13
Abram mo Lot guu wwae ginaua
Abram gu hagatanga i Egypt gaa hana gi ngeia gi di bahi i ngaaga Canaan, mo dono lodo mo ana mee huogodoo ala e hai mee ginai, gei Lot guu hana i muli o mee. Abram tangada maluagina huoloo ana siibi, mo ana kuudi mono kau ngaadahi mono silber mono goolo. Nomuli gei mee ga hagadau adu i nia guongo ala i golo, gaa dau loo i Bethel. Mee gaa dau adu loo gi di gowaa i mehanga Bethel mo Ai, i di gowaa nogo noho iei mee i mua, gei ne bae dana gowaa hai tigidaumaha. Gei mee ga daumaha ang gi Dimaadua i di gowaa deelaa.
Lot ana siibi labelaa, mono kuudi, mono kau, mo digau dono hale mono gau hai hegau. Malaa, tenua deelaa la hagalee dohu ono geinga belee gai go nia manu meemaa, i meemaa e logo nau manu. Di lagamaaloo gaa hai i mehanga digau ala e benebene nia manu a Abram mo digau ala e benebene nia manu a Lot. (Di madagoaa deelaa gei digau Canaan mo digau Perizzite nogo noho hua igolo i tenua deelaa.)
Gei Abram ga helekai gi Lot, “Gidaua e hai dangada, au daangada mo agu daangada hagalee belee lagalagamaaloo. Malaa, gidaua gaa wwae gidaua. Hilihilia di baahi tenua dela e hiihai ginai goe, gaa hana gi di baahi dela e hiihai ginai goe, gei au gaa hana gi di baahi dela i golo.”
10 Lot ga madamada gi daha gaa mmada gi di gowaa i taalinga di monowai Jordan, ga hanadu loo gi Zoar, e logo ono wai e hai be di Hadagee a Dimaadua,* di Hadagee a Dimaadua deenei la di hadagee i Eden (Genesis 2.10) be e hai be tenua go Egypt. (Deenei la i mua Dimaadua ne hagahuaidu Sodom mo Gomorrah.)* Genesis 19.24 11 Gei Lot ga hilihili di gowaa mehanga gonduu o Jordan bolo deelaa dana gowaa, geia ga hagatanga gaa hana gi dua. Deelaa di hai meemaa ne wwae ginaua. 12 Abram gaa noho i tenua go Canaan, gei Lot gaa noho i baahi nia waahale ala i lodo di gowaa baba, ga haga duu ana hale laa hoohoo gi Sodom. 13 Di gau o di waahale deelaa la digau huaidu gei gu ihala ang gi Dimaadua.
Abram e hana gi Hebron
14 Muli o Lot ne hagatanga, gei Dimaadua ga helekai gi Abram, “Mmada malaa gi dua mo dai mo ngeia mo ngaaga mai i di gowaa dela e noho iei goe. 15 Au ga gowadu gi di goe mo do hagadili di gowaa dela e mmada ginai goe, gaa hai di gowaa ni aau gaa hana hua beelaa.* Acts 7.5 16 Gei Au ga gowadu do hagadili gi dogologowaahee. Deai tangada e mee di dau digau o do hagadili ai, gei ma guu mee di dau, malaa e haingoohia hogi di dau nia mada gelegele o nia dogolia i hongo henuailala. 17 Dolomeenei, gei goe ga heehee ngeia mo ngaaga, dua mo dai, i lodo dau gowaa, idimaa, ma ga gowadu ko Au gi di goe.” 18 Abram gaa dugu ono hale laa la gi lala, gaa hana gaa noho hoohoo gi nia laagau dabu ala i Mamre i Hebron, gaa bae dana gowaa hai tigidaumaha ang gi Dimaadua i golo.

*13.10: di Hadagee a Dimaadua deenei la di hadagee i Eden (Genesis 2.10)

*13.10: Genesis 19.24

*13.15: Acts 7.5