6
Sap Lal Tokosra Fulat Cyrus Sifil Koneyukyak
Ouinge Tokosra Fulat Darius el sapkin in sukok in ma simla ke sramsram matu su karinginyuk in acn Babylon. Tusruk, koneyukyak sie limlim in ma simusla in siti Ecbatana in acn Media, ma fahk ouinge:
“In yac se meet ke Tokosra Cyrus el mutawauk in Tokosra Fulat, el sapkin tuh Tempul Jerusalem in sifil musaiyuk tuh in sie acn mwet uh ku in sang mwe sang lalos ac kisakin mwe kisa lalos we. Tempul sac in fit eungoul fulata ac fit eungoul sralupa.
Musaiyen sinka uh in ouinge: fwilin sak se in oan fin fwilin eot tolu nukewa. Molin ma nukewa ac fah akfalyeyuk ke nien mani lun tokosra.
Oayapa ahlu gold ac silver nukewa ma Tokosra Nebuchadnezzar el tuh use nu Babylon liki Tempul Jerusalem ac folokinyukla nu yen fal in oan we in Tempul Jerusalem.”
Tokosra Fulat Darius El Sap Tuh Orekma Sac In Fahsr Na
Na Tokosra Fulat Darius el supwala topuk lal ouinge:
“Nu sum, Tattenai, governor lun acn Roto‐in‐Euphrates, ac Shethar Bozenai ac mwet pwapa wiowos in acn Roto‐in‐Euphrates.
“Kowos tuyak liki Tempul sacn ac nimet lusrong orekma kac an. Fuhlela governor lun Judah ac mwet kol lun mwet Jew in sifil musai Tempul lun God in acn na ma oan we meet ah.
Inge, nga sapkin nu suwos tuh kowos in kasrelos sifil musaela. Molin ma ac orekmakinyuk an in sa na molla, ac in tuku ke mani lun tokosra, su ac itukla ke tax lun Roto‐in‐Euphrates, tuh orekma sacn in tia lusrongyukla.
Len nu len kowos in aklohya in sang nu sin mwet tol in Jerusalem kutena ma elos fahk mu elos enenu: oana cow mukul fusr, ku sheep, ku sheep fusr mwe orek kisa firir nu sin God lun Kusrao, ku flao, sohl, wain ku oil in olive.
10 Ma inge in orek tuh elos in ku in sang mwe kisa ma fal nu sin God lun Kusrao, ac elos in pre tuh Elan akinsewowoyeyu oayapa wen nutik.
11 Nga tafwela pac sap soko inge tuh kutena mwet fin seakos ma nga sapkin, na in fifyak soko sak maspang lulap liki lohm sel, ac tetela sie muta, ac sang fakisya sasla manol. Na lohm sel fah orek oana sie yol in kutkut.
12 Lela God su sulela tuh Jerusalem in acn se mwet uh in alu nu sel we uh, Elan sisla kutena tokosra ku mutanfahl su sikul ma sap se inge ac srike in kunausla Tempul sac. Nga, Darius, pa sapkin in ouinge. Ma sap luk fah arulana akosyuk.”
Kisaiyukla Tempul
13 Na Governor Tattenai, Shethar Bozenai, ac mwet fulat wialos elos oru ma nukewa oana tokosra fulat el sapkin. 14 Mwet kol lun mwet Jew elos oru tuh orekma in musa ke Tempul in fahla arulana wo, ac mwet palu Haggai ac Zechariah eltal akkeyalos. Elos aksafyela Tempul fal nu ke ma God lun Israel El sapkin, ac oayapa ma sap sin tokosra fulat tolu lun Persia: Cyrus, Darius, ac Artaxerxes. Hag 1:1; Zec 1:1 15 Elos aksafyela Tempul ke len se aktolu in malem Adar, ke yac se akonkosr wacl Tokosra Fulat Darius. 16 Na mwet tol, mwet Levi, ac mwet Israel nukewa su folok liki sruoh, elos kisaela Tempul ke engan na lulap. 17 Elos kisakin cow mukul siofok, sheep luofoko, ac sheep fusr angfoko, na elos sang nani singoul luo tuh in mwe kisa ke ma koluk, kais soko nu ke sruf lun Israel. 18 Elos oayapa oakiya orekma kunen mwet tol ac mwet Levi nu ke Tempul in Jerusalem, fal nu ke ma simusla in book lal Moses.
Kufwen Alukela
19 Ke len se aksingoul akosr in malem se meet in yac tok ah, mwet su foloko liki sruoh elos akfulatye Kufwen Alukela. Exo 12:1–20 20 Mwet tol ac mwet Levi nukewa elos aknasnasyalos sifacna tuh elos in nasnas fal nu ke oakwuk lun alu lalos. Mwet Levi elos uniya kosro tuh in mwe kisa ke Kufwen Alukela ke mwet nukewa su foloko liki sruoh, ac ke mwet tol, ac kaclos sifacna. 21 Mwet Israel nukewa su foloko liki sruoh elos mongo ke ma kisakinyukla. Oayapa mwet nukewa su sisla moul pegan lun mwet saya su muta in facl sac ac forla in wi pac alu nu sin LEUM GOD lun Israel, elos wi pac mongo kac. 22 Ke len itkosr, elos engan ac akfulatye Kufwen Bread Tia Akpulol. Arulana yohk engan lalos ke sripen LEUM GOD El oru tuh Tokosra Fulat lun Assyria elan kulang nu selos, ac kasrelos ke orekma lalos in sifil musai Tempul lun God lun Israel.

6:14 Hag 1:1; Zec 1:1

6:19 Exo 12:1–20