20
Kosonned Eisek
(Deuderonomi 5.1-21)
Koht ketin poahngoak. oh iet audepe kan: “Ngehi me KAUN-O, amwail Koht, me kahluweikumwaildo sang nan wehin Isip, wasa me kumwail kaliduhla ie.
“Kumwail sohte pahn ahneki emen koht tohrohr mwohi.
“Kumwail sohte pahn wiahiong kumwail dikedik en eni de sansal en mehkot me mi pahnlahng, de nin sampah, de nan pihl kan pahn sampah. Eks. 34.17; Lip. 19.4; 26.1; Deud. 4.15-18; 27.15. Kumwail sohte pahn poaridiong dikedik en eni men de pwongih, pwe iei ngehi me KAUN-O, amwail Koht, ngehi Koht luwakahk emen. Irail me kin kailongkin ie, I kin kaloke nair seri kan lel dih kesiluh oh kapahieu. Eks. 34.6-7; Nempe 14.18; Deud. 7.9-10. A I kin kalahngan poatopoat ong irail kan me kin poakohng ie oh kapwaiada ei kosonned akan.
“Kumwail sohte pahn kasaminehla mwarei, pwe ngehi, KAUN-O, amwail Koht, pahn kaloke mehmen me kin kasaminehla mwarei. Lip. 19.12.
“Kumwail tamataman rahnen Sapad, oh wiahki rahn sarawi. Eks. 16.23-30; 31.12-14. Kumwail pahn kin wia amwail doadoahk koaros erein rahn weneu, Eks. 23.12; 31.15; 34.21; 35.2; Lip. 23.3. 10 a ni keisuhwen rahn, iei rahnen kommoal, kumwail pahn kasarawihong ie. Rahno sohte me pahn doadoahk—kumwail, oh noumwail seri kan, oh amwail lidu kan, oh noumwail mahn akan, oh mehn keiru kan me koukousoan rehmwail. 11 Erein rahn weneu ngehi, KAUN-O, me wiahda nanleng, sampah, madau kan, oh audepahr koaros, a ni keisuhwen rahn I kommoaldi. Ih kahrepen ngehi, KAUN-O, kasarawihala rahnen Sapad oh wiahkihla rahn sarawi. Sen. 2.1-3; Eks. 31.17.
12 “Kumwail wauneki samamwail oh inamwail kan, pwe kumwail en mour werei nan sahpw me I pahn kihong kumwail. Deud. 27.16; Mad. 15.4; 19.19; Mark 7.10; 10.19; Luk 18.20; Ep. 6.2; Ep. 6.3.
13 “Kumwail sohte pahn kemehla aramas. Sen. 9.6; Lip. 24.17; Mad. 5.21; 19.18; Mark 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Seims 2.11.
14 “Kumwail sohte pahn kamwahl. Lip. 20.10; Mad. 5.27; 19.18; Mark 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Seims 2.11.
15 “Kumwail sohte pahn pirap. Lip. 19.11; Mad. 19.18; Mark 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9.
16 “Kumwail sohte pahn karaunlikamwohng aramas emen. Eks. 23.1; Mad. 19.18; Mark 10.19; Luk 18.20.
17 “Kumwail sohte pahn noahroke imwen emen. Kumwail sohte pahn noahroke en emen eh pwoud, de eh lidu, de nah ahs de nah kou, de mehkot me uhdahn ah.” Rom 7.7; 13.9.
En Aramas akan ar Masepwehkada
(Deuderonomi 5.22-33)
18 Ni aramas ako ar rongada nansapweo oh ngilen sowio, oh kilangada lioal eh piripir, oh nahnao eh wie edied, re rerrerki ar masepwehkada, oh uh kailalahsang nahnao. Ipru 12.18-19. 19 Re ahpw ndaiong Moses, “Komwi me en koasoiong kiht, se ahpw pahn rong; a ieremen Koht, pwe se de mehla.”
20 Moses ahpw sapengkin irail, “Kumwail dehr masak; pwe Koht ketido rehmwail pwe en ketin song kumwail, pwe kumwail en peikiong oh dehr wiahda dihp.” 21 Ahpw aramas ako pil mihmihte kailalahsang nahnao; a Moses kelehpw me patolahng limwahn depwek mosul wasa me Koht ketiket ie.
Kosonned akan duwen Pei Sarawi
22 KAUN-O ketin mahsanihong Moses en padahkihong mehn Israel ko, “Kumwail pein kilangehr duwen ei mahseniongkumwailehr sang nanleng. 23 Kumwail dehr pein wiahiong kumwail koht kohl de silper pwe kumwail en pwongih duwehte amwail kin pwongih ie. 24 Kumwail pahn wiahda ehu pei sarawi pwehl ong ie, oh pohn pei sarawi wet me kumwail pahn meirongkihong ie noumwail sihpw kan oh kou kan, nin duwen meirong isihs oh meirong en kaminimin. Wasa koaros me I pilada pwe kumwail en kin kaudokiong ie, I pahn kin iang kumwail mi wasao oh I pahn kin kapaikumwailda. 25 Ma kumwail pahn wiahiong ie pei sarawi takai, kumwail dehpa wiahkihda takai perper, pwe ni amwail kin doadoahngki sisel pohn takai, kumwail kin kasaminehkihla pei sarawio. Deud. 27.5-7; Sos. 8.31. 26 Kumwail dehr kin wiahiong ie pei sarawi me kumwail kin doudahla pohn kehndake, pwe kumwail dehr kin sansal suwed ong aramas ni amwail kin karada powe.

20:4: Eks. 34.17; Lip. 19.4; 26.1; Deud. 4.15-18; 27.15.

20:5: Eks. 34.6-7; Nempe 14.18; Deud. 7.9-10.

20:7: Lip. 19.12.

20:8: Eks. 16.23-30; 31.12-14.

20:9: Eks. 23.12; 31.15; 34.21; 35.2; Lip. 23.3.

20:11: Sen. 2.1-3; Eks. 31.17.

20:12: Deud. 27.16; Mad. 15.4; 19.19; Mark 7.10; 10.19; Luk 18.20; Ep. 6.2; Ep. 6.3.

20:13: Sen. 9.6; Lip. 24.17; Mad. 5.21; 19.18; Mark 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Seims 2.11.

20:14: Lip. 20.10; Mad. 5.27; 19.18; Mark 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9; Seims 2.11.

20:15: Lip. 19.11; Mad. 19.18; Mark 10.19; Luk 18.20; Rom 13.9.

20:16: Eks. 23.1; Mad. 19.18; Mark 10.19; Luk 18.20.

20:17: Rom 7.7; 13.9.

20:18: Ipru 12.18-19.

20:25: Deud. 27.5-7; Sos. 8.31.