24
Di madagoaa Jehoiakim nogo hai di king, King Nebuchadnezzar o Babylon gaa kumi Judah, guu hai a Jehoiakim gi daudalia hua ana haganoho i lodo nia ngadau e dolu, nomuli gei mee ga hai baahi.* Jeremiah 25.1-38; Daniel 1.1-2 Dimaadua ga hagau nia buini dauwa digau o Babylon, digau Syria, digau Moab, mo digau Ammon e hai baahi gi Jehoiakim belee oho Judah, gadoo be nnelekai Dimaadua ne helekai ai mai ana dama hai hegau soukohp bolo aalaa ana mee e hai. Di mee deenei ne gila aga i di hiihai o Dimaadua belee haga mmaa gi daha nia daangada o Judah i ono mua, idimaa mai i nia hala huogodoo o king Manasseh ala ne hai, gei e donu go di daaligi go mee gii mmade nia daangada huogodoo nadau ihala ai. Dimaadua gu deemee di dumaalia ang gi Manasseh i dana hai deenei ne hai. Nia mee huogodoo a Jehoiakim ne hai la guu hihi gi lodo Di Kai o nia King o Judah. Jehoiakim guu made, gei tama daane a maa, go Jehoiachin gaa pono di lohongo o maa gaa king.
Di king o Egypt mo dana buini dauwa digi ulu gi daha mo Egypt labelaa, idimaa di king o Babylon guu dagi nia henua huogodoo ala nogo dagi go digau Egypt, mai di monowai Euphrates gaa tugi gi di hagageinga i di bahi i ngeia o Egypt.
Jehoiachin di king o Judah
King Jehoiachin gu madangaholu maa walu ono ngadau, gei mee gaa hai di king o Judah, gei mee nogo dagi i Jerusalem i nia malama e dolu. Tinana o maa go Nehushta, tama ahina ni Elnathan tangada mai Jerusalem. Jehoiachin e daudali nia hangaahai o dono damana, gei mee e huaidu e hai baahi ang gi Dimaadua.
10 I dono madagoaa nogo king, gei ogo di gau dauwa o Babylon, nia gau ni di King Nebuchadnezzar e dagi go ana gau dauwa aamua, ne lloomoi ga heebagi gi Jerusalem, ga duuli di waahale deelaa. 11 I di madagoaa di duuli, gei ogo Nebuchadnezzar ga hanimoi go dono huaidina gi Jerusalem. 12 Gei di king Jehoiachin, mo dono dinana, ana dama daane, ana gau aamua, mo nia gau aamua o dono hale guu wanga ginaadou gi digau o Babylon. I lodo di walu ngadau nogo king Nebuchadnezzar, gei mee guu hai a Jehoiachin gi galabudi,* Jeremiah 22.24-30; 24.1-10; 29.1-2 13 guu kae gi Babylon nia goloo hagalabagau huogodoo ala nogo i lodo di Hale Daumaha o Dimaadua mo i lodo di hale di king. Be di hai a Dimaadua dela gu haga modongoohia, Nebuchadnezzar gu oho gi daha nia hagadilinga pileedi ne hai gi nia goolo huogodoo ala ne hai go King Solomon belee hai hegau ai i lodo di Hale Daumaha. 14 Nebuchadnezzar guu lahi gi daha nia daangada o Jerusalem gu galabudi huogodoo digau aamua, mo nia dagi daane, digau e madangaholu mana (10,000) huogodoo. Mee guu lahi gi daha digau ngalua humalia huogodoo, mo digau tugi baalanga, gu dugu hua go digau hagaloale la i Judah.
15 Nebuchadnezzar guu lahi a Jehoiachin gu galabudi i Babylon, ngaadahi mo dono dinana, nia lodo o maa, ana gau aamua mo nia dagi daane o Judah.* Ezekiel 17.12 16 Nebuchadnezzar guu lahi nia daane huogodoo ala e dahidamee gi Babylon, digau e hidu mana (7,000), mo digau ngalua humalia e mana (1,000) ngaadahi mono gau tugi baalanga, digaula huogodoo le e humalia nadau huaidina e mee di hai digau dauwa.
17 Nebuchadnezzar guu hai tuaahina o tamana o Jehoiachin go Mattaniah gii hai di king o Judah, guu huli di ingoo o maa gi Zedekiah.* Jeremiah 37.1; Ezekiel 17.13
Zedekiah di king o Judah
(2-Chronicles 36.11,12; Jeremiah 52.1-3a)
18 Zedekiah gu madalua maa dahi ono ngadau, gei mee gaa hai di king o Judah, gaa dagi i Jerusalem i nia ngadau e madangaholu maa dahi. Tinana o maa go Hamutal, tama ahina ni Jeremiah, tangada mai i di waahale o Libnah.* Jeremiah 27.1-22; 28.1-17 19 King Zedekiah guu hai ana mee huaidu ang gi Dimaadua, e hai gadoo be nia hai di king go Jehoiakim. 20 Dimaadua gu hagawelewele gi digau Jerusalem mo Judah, ga hagabagi digaula gi daha mo ono mua.* Ezekiel 17.15

*24.1: Jeremiah 25.1-38; Daniel 1.1-2

*24.12: Jeremiah 22.24-30; 24.1-10; 29.1-2

*24.15: Ezekiel 17.12

*24.17: Jeremiah 37.1; Ezekiel 17.13

*24.18: Jeremiah 27.1-22; 28.1-17

*24.20: Ezekiel 17.15