102
Talodalo tama daane dono haingadaa i golo* Talodalo tangada hagaduadua huoloo e dangidangi manawa gee ang gi Dimaadua
Meenei Dimaadua, hagalongo mai gi dagu dalodalo,
hagalongo mai gi dagu dangidangi i di hagamaamaa!
Dogu madagoaa ma ga haingadaa mai gi di au,
gei Goe hudee huli gi daha mo au! Hagalongo mai gi di au,
mo di helekai mai hagalimalima i dogu madagoaa ma ga gahigahi Goe.
Dogu mouli e ngudu mai gadoo be di huiahi,
dogu huaidina e wele gadoo be di ahi.
Au guu mae gadoo be nia geinga ne mae, au dogu hiihai bolo e miami ai.
Au e nnguu mmae huoloo, au gu hagalee hai be di mee,
aalaa hua go di gili mo nia iwi.
Au e hai gadoo be di manu mamaangi dela hagalee gaidala i lodo di anggowaa,
e hai gadoo be di ‘owl’ i lodo di hale mooho.
Au e moe e ala, au guu hai gadoo be di manu mamaangi
e dogo modogoia i tuatala.
Di laangi dogomaalia gei ogu hagadaumee e haganneennee au,
digau ala e gadagada hagabalumee au
le e haga hai hegau dogu ingoo gi haga halauwa nia mee.
9-10 Idimaa go do hagawelewele huoloo, nia luaahi la guu hai agu meegai,
ogu wai dangi gu unugi gi agu wai ala e inu. Goe ne dahiaga au gaa hudu au gi daha.
11 Dogu mouli le e hai gadoo be di malu o di hiahi.
Au guu hai gadoo be nia geinga tolo ne maangoo.
 
12 Gei Goe, meenei Dimaadua, la di king dono hagaodi ai.
Nia adu daangada huogodoo ga langalangahia Goe.
13 Goe ga du gi nua ga aloho i Zion.
Ma gu dau mai go do madagoaa dela belee hila gi mee,
malaa, deenei di madagoaa humalia.
14 Au daangada hai hegau e aloho i Zion, ma e aha maa mee gu mooho.
Digaula e aloho i mee, ma e aha maa mee gu meheuheu dagidahi.
15 Nia daangada nia henua huogodoo ga mmaadagu i Dimaadua,
nia king huogodoo henuailala ga mmaadagu i nia mogobuna o Maa.
16 Di madagoaa Dimaadua ma gaa hau labelaa Zion,
gei Mee ga hagamodongoohia aga ono mahi aamua.
17 Mee ga longono ia ana daangada ala ne kili gi daha,
ga hagalongo gi nia dalodalo digaula.
18 Hihia ang gi nia adu daangada ala e lloo aga maalia
di hai o nia mee a Dimaadua ala ne hai,
bolo nia daangada ala digi hagawoua di haanau la gi hagaamu a Mee.
19 Dimaadua gu mmada ia i dono lohongo haga madagu i nua loo,
Mee gu mmada ia i di langi i nua gi henuailala.
20 Mee gu longono ia nia dangi dangi manawa gee o digau galabudi
ga haga dagaloaha digau ala gu haganoho bolo e daaligi gii mmade.
21 Gei di ingoo o Maa ga hagadele i hongo Zion.
Mee ga hagaamu i Jerusalem,
22 i di madagoaa nia daangada nia henua mo nia king
ma ga dagabuli gi di gowaa e dahi, ga dadaumaha gi Dimaadua.
 
23 Dimaadua guu hai au gi bagege, gei au e dama daane hua.
Mee guu hai dogu mouli gi bodobodo.
24 Meenei God, Goe hudee daawa ina dogu mouli gi daha dolomeenei
i mua dogu madumadua.
 
Meenei Dimaadua, Goe e mouli hua beelaa ga hana hua dono hagaodi ai.
25 Namua loo gei Goe ne hai henuailala,
gei Goe ne hai di langi i nua gi oo lima donu.
26 Nia maa ga hagalee, gei Goe e noho hua igolo.
Nia maa gaa pobo gadoo be nia gahu.
Goe gaa kili nia maa gi daha gadoo be nia gahu, gei nia maa ga hagalee.
27 Gei Goe e noho hua beelaa i nia madagoaa huogodoo,
gei do mouli la dono hagaodi ai.* Hebrews 1.10-12
28 Madau dama ga mouli i di aumaalia,
di hagadili digaula ga mouli mau dangihi i lala do madamada humalia.

*^ Talodalo tangada hagaduadua huoloo e dangidangi manawa gee ang gi Dimaadua

*102.27: Hebrews 1.10-12