16
Di hai baahi a Korah, Dathan mo Abiram
1-2 Korah tama daane a Izhar, tangada o di madahaanau o Kohath, i di madawaawa Levi, gu hai baahi gi di dagi o Moses. Mee gu hagapuni anga ginai digau dogodolu o di madawaawa Reuben, ala go Dathan mo Abiram, nia dama daane a Eliab, mo On tama daane a Peleth, mo digau Israel e lua lau madalima (250), nia dagi ne hilihili go nia daangada o di guongo.* Jude 11 Digaula ga dagabuli gi mua Moses mo Aaron ga helekai gi meemaa, “Goolua guu hula gu mogowaa balua gi mua! Digau Israel huogodoo la nia daangada ni Dimaadua, gei Dimaadua le e madalia gidaadou huogodoo. Ma e aha kooe, go Moses, dela e dugu goe laa hongo nia daangada a Dimaadua?”
Di madagoaa Moses ne longono ia di mee deenei, gei mee ga haga hinga ia gi hongo di gelegele ga dalodalo. Nomuli gei mee ga helekai gi Korah mo ono ehoo, “Luada daiaa gei Dimaadua ga hagi mai gi gidaadou be di ma koai dela go dana dangada; Mee gaa dugu dana dangada dela ne hilihili gii hana ang gi de Ia i di gowaa dudu tigidaumaha. 6-7 Luada dono daiaa, goe mo o ehoo gaa kae godou baisin dugu ahi, gaa wanga ginai nia malala gaa mono ‘incense’ i ono nua, e kae gi di gowaa dudu tigidaumaha. Gei gidaadou ga mmada laa be di ma koai i gidaadou dela ne hilihili go Dimaadua. Goodou go digau Levi la go goodou ala ne hula gu mogowaa balua gi mua!”
Moses ga helekai gi Korah, “Goodou go digau Levi, goodou hagalongo! Goodou e hai bolo ma di balumee hua go di mee a di God o Israel dela ne hai, dela ne dugu gee goodou gi daha mo digau Israel ala i golo, belee hai goodou gii mee di hoohoo ang gi de Ia, e hai godou hegau i lodo di Hale laa Dimaadua ang gi digau Israel? 10 Mee guu hai goodou mo digau Levi ala i golo gi kaina tegau aamua deenei, gei dolomeenei goodou e hiihai e kae labelaa nnegau o digau hai mee dabu. 11 Goodou ala ne helekai hai baahi gi Aaron, ma go Dimaadua hua dela e hai baahi ginai goe mo o ehoo!”
12 Moses gaa kae dana hegau gi Dathan mo Abiram, gei meemaa ga helekai, “Gimaua hagalee lloo adu! 13 Ma digi dohu go dau laha mai gimaadou gi daha mo tenua tomo go Egypt belee daaligi gimaadou i hongo di anggowaa deenei? Goe belee dagi labelaa gimaadou? 14 Goe hagalee laha mai gimaadou gi tenua tomo be gu gaamai madau gowaa mono hadagee e hai madau mee, gei dolomeenei goe e hai bolo goe e halahalau gimaua. Gimaua hagalee lloo adu!”
15 Moses gu hagawelewele ga helekai gi Dimaadua, “Hudee hila gi nia tigidaumaha ala e gowadu go nia daangada aanei. Au digi hai dagu mee hala gi tei digaula, au digi kaina di manu ‘donkey’ e dahi i nadau manu.”
16 Moses ga helekai gi Korah, “Daiaa goe mo o ehoo e lua lau madalima (250) e hai gi loomoi gi di Hale laa Dimaadua, gei Aaron gi i golo labelaa. 17 Goodou huogodoo tei gii kae dana baisin dugu ahi e wanga ginai nia ‘incense’ e kae gi di gowaa dudu tigidaumaha.” 18 Digaula gaa kae nadau baisin dugu ahi dagi dahi gaa wanga ono malala gaa mono ‘incense’, gaa tuu i di bontai di abaaba o di Hale laa, dalia Moses mo Aaron. 19 Korah mo ana daangada ga dagabuli mai gaa tuu e huli gi Moses mo Aaron. Di madagoaa hua deelaa, gei di maahina o Dimaadua gu hagagila i mua nia daangada huogodoo, 20 gei Dimaadua ga helekai gi Moses mo Aaron, 21 “Haga maanege gi muli gi daha mo digau aanei, gi daaligi digaula ko Au dolomeenei.”
22 Malaa, gei Moses mo Aaron gaa pala gi lala nau golomada guu tugi di gelegele ga helekai, “Meenei God, Kooe go taamada o nia mouli huogodoo. Tangada e dahi ma gaa hala, Goe e hagawelewele gi nia daangada huogodoo?”
23 Dimaadua ga helekai gi Moses, 24 “Helekai gi nia daangada bolo gi haga maanege gi daha mo nia hale laa a Korah, mo Dathan mo Abiram.”
25 Moses, mo nia dagi digau Israel e madalia a mee, gaa hula gi Dathan mo Abiram. 26 Moses ga helekai gi nia daangada, “Hula gi daha mo nia hale laa digau huaidu aanei, hudee bili gi di mee e dahi i nau mee, gi dee dau hua goodou gi nia hala meemaa.” 27 Digaula ga mmaanege gi daha mo nia hale laa o Korah, Dathan mo Abiram.
Dathan mo Abiram gu ulu mai gi daha gaa tuu i mua nau hale laa mo nau lodo mo nau dama. 28 Moses ga helekai gi nia daangada, “Deenei di hai ga iloo ai goodou bolo Dimaadua la gu hagau au bolo gi heia nia mee huogodoo aanei, hagalee ko au hua ne hiihai bolo au e hai nia maa. 29 Maa digau aanei e mmade hua i nadau mmade, gei hagalee ne daaligi go God, malaa, Dimaadua la digi hagau ina mai au. 30 Maa Dimaadua gaa hai dana mee haga gologolo dangada, gei ogo tenua ga mahaa, gaa holo meemaa mo nau mee huogodoo, gei digaula gaa hula gi lala mouli gi baahi digau mmade, gei goodou ga iloo laa bolo digau aanei la ne de hagalongo gi Dimaadua mo di hudu a Mee gi daha.”
31 Dono lawa hua dana helekai, tenua i lala o Dathan mo Abiram ga mahaa, 32 guu holo meemaa mo digau nau hale, mo nia hoo Korah huogodoo mo nadau mee. 33 Digaula gaa hula gi lala mouli gi baahi digau mmade mo nadau goloo. Tenua ga buni mai gei digaula guu nngala. 34 Digau Israel huogodoo ala nogo i golo guu llele gi daha i di nadau longono digaula ala ne tangitangi. Digaula nogo wwolo boloo, “Llele gi daha! Tenua la ga hagabugu gidaadou labelaa!”
35 Dimaadua ga hagau mai dana ahi gu ulaula guu dudu digau e lua lau madalima (250) ala nogo dahi aga nadau ‘incense’.
Nia baisin dugu ahi
36 Dimaadua ga helekai gi Moses, 37 “Helekai gi Eleazar tama daane Aaron, tangada hai mee dabu, gi daawa ina nia baisin dugu ahi ne hai gi nia baalanga mmee, gi daha mo nia mee ala guu wwele, ga haga monnono nia malala nia maa i di gowaa mogowaa, idimaa nia baisin aalaa le e hagamadagu. 38 Nia baisin aanei la gu hagamadagu i nadau dahi aga gi di gowaa dudu tigidaumaha Dimaadua. Malaa, kaina nia baisin o digau ala ne daaligi i nadau ihala, duugia gi baabaa, e uhi di gowaa dudu tigidaumaha. Deenei le e hai di haga iloo haga lliga ang gi digau Israel.” 39 Malaa, Eleazar tangada hai mee dabu gaa kae nia baisin dugu ahi, gaa tugi gi baabaa e hai di uhi ni di gowaa dudu tigidaumaha, 40 gii hai be nnelekai Dimaadua ne hai ang gi Moses. Deenei la di haga iloo haga lliga ang gi digau Israel bolo tangada dela hagalee di hagadili ni Aaron hagalee hanimoi gi di gowaa dudu tigidaumaha, e dudu ana ‘incense’ ang gi Dimaadua. Maa mee ga hanimoi gi di gowaa dudu tigidaumaha, mee ga daaligi gii made, gii hai be di hai dela ne hai gi Korah mo ana daangada.
Aaron gu benebene nia daangada
41 Di laangi nomuli di golohenua hagatau gu helekai hai baahi gi Moses mo Aaron, ga helekai, “Goolua gu daaligi hunu gau o nia daangada Dimaadua.” 42 I muli di nadau dagabuli huogodoo belee helekai hai baahi gi Moses mo Aaron, digaula gaa huli gi di Hale laa gaa mmada gi di gololangi e hagaholi di maa ge di maahina o Dimaadua gu maahina i di gowaa deelaa. 43 Moses mo Aaron gaa hula gaa tuu i mua di Hale laa, 44 gei Dimaadua ga helekai gi Moses, 45 “Mmaanege gi muli gi daha mo digau aanei gi daaligi digaula ko Au!”
Meemaa dogolua gaa pala gi lala, nau golomada gu i hongo di gelegele, 46 gei Moses ga helekai gi Aaron, “Kaina dau baisin dugu ahi, wanga ina ono malala gaa mai di gowaa dudu tigidaumaha, wanga ina ono ‘incense’ gi hongo nia malala aalaa. Kaina haga limalima gi nia daangada, heia taumaha haga madammaa. Haga limalima. Di hagawelewele Dimaadua la gu daamada, ge taumagi la gu daamada.” 47 Aaron gu hagalongo, guu kae dana baisin dugu ahi, guu lele gu ulu adu gi lodo digaula ala e dagabuli. Dono madagoaa ne gidee bolo taumagi la gu daamada, gei mee gaa wanga nia ‘incense’ gi hongo nia malala gaa hai taumaha o di haga madammaa o nia daangada. 48 Di hai deenei guu hai taumagi gii noho, gei mee guu duu i mehanga digau mmade mo digau mouli. 49 Digau ala ne mmade le 14,700, digi daulia digau ne mmade i baahi o Korah. 50 Di madagoaa taumagi ne noho, gei Aaron gaa hana gi Moses i di bontai o di Hale laa.

*16.1-2: Jude 11