4
Digau aamua a Solomon
Solomon e dagi Israel hagatau, gei aanei ana dagi aamua:
Tangada hai mee dabu: go Azariah tama daane a Zadok.
Nia daangada hihi di hale di king: go Elihoreph mo Ahijah, nia dama daane ni Shisha.
Taane e daahi nia kai tenua gi lodo nia beebaa: go Jehoshaphat, tama daane a Ahilud.
Tagi dauwa hongo henua: go Benaiah tama daane a Jehoiada.
Digau hai mee dabu: go Zadok mo Abiathar.
Tagi nia gobinaa o nia guongo: go Azariah, tama daane a Nathan.
Tangada hagamaamaa di king: tangada hai mee dabu go Zabud, tama daane a Nathan.
Tagi digau ala e ngalua i di hale o di king: Ahishar.
Tagi o digau ngalua hege: go Adoniram, tama daane ni Abda.
Solomon guu dongo ana daane dilongoholu maa lua e hai nia gobinaa o nia guongo o Israel. Digaula belee dahi aga nadau meegai mai nadau guongo gi di king mo digau dono hale, taane e dahi e dahi aga ana meegai i di malama e dahi i lodo nia ngadau. Aanei nia ingoo o nia daane dilongoholu maa lua aanei mo nnenua ala e benebene go digaula:
Benhur: tenua gonduu o Ephraim.
Bendeker: nia waahale Makaz, Shaalbim, Beth Shemesh, Elon, mo Beth Hanan,
10 Benhesed: nia waahale Arubboth mo Socoh, mo nia gowaa huogodoo o Hepher,
11 Benabinadab, dela e hai dono lodo gi tama ahina Solomon go Taphath: di gowaa hagatau go Dor
12 Baana tama daane a Ahilud: Nia waahale Taanach mo Megiddo, mo nia gowaa huogodoo o Beth Shan dela e hoohoo gi di waahale Zarethan, dela i baahi ngaaga di waahale Jezreel, gaa tugi loo i di waahale Abel Meholah mo di waahale go Jokmeam.
13 Bengeber: di waahale Ramoth i lodo Gilead, mo nia guongo i lodo Gilead ala e hai mee ginai di madahaanau o Jair, tangada di madawaawa Manasseh, mo di gowaa Argob i lodo Bashan, nia waahale llauehe e modoono (60), gu duuli gu abaaba gi nia dagigoo baalanga mmee ala e tai nia bontai.
14 Ahinadab, tama daane Iddo: tenua go Mahanaim.
15 Ahimaaz, dela guu hai dono lodo gi Basemath, tama ahina labelaa ni Solomon: tenua o Naphtali.
16 Baana, tama daane ni Hushai: tenua o Asher mo di waahale Bealoth.
17 Jehoshaphat, tama daane a Paruah: tenua o Issachar.
18 Shimei, tama daane Ela: tenua o Benjamin.
19 Geber, tama daane a Uri: tenua go Gilead, dela nogo dagi go di king Sihon o digau Amor mo di king Og o Bashan.
I daha mo nia gau dilongoholu maa lua aanei, di gobinaa e dahi e dagi tenua hagatau.
Nia haadanga lamalia i di madagoaa Solomon
20 Nia daangada o Judah mo Israel gu dogologowaahee, guu hai be nia gelegele o tongo tai; digaula e miami gei e inuinu mo di tenetene huoloo. 21 King Solomon e daabui nia henua huogodoo mai di monowai Euphrates gaa tugi i Philistia mo tagageinga o Egypt. Digaula guu hai nia daangada ni mee gei e hui nadau dagitedi gi mee i dono madagoaa e mouli ai.* Genesis 15.18; 2-Chronicles 9.26
22 Nia meegai a Solomon e hiihai ginai i lodo di laangi e dahi: nia peege palaawaa humalia e 150, mo nia peege ‘wheat’ lolo e 300, 23 nia kau ala ne haangai i lodo nia abaaba e dilongoholu (10), nia kau lodo henua e madalua (20) ge lau (100) siibi mono hagadilinga ee, mono manu mamaangi.
24 Solomon guu dagi tenua hagatau mai baahi gi dai di Monowai Euphrates, mai Tiphsah i taalinga di Monowai Euphrates gaa hana loo gi baahi dai di waahale go Gaza. Nia king huogodoo ala i baahi gi dai di Monowai Euphrates le e noho i lala dono mogobuna, gei mee e noho baba ang gi nia henua ala e hoohoo mai gi dono baahi. 25 I di waalooloo dono mouli, nia daangada huogodoo mai Dan i bahi i ngeia gaa tugi i Beersheba i bahi i ngaaga gu mouli humalia, di madahaanau nei mo di madahaanau nei guu hai nadau hadagee waini mono laagau ‘fig’.
26 Solomon ana abaaba hoodo e 40,000 ang gi ana hoodo e dagi nia waga hongo henua, ge 12,000 hoodo hai dauwa.* 1-Kings 10.26; 2-Chronicles 1.14; 9.25 27 Ana gobinaa dilongoholu maa lua, di gobinaa e dahi e dahi aga ana meegai gi di King Solomon i lodo di malama e dahi e gaamai gi mee, e hai gii dohu ang gi nia daangada huogodoo ala e miami i lodo dono hale; digaula e gaamai gi mee nia mee huogodoo ala e hiihai ginai mee. 28 Di gobinaa e dahi e dahi aga dono duhongo ‘barley’, mono geinga haangai manu, ang gi di gowaa dela e hiihai ginai, ang gi nia hoodo waga hongo henua mono hoodo hai moomee.
Di kabemee Solomon
29 God guu wanga gi Solomon di kabemee mo di iloo nia mee mo di kabemee e deemee di hagatau. 30 Solomon koia gu kabemee i digau kabemee o baahi dua be go digau kabemee o Egypt. 31 Solomon guu hai tangada e kabemee i nia daane huogodoo: e koia e kabemee i Ethan tangada Ezrahite, mo Hemar, Calcol, Darda, nia dama daane Mahol. Gei mee tangada e dau huoloo, gei guu dele ono longo gi nia henua huogodoo ala i ono daha.* Pisalem 89 (Di mee damana) 32 Mee ne hai ana agoago podo e dolu mana (3,000) gei e logo ana daahili i baahi nua di mana e dahi (1,000).* Proverbs 1.1; 10.1; 25.1; Song of Songs 1.1 33 Mee gu helekai i nia mouli o nia laagau, mai nia laagau ‘cedar’ o Lebanon gaa tugi loo nia laagau hisop ala e tomo i hongo nia abaaba. Mee gu helekai labelaa i nia manu mamaangi, manu dolodolo, mono iga. 34 Nia king o henuailala hagatau guu longo di hai o dono kabemee, gei gu hagau nadau daangada e hagalongo gi nia helekai kabemee a maa.

*4.21: Genesis 15.18; 2-Chronicles 9.26

*4.26: 1-Kings 10.26; 2-Chronicles 1.14; 9.25

*4.31: Pisalem 89 (Di mee damana)

*4.32: Proverbs 1.1; 10.1; 25.1; Song of Songs 1.1