GALATIANS
Di Lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Galatia
Di haga modongoohia:
Di madagoaa di longo humalia ne dele, guu gila i baahi nia daangada i daha mo digau o Jew, gei di heeu ga gila aga be tangada le e hai loo gi daudali Nnaganoho Moses, geia gaa hai tama donu ni Christ. Paul gu hai baahi bolo di mee deenei hagalee humalia, di haga mau e donu gi di mouli i baahi Jesus Christ, la deenei go di hagadonu Christ dela gaa donu iei nia daangada huogodoo i baahi o God. Gei hunu daangada i lodo nia nohongo dabu o Galatia e hai baahi gi Paul, e hai bolo nia daangada le e hai loo gi haga gila aga Nnaganoho Moses, gei ginaadou gaa donu i baahi o God.
Di lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Galatia la ne hihi belee laha mai labelaa digau ala gu daudali nia agoago hai gee gi lodo di hagadonu e donu mo di mouli e donu. Paul ne daamada ne abaaba ia. Mee e helekai bolo ia ne gahigahi go God belee hai tangada kae hegau, hagalee ne gahigahi go nia mogobuna o nia daangada. Gei dana hegau dela e donu, e hagadele di Longo Humalia gi digau tuadimee. Nomuli geia ga haga modongoohia bolo di hagadonu modogoia dela e hai nia daangada gii donu i baahi o God. Gei di hagaodi gi muli o di lede deenei, Paul e haga modongoohia di mouli dama Christ dela e daamada mai i di aloho, mai di hagadonu a Christ.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-10)
Nia mogobuna a Paul tangada agoago hagau (1.11—2.21)
Di Longo Humalia o tumaalia God (3.1—4.31)
Di moholo nia dama a Christ mo nadau hegau (5.1—6.10)
Di hagaodi gi muli o di lede (6.11-18)
1
Mai baahi o Paul dela ne hagagahi belee hai tangada agoago hagau, hagalee ne gahi go tangada, gei ne gahi go Jesus Christ mo God Tamana dela ne haga mouli aga a Jesus mai i di made. Tadau duaahina huogodoo ala e noho i ginei e hai labelaa di nadau hagaaloho ang gi nia nohongo dabu ala i Galatia.
Tadau Damana go God mo Tagi go Jesus Christ gi dugu adu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.
Christ ne bida tigidaumaha Ia i tadau huaidu, bolo gi maahede gidaadou gi daha mo di huaidu dolomeenei, mai i dono hagalongo ang gi di manawa tadau God mo Tamana. God gi madamada, dolomeenei gaa hana hua beelaa! Amen.
Di Longo Humalia e dahi
Au gu homouli huoloo i di godou limalima di diiagi Tamana dela ne gahi goodou mai tumaalia o Christ, gaa kae tuai longo humalia. Gei e donu, ma dei di longo humalia i golo ai. Au e helekai beenei, idimaa digau i golo e haga hinihini goodou, e hiihai bolo ginaadou e huli di Longo Humalia o Christ. Ma e aha maa gimaadou be tangada di langi ga haneia ga agoago adu gi goodou di longo humalia i daha mo di Longo Humalia dela guu lawa di madau hagi adu gi goodou, tangada beelaa, le e humalia hua dono haga halauwa ge e hagaduadua i di ahi dee odi! Nia mee aanei guu lawa di helehelekai ai gimaadou i mua, dolomeenei gei au e helekai labelaa nia maa: Maa tangada ga agoago adu gi goodou di longo humalia i daha mo di godou longono, tangada deelaa le e humalia e haga halauwa ge e hagaduadua i di ahi dee odi!
10 Agu helekai le e hai be di mee bolo au e hai nia daangada gi hiihai mai? Deeai! Di mee dela e hiihai ginai au la go di hiihai o God! Au e hai nia daangada dogologo gi iloo humalia ginaadou au? Maa nei bolo au ne hai beenei, gei au hagalee tangada hai hegau ni Christ.
Paul tangada agoago hagau
11 Ogu duaahina nei, au e hagi adu bolo di Longo Humalia dela e agoago ko au, la hagalee mai baahi nia daangada. 12 Hagalee ne gaamai, be ne hagi mai go tangada. Go Jesus Christ hua ne haga modongoohia mai gi di au dono Longo Humalia.
13 Goodou gu longono ogu longo i dogu madagoaa nogo hai hegau hagamahi i baahi digau o Jew, nogo dadaaligi ge e hagahuaidu kono nia nohongo dabu a God, nogo hagamahi belee oho gi daha nia maa.* Acts 8.3; 22.4-5; 26.9-11 14 Gei au nogo kaedahi i baahi ogu ihoo digau o Jew ala e mmaadua be au, i lodo nia hegau daumaha o digau o Jew, nogo hagalabagau labelaa di hangaahai mouli o madau maadua mmaadua!* Acts 22.3
15 I dono dumaalia, God ne hilihili aga au i mua dogu haanau, gaa gahi au belee hai hegau gi de Ia. Di madagoaa a Mee ne maanadu bolo 16 e haga gida mai dana Dama daane bolo au gi hagadele ina ang gi digau tuadimee di Longo Humalia o Maa, gei au hogi digi hana gi baahi tei dangada e halahala di hagamaamaa.* Acts 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18 17 Di madagoaa hua deelaa, gei au digi hana labelaa gi Jerusalem bolo e haga heetugi gi digau agoago hagau mai mua, gei au ne hana hua gi Arabia, nomuli gei au ga hanimoi labelaa gi Damascus. 18 Gei i muli nia ngadau e dolu, gei au ga hanaga gi Jerusalem bolo gi heetugi au gi Peter, gaa noho i baahi o mee i nia dabu e lua.* Acts 9.26-30 19 Au digi heetugi gi nia gau agoago hagau ala i golo, go James hua go tuaahina o Tagi.
20 Agu helekai ala e hihi le e donu. God e iloo Ia bolo au e hagalee helekai tilikai.
21 Nomuli gei au gaa hana gi nnenua go Syria mo Cilicia. 22 Di madagoaa deelaa, nia daangada o nia nohongo dabu a Christ ala i Judea digi iloo ginaadou au. 23 Di mee digaula e iloo ai, dela hua go di nadau longono i digau ala i golo, boloo, “Taane nogo dadaaligi gidaadou i mua, la go mee deenei dela e agoago i di hagadonu dela ne hagamada go mee belee oho gi daha i mua!” 24 Gei digaula gu haga hagaamu a God i di au.

*1.13: Acts 8.3; 22.4-5; 26.9-11

*1.14: Acts 22.3

*1.16: Acts 9.3-6; 22.6-10; 26.13-18

*1.18: Acts 9.26-30