6
Digau hagamaamaa dogohidu
Muli tama madagoaa bodobodo, di madagoaa nia dama agoago ne dogologo mai, di lagalagamaaloo guu hai i mehanga digau o Jew ala e leelee Greek, mo digau donu o Jew. Digau ala e leelee Greek e hai bolo nia ahina guu mmade nadau lodo ala i nadau baahi, la digi kae nadau duhongo bahihadu ala e duwweduwwe i nia laangi huogodoo. Gei digau agoago hagau dilongoholu maa lua ga gahi mai digau ala gu hagadonu gi di gowaa e dahi, ga helekai gi digaula, “Ma hagalee haidonu maa gidaadou ga haga de iloo di agoago nnelekai a God, gei e hagalabagau di duwweduwwe nia bahihadu. Malaa, madau duaahina nei, goodou hilihili ina godou daane dogohidu i godou lodo ala e iloo bolo ginaadou e honu i di Hagataalunga Dabu mo di kabemee, gei gimaadou ga dumaalia gi digaula e hai di moomee deenei. Gimaadou ala hua guu wanga madau madagoaa huogodoo e hai dalodalo mo di hai agoago.”
Di hagabuulinga dangada hagatau gu tenetene huoloo gi di hai o digau agoago hagau ne haga modongoohia. Digaula gu hilihili Stephen, taane dela e honu i di hagadonu mo di Hagataalunga Dabu, Philip, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas mo Nicolaus tangada tuadimee mai Antioch dela ne huli guu hai tangada daumaha o Jew. Digaula gaa lahi nia daangada aanei gi baahi digau agoago hagau aalaa, gei digau agoago hagau ga dalodalo gaa dugu nadau lima gi hongo digaula.
Nia helekai a God gu hagadele hagatau. Nia dama agoago ala i Jerusalem gu dogologo mai, gei digau dogologo labelaa i digau hai mee dabu gu hagadonu.
Di kumi o Stephen
Stephen gu haga honu go God gi tumaalia mo di mogobuna, gu haihai ana mogobuna haga goboina huoloo i baahi nia daangada. Hunu daangada e hai baahi gi Stephen, digau aanei digau ni synagogee dela e haga ingoo bolo “Nia Daangada Maahede”, ala go digau o Jew mai Cyrene mo Alexandria. Digau aanei mo hunu gau o Jew mai Cilicia mo Asia gu daamada, gu lagalagamaaloo gi Stephen. 10 Gei di Hagataalunga Dabu gaa wanga gi Stephen di kabemee, gei digaula gu deemee di hai baahi gi mee. 11 Digaula gu haganeene hagammuni hunu daangada gi helekai tilikai boloo, “Gimaadou gu longono bolo Stephen e helekai hai baahi gi nia mee a Moses mo God!” 12 Nia helekai aanei e haga hinihini nia daangada mo nia dagi mmaadua, mo digau haga donudonu haganoho. Nia daangada aanei ga lloomoi gi Stephen, gaa kumi a mee, gaa lahi gi mua digau hai gabunga aamua. 13 Digaula ga haga ulu nia daane gi lodo di gowaa hai gabunga deelaa, belee hai nadau kai tilikai e hagahuaidu a Stephen, boloo, “Taane deenei koia e helehelekai hai baahi gi tadau Hale Daumaha mo Nnaganoho Moses 14 Gimaadou gu hagalongo labelaa gi mee e helekai boloo, ‘Jesus tangada o Nazareth ga oho di Hale Daumaha, gaa huli nia mee huogodoo ala ne gaamai gi gidaadou mai baahi o Moses bolo gi hai hegau ai!’ ”
15 Digau huogodoo ala i lodo di gowaa hai gabunga aamua deelaa, ga haga daumada a Stephen, ga gidee ginaadou bolo nia golomada o maa guu hai gadoo be nia golomada tangada di langi.