15
Tagabuli i Jerusalem
Hunu daane ne lloomoi i Judea gi Antioch, ga daamada ga agoago ang gi digau ala gu hagadonu boloo, “Goodou e deemee di haga mouli, maa goodou digi sirkumsais be di hai o taganoho a Moses.”* Leviticus 12.3 Paul mo Barnabas ga maaloo dangihi di lagamaaloo gi digaula i di mee deenei, ga hidi mai ai digaula gaa hai bolo Paul mo Barnabas mo hunu gau mai Antioch e hula gi Jerusalem, e heetugi gi digau agoago hagau mono gau mmaadua daumaha i di mee deenei.
Muli di hagau digaula go di nohongo dabu deelaa, digaula ga lloo adu laa lodo Phoenicia mo Samaria, ga hagadele di hai o digau tuadimee ala guu huli gi God. Di longo deenei dela ne hidi mai ai digau huogodoo ala gu hagadonu, gu tenetene huoloo. Nadau dau adu gi Jerusalem, digaula ga benebene go digau o di nohongo dabu deelaa, digau agoago hagau, mo digau mmaadua daumaha. Digaula gaa kai nia mee huogodoo a God ala ne hai i nadau baahi. Gei hunu gau hagadonu, ala nia daangada di buini Pharisee, gaa tuu gi nua, ga helekai, “Digau tuadimee e hai loo gi sirkumsais, ge e hai loo gi daudali Nnaganoho Moses.”
Digau agoago hagau mo digau mmaadua daumaha ga dagabuli mai belee leelee i di heeu deenei. Muli hua di nadau helehelekai haga donudonu waalooloo, gei Peter ga du gi nua, ga helekai, “Ogu duaahina, goodou e iloo bolo i mua loo God guu hili au mai i godou lodo, belee hagadele di Longo Humalia ang gi digau tuadimee, bolo gi longono digaula gi hagadonu.* Acts 10.1-43 God dela e iloo nia manawa o nia daangada huogodoo, ge Ia gu haga modongoohia bolo digau tuadimee e mee labelaa di hagadonu i dana dugu ang gi ginaadou di Hagataalunga Dabu, be dana hai dela ne dugu mai gi gidaadou.* Acts 2.4; 10.44 Mee e hai bolo deai di mee e hai gee i mehanga digaula mo gidaadou ai. Mee gu dumaalia ang gi digaula i nadau huaidu, idimaa, digaula ne hagadonu. 10 Malaa goodou e aha ala e haga mada a God dolomeenei, i di godou haga uda di mee daamaha gi hongo digau ala gu hagadonu, nia mee ala ne deemee di aamo go tadau maadua mmaadua be go gidaadou? 11 Gei deeai! Gidaadou e hagadonu ge e mouli mai i tumaalia dehuia o Tagi go Jesus, gadoo be digau tuadimee.”
12 Digau dogologo aalaa la guu noho dee muu i di nadau hagalongo gi Barnabas mo Paul ala e helehelekai nia mogobuna haga goboina huogodoo a God ne hai mai baahi meemaa i baahi digau tuadimee. 13 Di madagoaa meemaa ne lawa nau helekai, gei James ga helekai aga, “Ogu duaahina nei! Hagalongo mai gi di au! 14 Simon nogo lawa hua di haga modongoohia di hai a God dela ne daamada ne benebene digau tuadimee, mai dana kae hunu ginaadou e hai ana daangada. 15 Nia helekai nia soukohp la koia guu donu huoloo gi di mee deenei, be nia helekai di Beebaa Dabu, e helekai boloo,
16 ‘Di Maadua e helekai,
I muli nia mee aanei, gei Au ga hanimoi labelaa,
ga haga duu aga labelaa teenua king o David.
Au ga haga duu aga labelaa nia mee ala ne mooho
gi nadau lohongo.* Amos 9.11-12
17 Gei nia daangada huogodoo ga lloomoi gi di Au,
mo digau tuadimee huogodoo ala guu gahi ko Au
bolo nia dama ni aagu.
18 Deenei di mee Dimaadua ne helekai ai,
dela ne haga modongoohia aga i mua loo.’ ”
19 James ga duudagi adu, ga helekai, “Deenei dagu hagamaanadu, bolo gidaadou e hagalee hagaduadua digau tuadimee ala guu huli gi God.
20 “Malaa, gidaadou belee hihi tadau lede gi digaula gi hudee geina nia meegai ala gu hagamilimilia go nia balu god, gi hagaligaliga i daha mo di mouli hai be di manu, gi hudee geina nia goneiga be inu nia dodo o nia manu ala ne lauwa hua i ginaadou.* Exodus 34.15-17; Leviticus 17.10-16; 18.6-23 21 Idimaa, Nnaganoho Moses gu longono mai loo i mua i lodo nia synagogee i nia Laangi Sabad huogodoo gei ana helekai guu dele i lodo nia waahale huogodoo.”
Di lede ang gi digau tuadimee ala ne hagadonu
22 Digau agoago hagau mo digau mmaadua daumaha, ngaadahi mo digau huogodoo di nohongo dabu, gu hagamaanadu bolo e hilihili hunu daane i nadau lodo e hagau gi Antioch, dalia a Paul mo Barnabas. Digaula ne hilihili nia daane dogolua ala koia e hagalabagau huoloo i baahi digau ala ne hagadonu, go Judas dela e haga ingoo bolo Barsabbas, mo Silas. 23 Gei digaula gaa wanga di lede deenei gi meemaa gi kae ina:
“Gimaadou digau agoago hagau mo digau mmaadua daumaha ala go godou duaahina, gimaadou e hagau adu di madau hagaaloho adu gi goodou, madau duaahina huogodoo ala go digau tuadimee ala e noho i Antioch, Syria mo Cilicia. 24 Gimaadou gu longono bolo hunu gau mai madau baahi ne lloo adu ga haga deaadee ge e haga hinihini goodou mai i nadau helehelekai. Gei e donu, digaula digi kae nadau helekai mai madau baahi. 25 Gei dolomeenei, gimaadou huogodoo gu heetugi, guu donu ngaadahi bolo gimaadou e hilihili madau daangada dogolua kae hegau, ga hagau adu gi goodou. Meemaa ga lloo adu dalia tadau ihoo hagaaloho go Barnabas mo Paul, 26 ala gu dee hagahuodia nau mouli i lodo nnegau tadau Tagi go Jesus Christ. 27 Gimaadou e hagau adu a Judas mo Silas gii bida hagi adu madau mee ala ne hihi adu gi goodou. 28 Di Hagataalunga Dabu mo gimaadou guu donu ngaadahi bolo gimaadou hagalee haga daamaha goodou gi dahi mee i daha mo nia haganoho aanei, ala e tau anga: 29 Hudee geina nia meegai ala gu tigidaumaha ang gi nia balu god, hudee inu nia dodo, hudee geina nia manu ala ne lauwa, gei goodou gi haga ligaliga i daha i di mouli hai be di manu. Goodou gaa gila humalia maa goodou ga haga gila aga nia mee aanei. Di laangi humalia adu gi goodou.”
 
30 Digau kae hegau aanei ga hagau gi Antioch, gaa dau i golo, ga haga dagabuli digau huogodoo ala ne hagadonu, gaa wanga gi digaula di lede deelaa. 31 Di madagoaa nia daangada ne longono di lede deelaa, digaula gu tenetene huoloo gi nia helekai hagamaaloo aga. 32 Judas mo Silas, meemaa la nia soukohp dogolua, ga helehelekai gi digau ala ne hagadonu i di madagoaa waalooloo, e hagamahi ge e hagamaaloo aga digaula. 33 I muli di nau noho haga dulii i di gowaa deelaa, gei digau hagadonu aalaa ga hagau meemaa i lodo di aumaalia gii hula gi muli gi digau ala ne hagau mai meemaa. 34 [Gei Silas gu hagamaanadu bolo ia e noho hua igolo.]
35 Paul mo Barnabas guu noho haga dulii i Antioch, ngaadahi mo digau hagadonu dogologo ala e agoago mo di hagadele nia helekai a Dimaadua.
Paul mo Barnabas guu hula dagidahi
36 Di madagoaa nomuli, Paul ga helekai gi Barnabas, “Gidaua gaa hula gi muli e heetugi gi digau ala gu hagadonu, ala i lodo nia waahale huogodoo ala ne agoago ginai nia helekai Dimaadua, gi gidee gidaua be digaula guu hai behee.” 37 Barnabas e hiihai bolo John Mark e hula ginaadou, 38 gei Paul digi hagamaanadu bolo ma e humalia di lahi a mee, idimaa, Mark gu diiagi meemaa i lodo Pamphylia gei digi hagalawa ina di nadau moomee belee hai.* Acts 13.13 39 Di lagamaaloo ne hai i mehanga Paul mo Barnabas, gei meemaa guu hula dagidahi. Barnabas gaa lahi a Mark gaa dele gi Cyprus. 40 Gei Paul ga hili aga a Silas, meemaa gaa hula gei digau ala gu hagadonu ga hagau meemaa i lodo tumaalia o Dimaadua. 41 Meemaa gaa hula laa lodo Syria mo Cilicia, e hagamaaloo aga digau o nia nohongo dabu aalaa.

*15.1: Leviticus 12.3

*15.7: Acts 10.1-43

*15.8: Acts 2.4; 10.44

*15.16: Amos 9.11-12

*15.20: Exodus 34.15-17; Leviticus 17.10-16; 18.6-23

*15.38: Acts 13.13