REVELATION
Di Hagagida ang gi John
Di haga modongoohia:
Di hagagida ang gi John la ne hihi i di madagoaa nogo dadaaligi nia dama a Christ, idimaa digaula nogo hagadonu Jesus Christ go di nadau Dagi. Tangada ne hihi di beebaa deenei, la ne belee wanga di hagadagadagagee mo di hagamaaloo aga digau ala e dau di maa, gei e hai digaula gi daudali nadau manawa dahi i lodo nadau haingadaa mo nadau hagaduadua.
Di baahi damana o di beebaa deenei la ne hagahonu gi nia helekai hagagida mo nia moe e haga modongoohia go nia ada helekai ala e mee di modongoohia nia dama Christ i lodo di madagoaa deelaa, gei e dee modongoohia ang gi digau huogodoo ala i golo. E hai be nia mee llauehe o nia daahili, gei nia mee llauehe o di beebaa deenei le e tataanga haga logo i nia ala geegee i di gili nia hagadilinga hagagida. Nia maanadu dangada i di gili di hagadonu di beebaa deenei le e hai geegee i nia helekai hagalligi, gei di mee damana deenei le e modongoohia boloo: God la ga haga magedaa ono hagadaumee huogodoo mo Setan, mai i Tagi go Jesus Christ, ga hagahumalia ana daangada manawa dahi gi ono maluagina o di langi hoou mo henuailala hoou, i di haga honu o di aali deenei.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-8)
Di hagagida matagidagi mo nia lede gi nia nohongo dabu e hidu (1.9—3.22)
Di beebaa wini mo ono noo e hidu (4.1—8.1)
Nia buu ‘trumpet’ e hidu (8.2—11.19)
Di manu ‘dragon’ mo nia manu hagamadagudagu dangada e lua (12.1—13.18)
Nia hagadilinga haga gida (14.1—15.8)
Nia boolo e hidu o di hagawelewele a God (16.1-21)
Di oho o Babylon (17.1—19.4)
Di haga magedaa o di manu hagamadagudagu dangada, soukohp tilikai mo Setan (19.5—20.10)
Di hagi aga haga muliagina (20.11-15)
Di langi hoou, henuailala hoou, mo Jerusalem hoou, mo di hanimoi o Jesus (21.1—22.17)
Nia helekai hagaodi (22.18-21)
1
I lodo di beebaa deenei, la go nia mee a Jesus Christ ala ne hagagida. God ne wanga di hagagida deenei gi Jesus Christ, belee hagi anga gi ana gau hai hegau nia mee ala gaa hai hoohoo mai. Christ ne hagau mai dana dangada di langi belee haga iloo nia mee aanei gi John, go dana dangada hai hegau. Gei John gu helekai i nia mee huogodoo ala ne mmada ginai. Deenei la go nnelekai hagamodongoohia o nnelekai a God, mo di tonu ne hagagida go Jesus Christ. E maluagina go tangada dela e dau di beebaa deenei, gei e maluagina hogi go digau ala e hagalongo gi nnelekai kokohp aanei, mo di daudali nia mee ala e hihi i lodo di beebaa deenei! Idimaa, di madagoaa dela ga gila aga nia mee huogodoo aanei, la gu hoohoo mai.
Nia hagaaloho ang gi nia nohongo dabu e hidu
Mai John, ang gi nia nohongo dabu e hidu i Asia:
Tumaalia, mo di aumaalia adu gi goodou, mai baahi o God, dela i golo dolomeenei, nogo i golo mai mua, dela ga hanimoi, mo mai baahi nia hagataalunga e hidu ala i mua dono lohongo king,* Exodus 3.14; Revelation 4.5 mo mai baahi o Jesus Christ, go Tangada hagi aga mee manawa dahi ge donu, go taamada o di mouli aga i di made, ge dela hogi go Tagi o nia king o henuailala.
Mee e aloho i gidaadou, gei Mee guu wwede tadau ihala gi daha mai i ono dodo,* Isaiah 55.4; Pisalem 89.27 guu hai gidaadou gii hai di golohenua hai mee dabu, belee hai nnegau o dono God mo dono Damana. Di madamada mo di mogobuna la gii noho i baahi o Jesus Christ gaa hana hua beelaa! Amen.* Exodus 19.6; Revelation 5.10
Mmada, Christ e hanimoi i hongo nia gololangi! Nia daangada huogodoo mo digau ne daudau a Mee gi nua, la gaa mmada gi Mee. Nia daangada huogodoo i henuailala ga tangitangi i Mee. Di mee deenei le e hai loo gii gila.* Daniel 7.13; Matthew 24.30; Mark 13.26; Luke 21.27; 1-Thessalonians 4.17; Zechariah 12.10; John 19.34,37
Dimaadua go di God Aamua Huoloo ga helekai, “Au go Taamada mo di Haga odi, Au dela i golo dolomeenei, nogo i golo mai mua, ga hanimoi maalia.”
Di hagagida o Christ
Au go John, di godou duaahina, au tangada e daudali a Jesus, au e madalia labelaa goodou, ala e hagakono di manawa i nia hagaduadua ala e lloomoi gi nia daangada o Teenua King o Jesus Christ. Au ne lahi gaa dugu gi hongo tenua go Patmos, i di au dela nogo hagadele nnelekai a God mo di tonu dela ne hagagida go Jesus. 10 I di Laangi o Tagi, gei au gu huwahuwa go di Hagataalunga, ga longono di lee damana, e hai be di lee buu ‘trumpet’, e helekai mai i dogu dua, 11 “Hihia au mee ala e mmada ginai goe gi lodo di beebaa, hagau ina gi nia nohongo dabu e hidu aanei: Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, mo Laodicea.”
12 Au gaa huli belee mmada be di maa koai dela e leelee mai gi di au, gei au gaa mmada hua gi nia lohongo malama e hidu ne hai gi nia goolo, 13 gei baahi nia lohongo malama aanei, la di Mee e hai be tangada, e ulu di gahu looloo e tugi i ono babaawae, mo dono duu goolo e daabui dono hadahada.* Daniel 7.13; 10.5 14 Dono libogo le e kene madammaa giagia gadoo be nia ngaahulu siibi, be e kene gadoo be nia ‘snow’, gei ono golomada le e maahina be di ahi.* Daniel 7.9; 10.6 15 Ono wae le e maahina be di baalanga ‘brass’ dela gu haga madammaa ga haga dingidingia, gei dono lee le e hai be di lee damana o di monowai doo.* Ezekiel 1.24; 43.2 16 Mee e daahi ana heduu e hidu i lodo dono lima gau donu, ge tulumanu dauwa baahi lua e duu mai i lodo dono ngudu. Ono hadumada e maahina gadoo be di laa dii i di oodee. 17 Dogu mmada gi Mee, gei au gaa hinga gi lala i baahi nia wae o Maa, guu hai gadoo be tangada ne made. Mee gaa dugu dono lima gau donu gi ogu nua, ga helekai, “Hudee madagu! Au go Taamada mo di Haga odi.* Isaiah 44.6; 48.12; Revelation 2.8; 22.13 18 Ma ko Au dela e mouli! Au guu made, gei dolomeenei Au e mouli gaa hana hua beelaa. Ma ko Au e huwahuwa di ‘Made’ mo di ‘Heidis’ dela go di gowaa digau mmade. 19 Hihia gi lala au mee ala e mmada ginai dolomeenei, mo nia mee ala gaa hai nomuli. 20 Tadinga o nia heduu e hidu ala ne mmada ginai goe i lodo dogu lima gau donu, mo nia lohongo malama e hidu ne hai gi nia goolo, la aanei: Nia heduu e hidu, la go digau di langi o nia nohongo dabu e hidu, gei nia lohongo malama ne hai gi nia goolo, la go nia nohongo dabu e hidu.

*1.4: Exodus 3.14; Revelation 4.5

*1.5: Isaiah 55.4; Pisalem 89.27

*1.6: Exodus 19.6; Revelation 5.10

*1.7: Daniel 7.13; Matthew 24.30; Mark 13.26; Luke 21.27; 1-Thessalonians 4.17; Zechariah 12.10; John 19.34,37

*1.13: Daniel 7.13; 10.5

*1.14: Daniel 7.9; 10.6

*1.15: Ezekiel 1.24; 43.2

*1.17: Isaiah 44.6; 48.12; Revelation 2.8; 22.13