2
Tangada di langi o Dimaadua i Bochim
Tangada di langi a Dimaadua ne hagatanga i Gilgal gaa hana gi Bochim, ga helekai gi digau Israel, “Au ne laha mai goodou gi daha mo Egypt, ga laha mai goodou gi tenua dela ne hagababa ko Au ang gi godou maadua mmaadua. Au ne helekai boloo, ‘Au hagalee loo e oho dagu hagababa ne hai adu gi goodou gaa hana hua beelaa. Goodou hudee hai hagababa gi digau ala e noho i lodo tenua deenei. Goodou e hai gi oho gi daha nia gowaa dudu tigidaumaha digaula.’ Gei goodou digi hai be dagu helekai dela ne hai adu gi goodou. Goodou ne hai hua go di baahi dela i golo!* Exodus 34.12-13; Deuteronomy 7.2-5 Au e hai adu gi goodou dolomeenei bolo Au ga hagalee hagabagi digau aanei gi daha mo godou mua. Digaula gaa hai nia hagadaumee ni goodou, gei goodou gaa kumi go nadau hai daumaha ang gi nadau god.”
Di madagoaa tangada di langi deelaa ne helekai beenei, digau Israel huogodoo gu daamada gu tangitangi, ge deelaa di mee ne gahi ai di gowaa deelaa boloo Bochim.* Bochim: di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Digau ala e tangitangi” Digaula gaa hai nadau tigidaumaha ang gi Dimaadua i di gowaa deelaa.
Di made o Joshua
Joshua ne hagau digau Israel gii hula, ge tangada nei mo tangada nei ne hana gi dono gowaa donu ga hai henua ginai. Di madagoaa Joshua nogo mouli, gei digau Israel nogo hai hegau gi Dimaadua, gei i muli o mee ne made, digaula nogo hai hegau hua igolo, i lodo nia madagoaa o nia dagi Israel ala ne gidee ginaadou nia mee haga goboina a Dimaadua ala ne hai gi Israel. Tangada hai hegau Dimaadua go Joshua go di tama a Nun la ne made gei mee e lau madangaholu (110) ono ngadau. Mee ne danu i lodo dana gowaa i Timnath-Serah i lodo tenua gonduu o Ephraim i bahi i ngeia di Gonduu Gaash.* Joshua 19.49-50
10 Nia daangada o di adu dangada deelaa la guu mmade huogodoo. Di adu dangada nomuli la gu dee haawe ginaadou Dimaadua mo ana mee ala ne hai gi Israel.
Digau Israel gu hagalee daumaha gi Dimaadua
11 Nia daangada Israel gu hai hala gi Dimaadua, gu daamada gu hai hegau gi nia Baal, ala go nia balu god. 12 Digaula gu hagalee daumaha gi Dimaadua, go di God o nadau maadua mmaadua, di God dela ne laha mai digaula gi daha mo Egypt, gei digaula gu daamada gu daumaha gi nia balu ieidu, nia god o nia daangada ala i nadau baahi. Digaula e pala gi lala gi nia maa, guu hai Dimaadua gi hagawelewele. 13 Digaula gu hagalee daumaha gi Dimaadua, gu hai hegau gi nia balu god go Baal mo Astarte. 14 Dimaadua gu hagawelewele huoloo gi digau Israel, guu dugu anga digaula gi nadau hagadaumee gi heebagi gi digaula gi kae nia goloo digaula. Mee guu hai nia hagadaumee digaula gi maaloo i digaula, gei digau Israel gu deemee di bida madamada humalia i ginaadou. 15 Nadau madagoaa huogodoo ala ma gaa hula gi tauwa, gei Dimaadua e hai baahi ang gi digaula, gu hai hua be dana helekai dela bolo Ia gaa hai beelaa. Digaula guu noho i lodo di madagoaa haingadaa huoloo mo di manawa gee damanaiee.
16 Nomuli gei Dimaadua gaa wanga gi digau Israel nadau dagi e daa digaula gi daha mo nadau hagadaumee ala e hagahuaidu nadau henua. 17 Gei digau Israel digi hagalongo gi nadau dagi. Israel la hagalee nogo manawa dahi ang gi Dimaadua, ge nogo daumaha ang gi nia balu ieidu. Nadau maadua mmaadua la nogo daudali nnelekai Dimaadua, gei di adu dangada hoou deenei la gu limalima di de hagalongo. 18 Di madagoaa Dimaadua ma gaa wanga dana dagi gi digau Israel, gei Mee e hagamaamaa di tagi deelaa e daa nia daangada gi daha mo nadau hagadaumee i di waalooloo o di mouli o tagi deelaa. Dimaadua e hila anga gi digau Israel i nadau tangitangi mo nadau hagaduadua llauehe i lala nadau hagadaumee. 19 Di madagoaa di nadau dagi ma gaa made, gei ogo nia daangada gaa hai labelaa nadau hai huaidu ala mai mua, e koia e huaidu i nia huaidu o nia adu dangada ala i nomua. Digaula e hai hegau gei e daumaha gi nia balu ieidu, ge haihai hua igolo nadau hai huaidu. 20 Gei Dimaadua ga hagawelewele huoloo gi digau Israel, ga helekai, “Nia daangada aanei la gu oho di hagababa dela ne hai ko Au gi nadau maadua mmaadua bolo ginaadou gi daudalia ai. Idimaa digaula ala digi hagalongo mai gi di Au, 21 gei Au ga hagalee hagabagi nia daangada ala nogo i lodo tenua deelaa i di madagoaa Joshua ne made. 22 Au ga haga hai hegau nia daangada aanei gei Au gaa mmada be digau Israel aanei la gaa hai be nadau maadua mmaadua ala nogo daudali agu hai, be deeai.” 23 Malaa, Dimaadua gaa dugu ang gi digau aanei gii noho hua igolo i lodo tenua. Dimaadua digi heia Joshua gi haga magedaa ina digaula, ge digi hagabagia digaula hagalimalima i muli di made o Joshua.

*2.2: Exodus 34.12-13; Deuteronomy 7.2-5

*2.5: Bochim: di ingoo deenei dono hadinga i nnelekai Hebrew boloo, “Digau ala e tangitangi”

*2.9: Joshua 19.49-50