52
Di magedaa o Jerusalem
(2-Kings 24.18—25.7)
Zedekiah gu madalua maa dahi ono ngadau i di madagoaa a mee ne hai di king o Judah, gei mee nogo dagi i Jerusalem i nia ngadau e madangaholu maa dahi. Tinana o maa go Hamutal, tama ahina ni Jeremiah tangada mai i di waahale go Libnah. King Zedekiah guu hai ana mee huaidu ang gi Dimaadua, e hai gadoo be nia hai di king go Jehoiakim nogo hai. Dimaadua gu hagawelewele gi digau Jerusalem mo Judah dela di mee a Mee gaa kili digaula gi daha mo ono mua.
Gei Zedekiah ga hai baahi gi Nebuchadnezzar di king aamua o Babylonia. Malaa, gei Nebuchadnezzar mo ana gau dauwa huogodoo gu lloomoi, ga heebagi gi Jerusalem i di madangaholu laangi o di madangaholu malama o di hiwa ngadau nogo king ai Zedekiah. Digaula gaa hau nadau waahale laa i daha mo di waahale, gaa hau di nadau abaaba e duuli haganiga di maa,* Ezekiel 24.2 ge e hagaloohi di abaaba duuli gaa dae loo gi di madangaholu maa dahi ngadau o King Zedekiah. I di hiwa laangi o di haa malama o di ngadau hua deelaa, gei tau hiigai damanaiee gu huaidu huoloo. Nia daangada gu nadau meegai ne dubu belee gai ai. Di madagoaa deelaa, gei di abaaba o di waahale gu mooho. Ma e aha maa digau o Babylonia gu duuli di waahale, gei ogo digau dauwa o di waahale gu ulu gi daha guu llele i di boo deelaa. Digaula guu hula i taalinga di hadagee o di king, e ulu gi daha mo di waahale i di bontai i mehanga nia abaaba e lua, e llele adu hagammuni i di ala dela e hana gi di gowaa mehanga gonduu o Jordan.* Ezekiel 33.21 Gei digau dauwa o Babylonia gu waluwalu di King Zedekiah gaa kumi a mee i lodo di gowaa maalama dela e hoohoo gi Jericho, gei nia gau dauwa a maa huogodoo gu diiagi a mee guu hula guu llele. Zedekiah gaa lahi gi mua di King Nebuchadnezzar dela i lodo di guongo go Riblah, i lodo tenua go Hamath, gei deelaa di gowaa Nebuchadnezzar ne gabunga a mee. 10 Gei deelaa di gowaa di king Nebuchadnezzar ne hai bolo nia dama daane Zedekiah e daaligi gii mmade i mua nia golomada o maa. Digau aamua o Judah gu daaligi labelaa i di gowaa deelaa. 11 Nomuli, gei Nebuchadnezzar ga helekai labelaa bolo gi kaabe ina nia golomada o Zedekiah gi daha, ga lawalawa a mee gi nia daula baalanga, gaa lahi gi Babylonia. Zedekiah gaa noho i lodo di hale galabudi gaa dae loo gi dono made.* Ezekiel 12.13
Di mooho o di Hale Daumaha
(2-Kings 25.8-17)
12 I di madangaholu laangi o di lima malama go di madangaholu maa hiwa ngadau nogo king ai go Nebuchadnezzar i Babylonia, gei ogo Nebuzaradan go tangada hagamaamaa o di king ge tagi dauwa aamua, ga ulu gi lodo o Jerusalem. 13 Mee gaa dudu di Hale Daumaha o Dimaadua, di hale o di king, mo nia hale digau aamua o Jerusalem.* 1-Kings 9.8 14 Gei ana gau dauwa gaa oho gi lala di abaaba di waahale deelaa. 15 Gei Nebuzaradan gaa lahi nia daangada ala ne dubu gi Babylonia, go digau ngalua dau donu, mo digau ala ne llele gi di king o Babylonia i mua. 16 Gei mee ga dumaalia gii hunu daangada hagaloale ala nadau gowaa ai, bolo gi noho hua i golo, gi ngalua i lodo nia hadagee waini mo nia gowaa maalama ala i golo.
17 Digau o Babylonia gaa oho hagaligiligi nia duludulu ne hai gi nia baalanga mmee o di Hale Daumaha, mo nia kulumaa baalanga mmee ala i lodo di Hale Daumaha, mo di monowai baalanga mmee damanaiee, gei digaula guu kae nia baalanga mmee huogodoo gi Babylonia.* 1-Kings 7.15-47 18 Digaula guu kae labelaa nia daawolo mono mee dugu lehu, go nia mee e haga madammaa ai di gowaa dudu tigidaumaha, mono goloo hai mee ala e hai hegau i nia malama, nia boolo ala e hai hegau e haga hau nia dodo hai tigidaumaha, nia boolo ala e dudu nia ‘incense’ i ono lodo, mo nia hagadilinga goloo ala ne hai gi nia baalanga mmee, ala nogo hai hegau i lodo di Hale Daumaha. 19 Digaula guu kae nia mee huogodoo ala ne hai gi nia goolo mo nia mee ala ne hai gi nia silber, ngaadahi mono boolo lligi mono baalanga dugu malala gaa no lodo, nia boolo e dugu ai nia dodo tigidaumaha, nia mee dugu lehu, nia lohongo nia malama, nia boolo ala e dugu ai ‘incense’ dela e dudu, mo nia boolo ala e hai hegau ai nia waini o tigidaumaha. 20 Nia goloo huogodoo ala ne hai gi nia baalanga mmee go di King Solomon ang gi di Hale Daumaha: go nia duludulu e lua, nia kulumaa mo di monowai damanaiee, mo nia kau daane e madangaholu maa lua ala e aamo di maa, la nogo daamaha huoloo, e deemee di pauna. 21-22 Nia duludulu e lua le e hai be di mee e dahi, di mee e dahi e madalua maa hidu piidi di looloo, gei e madangaholu maa walu piidi bungubungu. Di maadolu le e dolu ‘inch’, gei e bongoo no lodo. Di mada gi nua tuludulu le e iai di baalanga mmee i di ulu di maa, e looloo i nia piidi e hidu mo di baahi, di ulu gi nua tuludulu e humu gi nia ada golee ‘pomegranate’ e haganiga di ulu nia maa. Nia mee huogodoo aanei ne hai labelaa gi nia baalanga mmee. 23 Nia golee ‘pomegranate’ aanei la nia mee e lau, gei tangada ma ga mmada aga i lala la nia mee e matiwa maa ono.
Digau Judah guu lahi gi Babylonia
(2-Kings 25.18-21,27-30)
24 Nebuzaradan tagi dauwa aamua gaa lahi labelaa tagi aamua hai mee dabu go Seraiah, mo Zephaniah dela go togolua dagi hai mee dabu, mo digau aamua dogodolu o di Hale Daumaha. 25 Mai i lodo di waahale, mee guu lahi tagi aamua o digau dauwa o Judah, mo nia daangada hagamaamaa dogohidu a di king ala nogo noho hua i golo i lodo di waahale deelaa, mo togolua dagi dauwa dela e madamada humalia nia beebaa o digau dauwa aalaa, mo nia daane hagalabagau modoono. 26 Nebuzaradan gaa lahi digaula gi di king Babylonia dela e noho i lodo di waahale go Riblah, 27 i lodo tenua go Hamath. Deelaa di gowaa di king ne haga mamaawa digaula, ga daaligi gii mmade i golo.
Deenei di hai o digau Judah ala guu lahi haga mogowaa gi daha mo nadau guongo. 28 Deenei di hulu dangada di King Nebuchadnezzar o Babylonia ne lawalawa gaa lahi gi daha mo Judah: I di hidu ngadau o dono king, gei mee guu lahi ana gau mai Judah e dolu mana ge madalua maa dolu (3,023). 29 I di madangaholu maa walu ngadau o Nebuchadnezzar nogo king, gei mee guu lahi digau e walu lau motolu maa lua (832) mai Jerusalem, 30 gei di madalua maa dolu ngadau, gei Nebuzaradan guu lahi ana daangada e hidu lau madahaa maa lima (745), ga haga puni mai digau huogodoo ala ne lahi gi daha mo di nadau henua donu digau e haa mana ge ono lau (4,600).
Jehoiachin gu mehede mai di galabudi
(2-Kings 25.27-30)
31 I di ngadau dela ne hai a Evil-Merodach gi king i Babylonia, mee e dumaalia gi di king o Judah go Jehoiachin i dana haga mehede mai a mee i lodo dono galabudi. Di mee deenei ne hai i di madalua maa lima laangi o di madangaholu maa lua malama o di motolu maa hidu ngadau i muli di lahi o Jehoiachin gi Babylonia. 32 Evil-Merodach gu dumaalia gi Jehoiachin, ga haga noho aga a mee gi dana lohongo mada aamua i nia lohongo o nia king ala i golo ala ne hagabagi dalia a mee gi Babylonia. 33 Jehoiachin gu dumaalia ginai gi daa ina gi daha ono goloo galabudi, gaa noho gi teebele o di king i di waalooloo o dono mouli. 34 Nia laangi dagidahi huogodoo, gei mee guu hai dono hagamaamaa teenedi e hui ana mee ala e hiihai ginai, i di waalooloo o dono mouli.

*52.4: Ezekiel 24.2

*52.7: Ezekiel 33.21

*52.11: Ezekiel 12.13

*52.13: 1-Kings 9.8

*52.17: 1-Kings 7.15-47