2
Tangada hai mee hala
Ogu duaahina nei, di hai o di hanimoi o tadau Dagi go Jesus Christ, mo tadau dagabuli mai gi dono baahi: au e dangi adu gi goodou bolo* 1-Thessalonians 4.15-17 hudee hagahinihini ina godou hagabaubau be manawa gee gi nia helekai ala e hai bolo di Laangi o Tagi la gu dau mai. Holongo hunu daangada e hagamaanadu bolo ma nia helekai ni gimaadou ne hai i lodo madau agoago be madau hagadele nnelekai a God, be ne hihi i lodo di lede. Goodou hudee dumaalia gi nia daangada gi halahalau ina goodou gi nia helekai beenei, idimaa, di laangi deelaa la hagalee dau mai gaa dae loo gi di hai baahi haga muliagina gaa hai, mo di gila aga tangada hai mee hala dela belee hudu gi lodo di gowaa hagaduadua. Mee ga hai baahi gi nia mee huogodoo ala e hagaingoo bolo nia god ala e daumaha ginai nia daangada, mo nia mee huogodoo ala e dugu go nia daangada bolo nia mee haga madagu. Mee gaa bida haga menege aga ia gi hongo nia mee huogodoo, gaa hana ga ulu gi lodo di Hale Daumaha o God, gaa noho i golo, gaa hai bolo ia di God.* Daniel 11.36; Ezekiel 28.2
Goodou gu de langahia? Au gu hagi adu di mee deenei i dogu madagoaa nogo i godou baahi. Ma di mee i golo dela e duuli di mee deenei bolo gi de gila aga dolomeenei. Goodou e iloo hua be di maa di aha. Malaa, dono madagoaa humalia, gei di Hagadaumee o God ga gila mai laa. Nia huaidu ala e nngala le e ngalua dolomeenei, gei di mee dela bolo e hai gii hai, ga hagalee hai, gaa dae loo gi di madagoaa o tangada dela e duuli di mee deelaa, la ga daa gi daha. Deelaa di madagoaa o tangada hai hala ga gila mai, malaa, Tagi Jesus ga hanimoi ga daaligi a mee gi nia madangi mai i dono ngudu, ga oho a mee gi nia gaagaa o dono hanimoi.* Isaiah 11.4 Tangada hai hala ga hanimoi mo nia mogobuna o Setan, gaa hai ana hagadilinga mogobuna huogodoo mono mee haga goboina tilikai,* Matthew 24.24 10 ga hai hegau i nia hagadilinga mee huaidu huogodoo belee halahalau digau ala belee kili gi daha. Digaula gaa kili gi daha, idimaa, digaula digi hai mee gi di tonu mo di aloho, bolo gi mouli ginaadou. 11 Deenei laa, God ga hagau mai dana mogobuna haga hinihini e hagangalua nadau lodo bolo gi hagadonu digaula nia mee ala e hala. 12 Malaa, di hagaodi gi muli o digau huogodoo ala hagalee hagadonu di mee dela e donu, ge tenetene gi di huaidu, la go di hagahuaidu.
Goodou ne hilihili ang gi di hagamouli
13 Madau duaahina nei, gimaadou e hai loo gi danggee ang gi God i nia madagoaa huogodoo i goodou go digau ala e aloho ai di Tagi, idimaa, God ne hilihili goodou belee haga mouli matagidagi mai i di mogobuna o di Hagataalunga belee hai goodou gi dabuaahia, mo mai i godou hagadonu di tonu. 14 God ne gahigahi mai goodou gi lodo tumaalia deenei mai i di Longo Humalia dela ne agoago go gimaadou adu gi goodou. Mee ne gahi mai goodou bolo gi hai mee gi di madamada o tadau Dagi go Jesus Christ.
15 Madau duaahina nei, tuu gii mau ge gi daahia nia donu ala gu agoago adu go gimaadou mo i lodo di madau lede.
16 Tadau Dagi go Jesus Christ, mo tadau Damana go God e aloho i gidaadou, e gaamai di manawa maaloo e noho hua beelaa mo di hagadagadagagee maaloo, 17 gi haga maaloo ina aga goodou gii mahi, gii mee goodou di leelee mo di hai nia mee humalia i nia madagoaa huogodoo.

*2.1: 1-Thessalonians 4.15-17

*2.4: Daniel 11.36; Ezekiel 28.2

*2.8: Isaiah 11.4

*2.9: Matthew 24.24