7
Melchizedek, tangada hai mee dabu
Melchizedek la go di king o Salem, tangada hai mee dabu ni God Aamua Huoloo. Mee ne heetugi gi Abraham, ga hagahumalia a mee i di madagoaa Abraham ne hanimoi i tauwa, dela ne daaligi gii mmade nia king dogohaa.* Genesis 14.17-20 Abraham ne wanga gi Melchizedek dahi baahi e madangaholu o ana goloo ala ne kae i tauwa. (Di ingoo o Melchizedek dono hadinga e dahi e hai bolo “Di King o di Tonu”. Idimaa mee dela di king o Salem, malaa, dono ingoo e hai dono hadinga labelaa bolo “Di King o di Aumaalia”).* Tadinga o di bida helekai Salem i telekai Hebrew la go “Di aumaalia” Nia maadua o maa digi modongoohia be koai, dono hagadili e hagalee modongoohia labelaa, gei dono laangi haanau e de iloo labelaa ngaadahi mo dono laangi dela ne made ai. Mee guu hai hua be tama ni God, guu hai tangada hai mee dabu, gaa hana hua beelaa.
Goodou gu gidee di aamua o maa. Tadau damana madua go Abraham guu wanga gi mee dahi baahi e madangaholu o ana goloo ala ne kae i tauwa. Di hagadili o Levi, aalaa go digau hai mee dabu, gu helekai ginai nnaganoho bolo gi hagabudulia mai dahi baahi madangaholu o nia goloo digau Israel, ma e aha maa digaula nia duaahina ni digau Israel, di hagadili o Abraham labelaa.* Numbers 18.21 Gei Melchizedek hagalee di hagadili ni Levi, gei mee guu kae dahi baahi madangaholu o nia goloo ne gaamai go Abraham, gu hagamaluagina Abraham, tangada dela ne kae di hagababa a God. E donu bolo tangada dela e hagamaluagina dana dangada, la koia e aamua i tangada dela ne kae di hagamaluagina. Gei i baahi digau o Levi, digau ala e mmademmade e hagabudu dahi baahi madangaholu. Gei i baahi o Melchizedek, dahi baahi madangaholu le e hagabudu go tangada dela e mouli, be nnelekai di Beebaa Dabu. Abraham ne dahi aga dahi baahi madangaholu gaa wanga gi Melchizedek, gei gidaadou e mee di helekai bolo Levi dela belee kae dahi baahi madangaholu, la gu dahi aga labelaa ana mee, 10 idimaa, Levi digi haanau i di madagoaa deelaa, dela hua nogo i lodo tuaidina dono damana madua go Abraham i di madagoaa o mee ne heetugi gi Melchizedek.
11 Nnaganoho digau Israel ne hagamau mai i nnegau dabu o digau hai mee dabu o Levi. Maa nei boloo nnegau digau hai mee dabu ne donu ge dohu, gei tangada hai mee dabu e gila aga labelaa ai, mai di ala o Melchizedek hagalee mai di ala o Aaron. 12 Maa nnegau o digau hai mee dabu la guu huli, gei nnaganoho le e hai gii huli labelaa. 13 Tadau Dagi dela e haga modongoohia go nnelekai aanei, la ni tuai madawaawa, deai tangada mai di madawaawaa o maa ne hai tangada hai mee dabu ai. 14 Gu modongoohia hagahumalia bolo Mee ne haanau mai i di madawaawa o Judah, gei Moses digi helekai i di madawaawa deenei i dono madagoaa ne helekai i digau hai mee dabu.
Tuai dangada hai mee dabu e hai be Melchizedek
15 Di mee deenei la gu modongoohia hagahumalia, tuai dangada hai mee dabu gu gila aga, e hai gadoo be Melchizedek. 16 Mee hagalee ne hai tangada hai mee dabu mai nnaganoho dangada, gei ne hai go di mogobuna o di mouli dela e noho hua beelaa. 17 Idimaa di Beebaa Dabu e helekai,
“Goe gaa hai tangada hai mee dabu,
gaa hana hua beelaa,
i di ala hai mee dabu o Melchizedek.”* Pisalem 110.4
18 Taganoho namua guu hudu gi daha, idimaa gu bagege, dono hadinga ai. 19 Idimaa Nnaganoho Moses gu deemee di hai nia mee gii donu hagatau. Gei dolomeenei di hagadagadagagee koia e humalia la gu gaamai, e laha mai gidaadou gi hoohoo gi God.
20 Di hagadagadagagee deenei, gu haga puni ang gi ana hagamodu. Di hagamodu beenei ai i di madagoaa digau i golo ne hai digau hai mee dabu. 21 Jesus ne hai tangada hai mee dabu mai di hagamodu a God dela ne helekai gi mee,* Pisalem 110.4
“Dimaadua guu hai dana hagamodu, ge hagalee
huli loo dono manawa.
Goe gaa hai tangada hai mee dabu gaa hana hua
beelaa.”
22 Di hagamodu deenei guu hai labelaa Jesus di hagamau o di hagababa dela koia e humalia.
23 Di hai geegee labelaa i golo: digau hai mee dabu i golo la digau dogologo, idimaa, digaula guu mmade, e deemee di duudagi adu nadau hegau. 24 Gei Jesus le e mouli gaa hana hua beelaa, hagalee made. Ana hegau hai mee dabu le e hagalee higi gi tuai dangada. 25 Dolomeenei mo nia madagoaa huogodoo, gei Mee e mee di haga mouli digau ala e loomoi gi God mai i de Ia, idimaa Mee e mouli gaa hana hua beelaa, e dalodalo gi God i digaula.
26 Malaa, Jesus go tagi aamua hai mee dabu, dela e mee dana haga dohu tadau mee ala e manawa ai. Mee e dabuaahia huoloo, gei ono hala be ono huaidu ai. Mee guu dugu gi daha mo nia daangada huaidu, gu haga menege aga gi baahi i nua nia langi. 27 Mee hagalee hai be digau aamua hai mee dabu ala i golo, mee hagalee hai dana tigidaumaha i nia laangi huogodoo e wwede ono huaidu i mua, ga nomuli go nia huaidu o nia dangada. Tigidaumaha a Maa ne hai, la ne hai hua haga dahi ang gi nia daangada huogodoo i dono madagoaa ne tigidaumaha Ia ang gi God.* Leviticus 9.7 28 Nnaganoho Moses ne hilihili aga nia daangada dee dohu e hai digau aamua hai mee dabu, gei di hagababa a God ne hai i di hagamodu la ne gila aga i muli nnaganoho, ne hilihili Tama belee hai gi aali gaa hana hua beelaa.

*7.1: Genesis 14.17-20

*7.2: Tadinga o di bida helekai Salem i telekai Hebrew la go “Di aumaalia”

*7.5: Numbers 18.21

*7.17: Pisalem 110.4

*7.21: Pisalem 110.4

*7.27: Leviticus 9.7