9
Danggee ang gi God i ono donu* Taahili ni David
Meenei Dimaadua, au ga hagaamu Goe mai i lodo dogu manawa hagatau.
Au ga hagi aga au hegau haga goboina huogodoo ala ne hai.
Au ga daahili mo di tenetene idimaa Kooe.
Au ga daahili e hagaamu do ingoo, meenei God Koia e Aamua Muginua.
 
Ogu hagadaumee ga hula gaa llele gi daha i di Goe ma ga hanimoi,
digaula gaa too gi lala gaa mmade.
Goe e hai donu ge donu i au hagi aga, Goe gu hagi aga bolo au e donu.
 
Goe gu hagi aga hai baahi gi digau o di bouli,
mo di daaligi digau hai mee huaidu gii mmade.
Deai tangada e langahia digaula ai.
Madau hagadaumee gu hagalee.
Goe gu oho nia waahale llauehe digaula,
nia daangada gu hagalee langahia digaula.
 
Dimaadua la di king dono hagaodi ai.
Mee gu haga duu aga dana gowaa hai gabunga.
Mee e dagi henuailala gii donu,
gei e gabunga nia henua gi di mee dela e donu.
 
Dimaadua la go di gowaa dela e pala ginai digau ala e lodo daamaha,
di gowaa e noho ai di aumaalia i lodo di madagoaa haingadaa.
10 Meenei Dimaadua, digau ala e iloo ginaadou Goe,
ga hagadagadagagee adu gi di Goe.
Goe hagalee diiagi di ingoo hua tangada dela ma ga hanadu gi di Goe.
 
11 Goodou daahili hagaamu ina Dimaadua dela e dagi i Zion!
Hagi aga ina gi nia henua huogodoo ma ni aha ne hai go Mee!
12 God e langahia digau ala e duadua.
Mee hagalee de langahia nia dangidangi digaula,
gei Mee e hagaduadua digau ala e hai digaula haga huaidu.
 
13 Meenei Dimaadua, dumaalia mai!
Mmada malaa gi ogu dadaaligi ala e hai go ogu hagadaumee mai gi di au!
Meenei Dimaadua, daawa ina au gi daha mo di made,
14 gii mee au di duu i mua nia daangada o Jerusalem,
e hagi anga gi digaula nia mee huogodoo ala e hagaamu Goe ko au.
Au e tenetene idimaa Goe dela gu haga dagaloaha au.
 
15 Digau o di bouli la guu too gi lodo nadau lua ne geli.
Digaula guu bida kumi go nadau hele.
16 Dimaadua gu hagamodongoohia Ia mai
i dana hai dela e gabunga nia daangada gii donu,
gei digau hai mee huaidu guu bida hele go nadau hegau.
 
17 Di made la go di hagaodi gi muli o nia daangada huaidu huogodoo,
mo di hagaodi gi muli o digau huogodoo ala e haga balumee a God.
18 Digau hagaloale la hagalee de langahia i nia madagoaa huogodoo.
Nadau hagadagadagagee la hagalee mooho ga hana hua dee odi.
 
19 Hanimoi, meenei Dimaadua!
Goe hudee dugu ang gi nia daangada gi hai baahi adu!
Laha mai digau o di bouli gi oo mua, hagi aga ina digaula.
20 Meenei Dimaadua, heia digaula gi mmaadagu,
heia digaula gi iloo bolo ginaadou la nia daangada hua.

*^ Taahili ni David