5
Hagatogomaalia gi di hanimoi o Tagi
Madau duaahina nei, nia madagoaa mo nia laangi nia mee aanei ma ga kila aga e hagalee e hai loo gi hihi adu gi goodou. Idimaa, goodou gu iloo humalia di Laangi o Tagi dela e hanimoi ai le e hai be tangada gaiaa dela e hanimoi i di boo.* Matthew 24.43; Luke 12.39; 2-Peter 3.10 Deelaa di madagoaa nia daangada ga helekai boloo, “Nia mee huogodoo gu humalia, guu noho baba,” gei dela hogi di madagoaa di mooho damana ga limalima gaa tale ang gi digaula, gadoo be di mmae o di ahina ma ga haanau, gei nia daangada huogodoo ga deemee di llele gi daha. Madau duaahina, goodou hagalee e noho i lodo di bouli, malaa, di laangi deelaa gi hudee haga homouli ina goodou be tangada gaiaa. Goodou huogodoo la nia daangada ni di maalama, nia daangada ni di aa. Gidaadou hagalee ni di boo be ni di bouli. Malaa, gidaadou hudee kii be digau ala i golo, gi aala, gi madammaa. Digau ala e kii, le e kii i di boo, gei digau ala e libaliba, le e libaliba i di boo. Malaa, gidaadou la nia daangada ni di laangi, gidaadou gi madammaa, gi ulu di hagadonu mo di aloho, e hai tuuli o tadau hadahada, gi ulu di goobai dauwa, dela go di hagadagadagagee o di mouli dee odi.* Isaiah 59.17; Ephesians 6.13-17 God hagalee ne hilihili gidaadou bolo gi duadua i dono hagawelewele, gei gi hai mee gi di mouli dee odi mai i tadau Dagi go Jesus Christ, 10 dela ne made mai gi gidaadou bolo gi mouli gidaadou dalia a Mee, ma e aha maa gidaadou e mouli be e mmade i dono madagoaa ma ga hanimoi ai. 11 Deenei laa, goodou hagadau hagamaaloo ina aga goodou, hagadau hagamaamaa i goodou be di godou hai dela e hai dolomeenei.
Nia aago mono hagaaloho haga muliagina
12 Madau duaahina nei, gimaadou e tangi adu gi hagalabagau ina digau ala e hai nadau hegau i godou baahi, ala e dagi ge aago goodou gi di mouli o Christ. 13 Gi hagalaamua ina, aaloho i digaula, idimaa go nadau hegau ala e hai. Goodou gii noho i lodo di aumaalia.
14 Madau duaahina nei, gimaadou e helekai hagamahi adu gi goodou, gi hagailoo gi digau ala e hagatoo, gei gi hagamaaloo aga ina digau ala e lligi nadau hagadonu, mo di hagamaamaa digau ala e paagege, mo di hagakono di manawa ang gi nia daangada huogodoo. 15 Goodou mmada gi humalia gi dee hui di huaidu gi di huaidu, gei nia madagoaa huogodoo goodou gi dugu anga gi heia nia mee humalia i godou mehanga mo i baahi nia daangada huogodoo.
16 Goodou gi tenetene i nia madagoaa huogodoo, 17 gii hai dalodalo i nia madagoaa huogodoo. 18 Goodou gi danggee ang gi God i nia mee huogodoo, deenei di mee a God e haa manawa ai bolo goodou gi heia i lodo godou mouli buni anga gi Jesus Christ.
19 Goodou hudee dugua di moomee o di Hagataalunga Dabu dela i godou baahi, 20 gei goodou hudee haga balumee ina nia helekai mai baahi o God. 21 Hagadina ina nia mee huogodoo, daahia go nia mee ala e humalia, 22 gei gi hagapaa gi daha mo nia mee huaidu huogodoo.
23 God dela ne gaamai gi gidaadou di aumaalia, gi heia goodou gi dabuaahia i nia ala huogodoo, ge gi benebene ina goodou hagatau, godou hagataalunga, godou mouli, mo godou huaidina, gi daha mo nia mee hai hala huogodoo i di madagoaa o tadau Dagi Jesus Christ ma ga hanimoi. 24 Mee dela e gahigahi goodou, ga haga gila aga di mee deenei, idimaa, Mee e manawa dahi.
25 Madau duaahina nei, goodou dalodalo i gimaadou.
26 Goodou gi hagaaloho gi digau hagadonu huogodoo gi di hagaaloho o nia dama a Christ.
27 Au e hagamaaloo goodou i di mogobuna o Tagi bolo goodou gi daulia di lede deenei gi tadau duaahina daumaha huogodoo.
28 Tumaalia o tadau Dagi go Jesus Christ gi madalia goodou.

*5.2: Matthew 24.43; Luke 12.39; 2-Peter 3.10

*5.8: Isaiah 59.17; Ephesians 6.13-17