2
Aruruma Ke Ah In Srikasrak Soko
In sie pac aruruma nga liye mwet se sruok ah in srikasrak soko inpaol. Nga siyuk, “Kom ac som nu ya?”
Ac el fahk, “Nga ac som in srikeya acn Jerusalem, ngan konauk lusa ac sralapa.”
Na nga liye lipufan se ma tuh kaskas nu sik meet ah fahsryak, ac sie pac lipufan tuku in osun nu sel. Lipufan se meet ah fahk nu sin ma se ngia, “Kasrusr ac fahk nu sin mwet fusr se ma sruok ah in srikasrak soko ingo, lah ac mau arulana pukanten mwet ac oayapa ma orakrak in acn Jerusalem, pwanang ac arulana yokla acn ma enenu in kuhlusyukyak. LEUM GOD El wulema mu El sifacna ac fah sie kalkal e in rauneak siti sac Elan karinganang, ac tuh El fah muta we in wolana lal nukewa.”
Pangonyuk Mwet Sruoh In Foloko Nu Yen Selos
LEUM GOD El fahk nu sin mwet lal, “Tuyak! Tuyak ac kaingla liki acn eir, tuh nga tuh akfahsryekowoselik nu yen nukewa faclu, oana eng akosr lun kusrao. Tuyak, kowos su mwet sruoh in acn Babylonia, ac folokla nu Jerusalem. Kutena mwet su sringil kowos, el sringil sie ma su arulana saok nu sik.”
Ouinge LEUM GOD Kulana El supweyume in us kas inge nu sin mutunfacl nukewa su kunauselik mwet lal ac usalik ma lalos: LEUM GOD sifacna El ac fah mweun lain kowos, ac ma lowos ac fah utukelik liki kowos sin mwet su tuh mwet kulansap lowos meet.”
Ke pacl se ma inge ac sikyak uh, mwet nukewa ac fah etu lah LEUM GOD Kulana pa supweyume.
10  LEUM GOD El fahk, “Mwet Jerusalem, kowos on ke engan! Nga ac tuku in muta inmasrlowos!”
11 In pacl sac mutunfacl puspis ac fah forla nu sin LEUM GOD, ac ekla mwet lal. El ac fah muta inmasrlowos, ac kowos fah etu lah El pa supweyume nu yuruwos. 12 Na Judah el ac fah sifilpa sie ma na saok sin LEUM GOD in acn mutal sel, ac Jerusalem ac fah siti se su El lungse yohk liki siti nukewa.
13 Kowos nukewa mislawin ye mutun LEUM GOD, tuh El oatume liki acn mutal sel.