EZRA
Tukakinyen Book Lal EZRA
Book lal Ezra tafwela sramsram ke book in Chronicle luo. Book se inge aketeya ke folok lun kutu sin mwet Jew su muta in sruoh liki acn Babylon, ac ma elos oru in sifil folokonak ouiyen moul ac alu lalos in acn Jerusalem. Akkalemyeyen ma inge pa takla inge: (1) Fwil se meet sin mwet sruoh ma foloko liki Babylonia ke sap lal Cyrus, tokosra fulat lun Persia. (2) Tempul sifilpa musaiyuk ac kisakinyukla, ac mwet uh sifilpa alu nu sin God in acn Jerusalem. (3) Tukun yac pus, sie pac fwilin mwet Jew elos folok nu Jerusalem ye kolyuk lal Ezra, sie mwet su arulana etu Ma Sap lun God, ac el kasru mwet uh in aksasuye ouiyen alu lalos oayapa moul in sie sin sie lalos tuh moul in ngun lalos, su mwe usru saok lun mwet Israel, in tia wanginla.
Takla Lun Koanon Book Se Inge
Folok se meet liki sruoh 1:1—2:70
Tempul sifil musaiyuk ac kisala 3:1—6:22
Ezra el foloko wi kutu pac sin mwet sruoh 7:1—10:44
1
Cyrus El Sapkin Mwet Jew In Folok
In yac se meet ke Tokosra Cyrus lun Persia el mutawauk in tokosra fulat,* tokosra fulat: Tokosra Cyrus lun Persia el kutangla siti Babylon ke 539 B. C., ouinge el tokosra fulat fin acn Babylonia nufon. LEUM GOD El oru tuh kas ma El tuh fahk nu sel mwet palu Jeremiah in akpwayeyuk. El aknunakyal Cyrus elan simusla sie ma sap ac supwalik tuh in ritiyuk akyokye yen nukewa in tokosrai lal: Jer 25:11; 29:10
“Pa inge sap soko lal Cyrus, Tokosra Fulat lun Persia. LEUM GOD lun Kusrao El orala tuh nga in leumi faclu nufon, ac El se nu sik in musai sie tempul nu sel in Jerusalem in acn Judah. Isa 44:28
Lela God Elan wi kowos nukewa su mwet lal. Kowos som nu Jerusalem ac sifil musaela Tempul lun LEUM GOD, su God lun Israel, aok God su mwet uh alu nu se in Jerusalem.
Kutena mwet lal su muta in sruoh fin enenu kasru nu ke folok, mwet tulan lalos in kasrelos ke silver, gold, mwe mongo ac nuknuk, kosro in utuk ma lalos, oayapa mwe lung tuh in mwe sang lalos in Tempul lun God in acn Jerusalem.”
Na sifen sou in sruf lun Judah ac sruf lun Benjamin, oayapa mwet tol ac mwet Levi, ac elos nukewa saya su God El purakak nunak lalos, elos akola in som ac sifil musaela Tempul lun LEUM GOD in Jerusalem. Mwet tulan lalos nukewa kasrelos ac sang ma puspis nu selos: ahlu silver, gold, mwe mongo ac nuknuk, kosro in utuk ma lalos, kutu pac ma saok, oayapa mwe sang nu ke Tempul.
Tokosra Fulat Cyrus el folokonang nu selos ahlu ac cup ma Tokosra Nebuchadnezzar el tuh usla liki Tempul in Jerusalem ac likiya in tempul lun god lal. El sang ma inge nu sel Mithredath, mwet karingin mwe kasrup lun mwet Israel, na Mithredath el oakla ac simusla pisen kais sie ma, ac sang nu sel Sheshbazzar, governor lun Judah. Pa inge koanon oaoa sac:
ahlu gold mwe neinyuk mwe sang 30
ahlu silver mwe neinyuk mwe sang 1,000
ahlu saya 29 10 
ahlu gold srisrik 30
ahlu silver srisrik 410
ahlu saya 1,000
11 Ma inge nukewa toeni orala 5,400 ahlu gold ac silver ac kutu pac ma saya ma Sheshbazzar el us ke el ac mwet sruoh wial elos illa liki Babylon ac som nu Jerusalem.

*1:1 tokosra fulat: Tokosra Cyrus lun Persia el kutangla siti Babylon ke 539 B. C., ouinge el tokosra fulat fin acn Babylonia nufon.

1:1 Jer 25:11; 29:10

1:2 Isa 44:28