2
Di Hagamouli aamua
Deenei tadinga gidaadou e hai loo gi daahi gii mau di tonu dela gu longono gidaadou, gi deemee di lahi gidaadou gi daha. Nnelekai ala ne hagadele go digau di langi ang gi tadau maadua mmaadua, la nia helekai e donu. Gei digau ala digi daudali be hagalongo gi nia maa, e kae di hagaduadua dela e tau anga. Malaa e hai behee? Gidaadou e mee di tanga gi daha mo di hagaduadua deenei, maa gidaadou ga haga balumee di haga mouli aamua deenei? Matagidagi, Tagi ne hagailoo di haga mouli deenei, ga nomuli, go digau ala ne longono mai i Mee ala ne haga modongoohia mai gi gidaadou bolo ma e donu. I di madagoaa la hua, God gu haga puni anga ana haga modongoohia gi nia haga modongoohia digaula bolo ma e donu i dana hai nnagadilinga haga goboina, mo dana dugu mai gi gidaadou nia wanga dehuia o di Hagataalunga Dabu, gii hai be dono manawa.
Tangada dela e dagi gidaadou gi di haga mouli
God la digi dugu ang gi digau di langi gi dagia henuailala hoou dela e hanimoi, henuailala hoou deenei dela e helehelekai ai gidaadou. Tama madagoaa dulii i lodo di Beebaa Dabu e haga modongoohia boloo,
“Meenei God, tangada la di aha,
dela e haa manawa iei Goe?
Tangada le e balumee hua,
dela e benebene Kooe?* Pisalem 8.4-6
Goe guu kae a mee laa lala digau di langi
i lodo tama madagoaa dulii,
gei Goe gu haga uda gi Mee di madamada mo di aamua.
ge gu haga menege aga a Mee
e dagi nia mee huogodoo.”
E helekai boloo, “God gu haga menege aga a Mee e dagi nia mee huogodoo,” e hai dono hadinga, bolo deai dahi mee i golo digi dagia go Mee. Gei gidaadou digi mmada gi tangada e dagi ana mee huogodoo dolomeenei. Gei tadau mee dela e gidee gidaadou la go Jesus! Di madagoaa bodobodo, gei Mee gu haga menege gi lala o digau di langi, gei dolomeenei, Mee gu haga uda ginai di madamada mo di aamua, idimaa, Mee guu kae di hagaduadua, guu made. Deenei go tumaalia o God mai dana Dama go Jesus, dela ne made gi digau huogodoo. 10 God dela ne hai ana mee huogodoo, gei e haga mouli ana mee huogodoo, e donu hua go dana hai a Jesus gii dohu dogomaalia mai dono hagaduadua, belee laha mai nia dama dogologo gi dono madamada. Idimaa, go Jesus dela e dagi digaula gi di haga mouli.
11 Mee e haga madammaa gi daha nia huaidu o nia daangada, gei digau ala gu madammaa nadau huaidu, gu madalia Jesus guu hai damana gi Tamana hua e dahi. Jesus hagalee langaadia i dana haga ingoo digaula bolo nia duaahina ni oono. 12 Mee ga helekai,
“Meenei God, Au ga hagi anga
gi ogu duaahina au mee ala ne hai,
ga hagaamu Goe i lodo nadau dagadagabuli!”* Pisalem 22.22
13 Mee e helekai labelaa,
“Au ga hagadagadagagee gi God.”
Mee e helekai labelaa,
“Deenei au, e noho madalia nia dama
ala ne dugu mai go God gi di Au.”* Isaiah 8.17,18
14 Nia daangada aanei le e haga ingoo go Mee bolo nia dama, aalaa go nia daangada nadau dodo mo nadau goneiga; Jesus guu bida hai e Ia gii hai be digaula guu hai tangada. Mee ne hai di mee deenei bolo Ia gaa made, ga hunahuna gi daha a Setan, dela e dagi di made. 15 Mee ne haga dagaloaha digau ala nogo hai nia hege i di waalooloo o nadau mouli, idimaa, digaula nogo mmaadagu i di made. 16 Di mee deenei guu donu bolo ma hagalee go digau di langi ala e hagamaamaa go Mee, gei go di hagadili Abraham.* Isaiah 41.8-9 17 Malaa, di mee deenei guu donu bolo Mee guu hai be ono duaahina i nia hagadilinga ala huogodoo, gei mee guu hai di nadau Dangada Aamua Hai mee dabu dela e dumaalia ge manawa dahi i dana hai hegau gi God, belee dumaalia gi nia huaidu o nia daangada. 18 Malaa, Mee e mee di hagamaamaa digau ala e tale gi di hagamada, idimaa, Mee guu kae labelaa di hagamada mo di hagaduadua.

*2.6: Pisalem 8.4-6

*2.12: Pisalem 22.22

*2.13: Isaiah 8.17,18

*2.16: Isaiah 41.8-9