gei God guu hai a Christ di iloo mee ni gidaadou, gei gidaadou guu donu i mua o God mai i Christ, gei guu hai digau dabu ni God, gei gu dagaloaha. 31 Di Beebaa Dabu e helekai,
“Maa iai tangada bolo ia e hagapuu i dahi mee,
gi hagapuu i nia mee a Dimaadua ne hai.”* Jeremiah 9.24

*1.2: Acts 18.1

*1.12: Acts 18.24

*1.14: Acts 18.8; 19.29; Romans 16.23

*1.16: 1-Corinthians 16.15

*1.19: Isaiah 29.14

*1.20: Job 12.17; Isaiah 19.12; 33.18; 44.25

*1.31: Jeremiah 9.24