4
Nia mouli ala ne huli
Malaa, idimaa Christ la gu hagaduadua dono huaidina, gei goodou gi maaloo labelaa be di hagamamaanadu dela ne hai go Mee, idimaa, tangada dela ga hagaduadua dono huaidina, ia ne huli gi daha mo nia huaidu. Dolomeenei gaa hana gi muli i di waalooloo o godou mouli, goodou gi daudalia hua di manawa o God, hagalee go nia hiihai dangada. Idimaa, di waalooloo o godou mouli mai i mua, goodou nogo hai nia mee digau ala e noho i lodo di bouli ala e hiihai e hai. Goodou guu hai nia hagadilinga mee huaidu huogodoo haga langaadia dangada, hai be di manu, gai tagaao, hai hoo huaidu, hagalongoaa, inu gi libaliba, mo nia hai daumaha ang gi nia balu god. Malaa, dolomeenei gei digau o lodo di bouli gu homouli i di godou dee buni anga gi ginaadou e hai nia hagadilinga mee huaidu aanei. Gei digaula ga helehelekai huaidu i goodou. Malaa, digaula e hai gi hagi aga ginaadou gi God, di God dela e hagi aga digau mouli mo digau mmade. Malaa, deenei tadinga di Longo Humalia dela ne hagadele labelaa ang gi digau ala guu mmade dolomeenei, ang gi ginaadou ala guu kae di hagi aga baahi gi tuaidina, be di hai o digau huogodoo ala e hagi aga. Di Longo Humalia ne hagadele ang gi digaula bolo i lodo nadau mouli hagataalunga, digaula e mouli be di mouli a God dela e mouli ai.
Digau madamada humalia nia wanga dehuia a God
Di hagaodi o nia mee huogodoo la gu hoohoo mai. Goodou gi madamada humalia i godou huaidina, gei gi kanakana, gii mee ai goodou di hai dalodalo. I mua nia mee huogodoo, gei goodou hagamahi gi hagadau aaloho, idimaa, di aloho le e daabui nia hagadilinga huaidu huogodoo.* Proverbs 10.12 Hugee godou hale gi tangada nei mo tangada nei, hudee helekai e logo. 10 Tangada nei mo tangada nei la gii hai be tangada madamada humalia nia hagadilinga wanga dehuia a God, gei gi haga hai hegau ina nia wanga dehuia ala ne kae koia i baahi o God, e hagahumalia digau ala i golo. 11 Digau ala e agoago, gi agoago i nia helekai a God. Digau ala e hai hegau, gi hai hegau gi nia mahi ala ne wanga go God gi ginaadou, gi hagaamuina a God i nia mee huogodoo mai i Jesus Christ dela e hai mee gi nia madamada mo nia mahi, dolomeenei gaa hana hua beelaa. Amen.
Hagaduadua be nia dama a Christ
12 Ogu ihoo hagaaloho, goodou hudee homouli gi nia hagadilinga haga mmaemmae ala e tale adu gi goodou ala e hagamada goodou, be nia hai haga goboina ala e hai adu gi goodou. 13 Gei goodou gii tene gi di godou hai mee gi di hagaduadua o Christ, gii mee goodou di honu i di tene i di madagoaa ono madamada ma ga kila aga. 14 E maluagina go goodou, maa goodou ga hagahuaidu, idimaa goodou ala e daudali a Christ. Di mee deenei e haga modongoohia bolo di Hagataalunga madamada, di Hagataalunga o God, la gu i godou baahi. 15 Maa tangada i goodou ga hagaduadua, hagalee ne hagaduadua bolo mee tangada daaligi dangada, tangada gaiaa, tangada de hagalongo, be tangada e hagahuaidu nia moomee digau ala i golo. 16 Maa goodou ga hagaduadua idimaa goodou nia dama ni Christ, goodou hudee langaadia, gei goodou gi danggee hagaamuina a God i di godou haga ingoo gi di ingoo o Christ.
17 Di madagoaa di hagi aga gaa dae mai, e daamada i nia dama a God i mua. Maa di hagi aga deenei ga daamada i gidaadou, malaa, ga haga lawa behee i baahi digau ala hagalee hagadonu di Longo Humalia dela mai baahi o God? 18 Di Beebaa Dabu e helekai,
“Ma e haingadaa huoloo ang gi digau humalia e hagamouli,
malaa dehee di hai ang gi digau huaidu de hagadonu?”* Proverbs 11.31
19 Malaa, digau ala e hagaduadua idimaa deenei di manawa o God ang gi digaula, la gi heheia nadau haihai humalia mo di hagadagadagagee mo nadau mouli hagatau ang gi di God manawa dahi dela ne hai digaula.

*4.8: Proverbs 10.12

*4.18: Proverbs 11.31