2
En Sona eh Kapakap
Sona ahpw kapakapohng KAUN-O, eh Koht, sang nan kapehd en mwahmwo:
“Maing KAUN, sang nan ei apwal I likweriong komwi,
oh komwi ketin sapeng ie.
I likwersang nan wasahn me melahr akan,
oh peki sawas, oh komwi ketin karonge ie.
Komwi ketin keseiehdilahng wasa loal,
nan kepin madau,
wasa sehd kin kapiliepene,
wasa sapwellimomwi ilok laud kan koaduhpwalihiehdi.
I ahpw medemedewe me I pekeussangehr pahn kupwuromwi
oh I solahr pahn kak pwurehng kilang Tehnpesomwi Sarawio.
Madau ahpw koaduhpwalihiehdi, oh komwopwiehla;
sehdo koadupwalihiehdi mehlel;
oh dipwen nansed kan kin pidpene moangeiet.
I pil kohdilahr oh milahr pahn tepin nahna kan,
nan sahpw me eh ewen kehl kan kin rit kohkohlahte.a SAHPW ME EH EWEN KEHL KAN KIN RIT KOHKOHLAHTE: Lepin mahsen pwukat duwehte lepin mahsen me wehwehki nan wasahn me melahr akan (tehk 2.2).
Ahpw komwi, Maing KAUN, ei Koht,
komwi ketin kapwureiehdahdo sang wasa loal.
Ni ei pepehm me ei mour sosohralahr,
ahpw, Maing KAUN, I kapakapohng komwi,
oh komwi ketin karonge ie nan Tehnpasomwi Sarawi.
Irail kan me kin pwongih dikedik en eni kan
solahr loalopwoatohng komwi.
Ahpw I pahn koulkihong komwi koulen kaping;
I pahn wiahiong komwi meirong
oh kapwaiada dahme I inoukihong komwi.
Komour kin pwilisang rehn KAUN-O!”
10 KAUN-O eri mahseniong mwahmwo, oh mwahmwo ahpw mwusikillahng Sona ni oaroahr.

a2:6: SAHPW ME EH EWEN KEHL KAN KIN RIT KOHKOHLAHTE: Lepin mahsen pwukat duwehte lepin mahsen me wehwehki nan wasahn me melahr akan (tehk 2.2).