2
Nia helekai Dimaadua ang gi Habakkuk
Au gaa gaga gi tomo dogu hale hagaloohi, ga talitali nia mee a Dimaadua ala ma ga hagi mai gi di au belee helekai iei au, mo nia helekai a Maa mai gi agu helekai hagahuaidu.
Dimaadua ga helekai mai gi di au, “Hihia haga madammaa gi hongo nia baahi hadu agu mee ala ga hagi adu gi di goe, gi dau ngoohia go nia daangada. Hihia gi lala, idimaa ma digi dae mai di madagoaa e kila ai nia maa. Gei di madagoaa e limalima hua di dae mai, gei agu mee ala ga hagi adu gi di goe la ga kila aga. Ma e aha ma ga duai, taalia hua, idimaa maa e kila aga gii hai be di mee dela gu haga noho, gei hagalee duai.* Hebrews 10.37 Aanei nia helekai, ‘Digau huaidu la hagalee haga mouli, gei digau ala e humalia le e mouli, idimaa digaula e manawa dahi ang gi Dimaadua.’ ”* Romans 1.17; Galatians 3.11; Hebrews 10.38
Di hagaduadua ang gi digau ala e huaidu
Di maluagina la di mee halahalau dangada. Digau ala e hagagailaa le e hagamuamua, hagalee noho deemuu. Di hagagailaa e huge dono ngudu gadoo be taalunga, gei digi dohu ang gi deia be di made. Deenei di mee e heheebagi iei digaula gi nia henua e haga magemagedaa digaula. Digau ala ne magedaa ga haganneennee digau ala ne haga magedaa ginaadou, ga hagahuaidu digaula, ga helekai, “Goodou e kae nia goloo ala hagalee nia mee ni goodou, gei goodou gaa kae di hagaduadua! E waalooloo behee go di godou haga maluagina goodou i di godou hono digau ala e boibana adu gi goodou bolo digaula gi huia adu gi goodou nadau boibana?”
I mua di godou donu adu gi goodou, gei goodou ala ne kumi digau ala i golo, la gaa dau gi lodo di boibana, gaa hono bolo gi huia gii hana laa hongo godou boibana. Godou hagadaumee ga lloomoi gaa hai goodou gi uli godou gai. Digaula gaa kae godou goloo. Goodou gu gaiaa nia mee digau o nia guongo e logowaahee, gei dolomeenei, digau ala ne dubu i nia guongo aalaa, gaa kae labelaa godou mee, idimaa goodou digau daaligi dangada ge e hagahuaidu digau henuailala mo nadau waahale.
E huaidu adu gi goodou! Goodou ne haga maluagina godou madahaanau gi nia goloo gaiaa, gaa hai bolo goodou e duuli godou hale gi dee oho go nia daangada! 10 Gei ogo godou madahaanau le e langaadia i godou hangahaihai, i di godou oho nia guongo e logowaahee, malaa, goodou ne bida gowadu hua gi goodou di mooho. 11 Nia hadu hogi o di abaaba di waahale e wwolowwolo e hai baahi adu gi goodou, gei nia ogo o di hale ga wwolowwolo labelaa di lee deelaa.
12 E huaidu adu gi goodou! Goodou ne hagamau di godou waahale gi di huaidu, ga haga duu aga di maa gi taaligi nia daangada gii mmade. 13 Digau nia guongo ala ne kumi go goodou gu huaidu ang gi ginaadou i di nadau ngalua deai ono hadinga ai, gei ogo di ahi gaa dudu nia mee huogodoo ala ne haga duu go digaula. Ma go Yihowah Koia e Aamua dela ne hai nia mee aanei. 14 Malaa, gei ogo henuailala gaa honu i di kabemee o di madamada o Dimaadua, gadoo be di moana dela e honu i nia wai.* Isaiah 11.9
15 E huaidu adu gi goodou! Di godou hagawelewele gu haga balumee ge hagalangaadia digau ala i godou baahi. Goodou guu hai digaula gi heehee tibatiba be digau libaliba. 16 Gei di langaadia ga haga holi goodou, hagalee go di hagalaamua. Goodou gaa bida inu gi libaliba ga heehee tibatiba. Dimaadua gaa hai goodou gii bida inu mia di ibu o di hagaduadua, gei Mee gaa huli di godou hagalabagau ang gi di hagalangaadia. 17 Goodou guu hele gi daha nia waa laagau o Lebanon, gei dolomeenei, go goodou ala gaa hele gi daha. Goodou gu daaligi nia manu o di gowaa deelaa, gei dolomeenei nia manu ga hagamadagudagu goodou. Nia mee aanei la gaa hai, idimaa, goodou gu daaligi godou daangada gii mmade, gei goodou gu haga huaidu digau henuailala mo nadau waahale.
18 Dehee tahidamee o di ada balu ieidu? Ma di mee hua ne hai gi nia lima o nia daangada, gei di maa e deemee di hagi adu gi goodou nia mee donu. Ma nia humalia aha ala ne hai gi digau ala ne hai eia, ga hidi mai iei digaula, ga hagadagadagagee gi di maa, go di god dela e deemee di leelee!
19 E huaidu adu gi goodou! Goodou e leelee gi di bida laagau boloo, “Ala!” be e helekai gi di hadu boloo, “Du gi nua!” E hai behee? Di ada balu ieidu e mee di haga modongoohia adu gi di goe dahi mee? Maa e hii dono gili gi nia goolo mo nia silber, gei di maa di mouli i lodo di maa ai.
20 Dimaadua le e noho i lodo dono Hale Daumaha dabu. Digau o henuailala huogodoo gii noho deemuu i mua ono hadumada.

*2.3: Hebrews 10.37

*2.4: Romans 1.17; Galatians 3.11; Hebrews 10.38

*2.14: Isaiah 11.9