5
Tadau aali i henuailala
Be koai hua dela e hagadonu bolo Jesus la go di Mesaia, geia di tama ni God. Ma koai dela e aloho i Tamana, geia e aloho labelaa i Tama. Deenei di hai ga iloo bolo gidaadou e aloho i nia dama a God: gidaadou e aloho i God ge e daudali ana haganoho. Di aloho i God la go tadau daudali ana haganoho. Ana haganoho la hagalee haingadaa. * John 14.15 Idimaa, nia dama a God huogodoo e mee di haga magedaa henuailala. Gei gidaadou e haga magedaa henuailala gi tadau hagadonu. Ma koai dela e mee di haga magedaa henuailala? Go tangada hua dela e hagadonu a Jesus, bolo Mee Tama ni God.
Nia hagadootonu i Jesus Christ
Jesus Christ go Tama a God ne hanimoi e haga modongoohia go nia wai o dono babdais mo di hali ono dodo. Hagalee go nia wai la hua, nia wai mo ono dodo. Di Hagataalunga Dabu e haga modongoohia di mee deenei, bolo e donu, idimaa, di Hagataalunga le e donu. Nia hagadootonu o Jesus le e dolu: di Hagataalunga, nia wai, mo nia dodo. Nia mee e dolu aanei e haga modongoohia di mee e dahi. Gidaadou e hagadonu nia haga modongoohia mai baahi nia daangada, gei nia haga modongoohia a God i di gili dana Dama la koia e maaloo. 10 Tangada ma ga hagadonu Tama a God, gei di haga modongoohia deenei la i ono lodo. Gei tangada dela hagalee hagadonu a God, geia ne haga tilikai a God, idimaa, ia hagalee hagadonu di haga modongoohia a God ne hai i di gili dana Dama. 11 Di haga modongoohia la deenei: God gu gaamai di mouli dee odi, gei di mouli deenei la i baahi dana Dama.* John 3.36 12 Maa tangada e hai mee gi Tama, geia e hai mee gi di mouli deenei. Maa tangada hagalee hai mee gi Tama a God, geia dono mouli ai.
Di mouli dee odi
13 Au e hihi adu gi goodou ala gu hagadonu di ingoo Tama a God, bolo gi iloo bolo goodou e hai mee gi di mouli dee odi. 14 Dela tadau mee ga dee mmaadagu ai gidaadou i mua o God, idimaa, gidaadou e hagadonu bolo Mee e longono tadau dangidangi, maa gidaadou ga tangi anga be dana hiihai. 15 Maa gidaadou ga hagadonu bolo Mee e longono tadau dangidangi i nia mee huogodoo, gei gidaadou ga iloo labelaa bolo Mee e dugu mai gi gidaadou tadau mee ala e tangi ai.
16 Maa tangada gaa mmada gi dono duaahina e hai di huaidu dela hagalee hidi ai di made, geia gi dalodalo ang gi God, gi dugu anga gi mee di mouli. Di mee deenei ang gi digau nadau huaidu i golo, gei nadau huaidu ga hagalee dagi ginaadou gi di made. Gei di maa di huaidu i golo dela e hidi ai di made, gei au hagalee hai adu gi goodou bolo gi dalodalo ang gi God i di huaidu deelaa. 17 Nia haihai hala huogodoo la nia huaidu, gei di maa di huaidu i golo e hagalee dagi gi di made.
18 Gidaadou gu iloo bolo tangada dela guu hai di tama a God, la hagalee haihai di huaidu, idimaa, Tama a God e madamada humalia i mee, gei di huaidu e deemee di tale gi mee.
19 Gidaadou gu iloo bolo gidaadou nia dama ni God, ma e aha maa henuailala hagatau la gu i lala nia mogobuna o tangada huaidu.
20 Gidaadou gu iloo bolo di Tama a God la ne hanimoi, ne hai gidaadou gi iloo nia mee, bolo gidaadou gi iloo di God e donu. Gidaadou gu hagadaubuni ang gi di God e donu, i tadau mouli hagadaubuni gi dana Dama go Jesus Christ. Deenei di God donu, ge deenei di mouli dee odi.
21 Agu dama nei, haga mogowaa ina goodou gi daha mo nia balu god tilikai!

*5.3: John 14.15

*5.11: John 3.36