2 JOHN
Di Lua Lede a John
Di haga modongoohia:
Di lua lede a John la ne hihi go “John, tangada madua daumaha” ang gi “di ahina haga aloho mo ana dama”, holongo deenei gu modongoohia di nohongo dabu mo ono daangada. Di hagahonu o di lede deenei go di haga iloo bolo gi hagadau aaloho, mo tuu i daha mo digau agoago tilikai mo nadau agoago.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1-3)
Di hagalabagau o di aloho (4-6)
Di hagailoo hai baahi gi nia agoago tilikai (7-11)
Di hagaodi di lede deenei (12-13)
1
Mai tangada madua daumaha,
ang gi di ahina hagaaloho, mo ana dama ala e aloho huoloo iei au. Hagalee koau hua, mo digau huogodoo ala e iloo di tonu e aloho i di goe. Idimaa, di tonu le e noho i tadau lodo, gaa noho hua beelaa i tadau baahi.
God Tamana, mo Jesus Christ go Tama, gi dugu mai gi gidaadou tumaalia, di aloho, mo di noho i di aumaalia. Nia mee aanei gii noho hua beelaa i tadau baahi i di tonu mo di aloho.
Di tonu mo di aloho
Au e tenetene huoloo i dogu gidee hunu daangada i au dama e mouli i di tonu, be di hai o taganoho o Tamana dela ne dugu mai gi gidaadou. Gei au e dangi adu gi di goe, dagu ahina hagaaloho, bolo gidaadou huogodoo gi hagadau aaloho. Deenei hagalee taganoho hoou, dela e hihi adu ko au gi di goe, deenei la go taganoho guu lawa di kae go gidaadou mai taamada.* John 13.34; 15.12,17 Di aloho dela e helekai iei au, e haga modongoohia bolo gidaadou gi hagalongo gi nia haganoho a God. Taganoho dela gu longono goodou mai taamada bolo goodou huogodoo e hai loo gi mouli i di aloho.
E dogologowaahee digau halahalau dangada gu modoho i henuailala. Digaula e haga de iloo, bolo Jesus Christ guu hai tangada. Tangada beenei la tangada halahalau dangada, deelaa di hagadaumee o Christ. Gii pula i goodou gi dee kili gi daha godou mee ala ne ngalua ginai, gii kae godou hui hagatau.
Tangada dela gu iloo nia agoago o Christ, gei hagalee hagamau dangihi ginai, gei God hagalee i dono baahi. Tangada dela ga hagamau dangihi gi nia agoago aanei, gei Tamana mo Tama la gu i dono baahi. 10 Deelaa laa, maa tangada ga hanadu gi goodou, hagalee e agoago adu nia agoago aanei, goodou hudee benebene ina a mee gi lodo godou hale, ge hudee helekai labelaa gi mee boloo, “Di aumaalia gii noho i do baahi.” 11 Idimaa, tangada ma ga benebene mai tagadilinga dangada beenei, geia gu hagabuni ang gi nia hagadilinga huaidu a mee ala e hai.
Nnelekai hagaodi
12 Nia helekai e logowaahee i golo e hiihai ginai au belee hagi adu gi goodou, gei au hagalee hihi nia maa gi di ink mo nia lau beebaa, i di au e hagadagadagagee bolo au e hanadu, ga helehelekai laa gidaadou, gei gidaadou ga tenetene huoloo.
13 Nia dama o do duaahina ahina hagaaloho e hai di nadau hagaaloho adu gi di goe.

*1.5: John 13.34; 15.12,17