EZRA
Di Beebaa Ezra
Di haga modongoohia:
Di Beebaa Ezra e duudagi mai Di Beebaa 2-Kronikel, e haga modongoohia di lloomoi labelaa digau o Jew ala nogo noho hege i Babylon, mo di hau hoou nadau mouli mo di hai daumaha i Jerusalem. Nia haga modongoohia aanei gu hagatau gi lala: (1) Di hagabuulinga daangada o Jew ala ne lloomoi matagidagi mai i Babylon mai nnelekai Cyrus, di king aamua o Persia. (2) Di Hale Daumaha la gu haga hoou, guu budu gu daamada labelaa di hai daumaha ang gi God i Jerusalem. (3) Nia ngadau nomuli, gei dahi hagabuulinga gau o Jew gu lloomoi labelaa gi Jerusalem, e dagi go Ezra, taane kabemee i nia haganoho a God, dela ne hagamaamaa digau o Jew e haganoho nadau hai daumaha mo nadau mouli e madamada humalia i di mouli hagataalunga e donu o Israel.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di lloomoi matagidagi gi muli i di nadau lahi gi daha (1.1—2.70)
Di Hale Daumaha gu haga duu aga labelaa, guu budu (3.1—6.22)
Ezra gu hanimoi gi Israel mo digau ala ne lahi gi daha (7.1—10.44)
1
King Cyrus gu helekai bolo digau o Jew gii hula gi muli
I lodo tahi ngadau o Cyrus nogo hai di king aamua o Persia, Dimaadua guu hai a mee gi hihi dana haganoho ang gi ono henua huogodoo ala e dagi koia, bolo gi haga duulia aga dana haganoho, gi hagadele ina gi digau huogodoo o dono guongo, bolo gi kila ai nnelekai Dimaadua ala ne hai gi soukohp Jeremiah:* Jeremiah 25.11; 29.10
“Deenei taganoho a Cyrus di king aamua o Persia. Dimaadua go di God o di langi gu gaamai gi di au di mogobuna e dagi nia henua huogodoo i henuailala, gei gu hagaanga mai labelaa bolo ma ko au dela e hau dono Hale Daumaha i Jerusalem i lodo Judah.* Isaiah 44.28 Dimaadua gi madalia goodou huogodoo ala go ana dama. Goodou hula gi Jerusalem i lodo tenua Judah gi haga duulia di Hale Daumaha o Dimaadua, di God o Israel dela e daumaha ginai i Jerusalem. Maa iai tangada i lodo nia dama a God aanei i kinei e hiihai bolo nia daangada e hagamaamaa ia e hana labelaa gi Jerusalem, gei digau ala i baahi o mee, e hai gi hagamaamaa a mee. Digaula e hagamaamaa a mee gi nia silber mono goolo, nia goloo mono manu, mono hagadilinga goloo ala i golo ala e hai tigidaumaha i lodo di Hale Daumaha o God i Jerusalem.”
Nomuli gei nia dagi o nia madahaanau o Judah mo Benjamin, digau hai mee dabu mono Levi, mo nia daangada huogodoo a God ala ne haga ngalua nadau lodo bolo gi hagatogomaalia le e hula e haga duu aga di Hale Daumaha o Dimaadua i Jerusalem. Nia daangada ala i nadau baahi huogodoo gu hagamaamaa digaula gi nia hagadilinga mee e logo: nia pileedi silber, goolo, goloo, nia manu, mono hagadilinga goloo huingadaa ala i golo, mo nia mee ala e hai tigidaumaha gi di Hale Daumaha. Di king Cyrus guu wanga labelaa gi digaula nia boolo mono ibu, ala ne kae go King Nebuchadnezzar mai i lodo di Hale Daumaha i Jerusalem gaa dugu gi lodo di hale daumaha o ono god. Di king Cyrus gaa wanga nia maa gi Mithredath, go tangada madamada humalia i nia goloo hagalabagau di king, gei ogo Mithredath gaa dau nia maa, gaa wanga nia maa gi Sheshbazzar, di gobinaa o Judah. 9-10 Malaa nia goloo aalaa la aanei:
 
nia boolo goolo llauehe 30
nia boolo silber llauehe 1,000
nia hagadilinga pileedi ala i golo 29
nia boolo goolo lligi 30
nia boolo silber lligi 410
nia hagadilinga pileedi ala i golo 1,000
 
11 Nia boolo goolo mo silber mono hagadilinga pileedi ala i golo la gu lima mana haa lau (5,400), ala ne gaamai go Sheshbazzar i dono hagatanga i Babylon e hana gi Jerusalem, ginaadou mo digau o Jew ala i golo.

*1.1: Jeremiah 25.11; 29.10

*1.2: Isaiah 44.28