120
Talodalo e madau di hagamaamaa* Taahili dela e daahili go digau ala e hula gi Jerusalem belee daumaha i golo
Dogu madagoaa ne haingadaa mai gi di au,
gei au ne gahigahi a Dimaadua, gei Mee gu helekai mai.
Meenei Dimaadua, haga dagaloaha ina au gi daha mo digau hai kai tilikai,
mo digau halahalau dangada.
 
Goodou go digau hai kai tilikai, ma di aha dela gaa hai go God adu gi goodou?
Mee ga daaligi goodou behee?
Mee ga daaligi goodou gi nia amu maalei gaa o tangada dauwa,
mo nia hadu wele mai i lodo di imu!
 
Dogu noho i godou baahi le e manawa gee
gadoo be dogu noho i Meshech be i baahi digau Kedar. Meshech mo Kedar la nia henua mogowaa loo i Canaan ala nogo noho ai digau bouli
Au guu noho waalooloo huoloo i baahi nia daangada
ala e de hiihai di noho i di aumaalia!
Dogu madagoaa ma ga helekai gi digaula i di noho i di aumaalia,
digaula e hiihai hua bolo e hai tauwa.

*^ Taahili dela e daahili go digau ala e hula gi Jerusalem belee daumaha i golo

120.5: Meshech mo Kedar la nia henua mogowaa loo i Canaan ala nogo noho ai digau bouli