2
Ouinge faclu ac kusrao ac ma nukewa loac aksafyeyukla. Ke len se akitkosr, God El aksafyela ma El oru ac mongla liki orekma lal. Heb 4:4, 10 2:2–3 Exo 20:11 El akinsewowoye len se akitkosr, ac srela tuh in sie len mutal, mweyen El aksafyela ma nukewa El oru ac tui ke orekma lal. Pa ingan luman orekla lun kusrao ac faclu ac ma nukewa loac.
Ima In Eden
Ke LEUM GOD EL * LEUM GOD EL: liye ke Kalmen Kutu Kas tuh orala. kusrao ac faclu, wangin sak fin faclu ac wangin mah srunak, mweyen El soenna supwama af, ac wangin mwet in imai acn uh. Tusruktu kof uh otyak liki ye fohk uh ac aksroksrokye infohk uh.
Na LEUM GOD El eis kutu fohk liki infohk uh ac lumahla mwet infohk ... mwet: in kas Hebrew, ‘infohk’ ac ‘mwet’ apkuran oana sie fahkya. se kac. El mongyang nu infwen mwet sac ke momong in moul, ac mwet sac moul. 1 Cor 15:45
Na LEUM GOD El orala ima se in Eden, layen kutulap, ac filiya mwet se El orala inge we. El oru tuh kain in sak kato nukewa in kap we ac oswe fokinsak na wowo. Ac infulwen ima uh, oasr pac sak soko tu we ma ac sang moul nu sin mwet uh, ac oayapa oasr sak soko ma ac sang etauk ke ma wo ac ma koluk. Fwack 2:7; 22:2, 14
10 Infacl srisrik soko soror in Eden ac aksroksrokye ima sac, ac ke alukela acn Eden sengelik nu ke infacl akosr. 11 Infacl soko meet ah pa Pishon, su soror rauni acn Havilah. 12 (Gold na pwaye ac oayapa ono keng ma sesa, ac eot saok koneyukyak we.) 13 Infacl soko aklukwa pa Gihon, su soror rauni acn Cush. 14 Infacl soko aktolkwe pa Tigris, su soror ut kutulap in Assyria, ac infacl soko akakosr pa Euphrates.
15 Na LEUM GOD El filiya mwet sac in ima Eden tuh elan yukwi ac karingin. 16 El fahk nu sel, “Kom ku in mongo ke fokinsak ke kutena sak in ima se inge, 17 sayen sak soko ma asang etauk ke ma wo ac ke ma koluk. Kom fah tia kang fokin sak soko ingan. Kom fin kang, kom ac misa ke len sacnna.”
18 Na LEUM GOD El fahk, “Tia wo mukul se inge in mukena muta. Nga ac oru sie mwet in welulang in kasrel.” 19 Ouinge el eis kutu fohk liki infohk uh, ac lumahla kain in kosro nukewa ac kain won nukewa. Na El usalosla nu yurin mwet sac elan sang inelos. Ouinge itukyang inen ma inge nukewa. 20 Ke ma inge mwet sac sang inen won nukewa ac kosro nukewa, tusruktu wanginna inmasrlolos fal in welulang in kasrel.
21 Na LEUM GOD El oru mwet sac in motul folosuwosla, ac pacl se el motul inge El eisla soko sri in pap kacl ac sifil folokoneni ikwal. 22 El orala mutan se liki sri in pap soko ah, ac usalu nu yurin mukul sac. 23 Na mukul sac fahk,
“Tufahna pa inge sie su oana nga —
Srel itukla liki srik, ac ikwal liki ikok.
Ac pangpang el ‘mutan,’ mweyen itukla el liki sie mukul.” mutan ... mukul: in kas Hebrew, apkuran in oana sie fahkyen ‘mutan’ ac ‘mukul’.
24 Pa ingan sripa se oru sie mukul el som liki papa tumal ac nina kial, ac fulyang nu sin mutan kial, ac eltal ma sefannala. Mt 19:5; Mk 10:7–8; 1 Cor 6:16; Eph 5:31
25 Mukul sac ac mutan sac kewana koflufol, tusruktu eltal tiana mwekin.

2:2 Heb 4:4, 10

2:2 2:2–3 Exo 20:11

*2:4 LEUM GOD EL: liye ke Kalmen Kutu Kas tuh orala.

2:7 infohk ... mwet: in kas Hebrew, ‘infohk’ ac ‘mwet’ apkuran oana sie fahkya.

2:7 1 Cor 15:45

2:9 Fwack 2:7; 22:2, 14

2:23 mutan ... mukul: in kas Hebrew, apkuran in oana sie fahkyen ‘mutan’ ac ‘mukul’.

2:24 Mt 19:5; Mk 10:7–8; 1 Cor 6:16; Eph 5:31