3
Nia ahina mo nia daane hai lodo
(Ephesians 5.22-31; Colossians 3.18-19)
I di hai la hua, nia ahina hai lodo, goodou dugu anga goodou gi godou lodo. Idimaa, hunu ginaadou hagalee hagadonu nia helekai a God, gei godou mouli humalia gaa hai digaula gi hagadonu. Goodou hagalee hai loo bolo gi helekai, idimaa, digaula gaa bida gidee hua godou mouli madammaa, mo di godou hagalaamua God. Goodou hudee laagei ina goodou gi di hai e dala godou libogo, gi nia hau goolo, be gi nia gahu ala e gahu goodou.* 1-Timothy 2.9 Gei godou madamada gi heia mai i godou lodo donu, di madamada o di hagataalunga balabala mo hila gi lala e de ngudu, dela e kaedahi e dahidamee i mua nnadumada a God. Idimaa, deenei di hai o nia ahina dabu namua, e hagadagadagagee gi God. Digaula e hai ginaadou gi madamada, i di nadau dugu ginaadou gi nadau lodo. Be di hai a Sarah ne hagalongo gi Abraham, gaa gahi a mee bolo dono dagi. Goodou guu hai nia dama ahina ni mee maa goodou ga mouli humalia, ga hagalee mmaadagu i dahi mee.* Genesis 18.12
I di ala la hua, goodou nia daane hai lodo, goodou gii noho i baahi godou lodo, gi iloo bolo godou lodo le e paagege. Gei goodou gi hagalabagau ina digaula, idimaa, digaula ga hai mee labelaa gi di mouli kisakis i baahi o God, gadoo be goodou. I di godou hai di mee deenei, hudee haga deaadee ina di godou hai dalodalo.
Hagaduadua i di haihai nia mee donu
Malaa, goodou gii buni godou hagamaanadu mo godou hiihai. Goodou hagadau aaloho i godou mehanga, dumaalia, ge hila gi lala. Goodou hudee huia di huaidu gi di huaidu, be nnelekai huaidu gi nnelekai huaidu, gei gi huia anga nnelekai huaidu gi nnelekai humalia, idimaa, ma go di humalia dela ne hagababa adu go God i dana gahigahi goodou. 10 Idimaa, di Beebaa Dabu e helekai,
“Tangada dela e hiihai e haga tenetene dono mouli,
e hiihai e mmada gi di madagoaa humalia,
geia gii lawa gi daha mo ana helehelekai huaidu
mo ana helehelekai tilikai.* Pisalem 34.12-16
11 Mee e hai loo gii huli gi daha mo nia mee huaidu
gi heia nia mee humalia,
gi halahala ina di noho i di aumaalia,
mai i lodo dono manawa hagatau.
12 Idimaa, Dimaadua e benebene hua digau ala e donu,
gei e hagalongo gi nadau dangidangi,
gei Mee e huli gi daha mo digau ala e haihai nia mee huaidu.”
13 Ma koai dela e mee di hagahuaidu goodou ala ma ga hagamahi huoloo e hai nia mee humalia? 14 Maa goodou gaa hai digau e hagaduadua i godou haihai humalia, e maluagina go goodou! Goodou hudee mmaadagu i nia daangada, ge hudee hagabaubau e logo.* Matthew 5.10; Isaiah 8.12-13 15 Gei goodou gi hagalaamua ina a Christ i lodo godou manawa, dugu ina a Mee e hai di godou Dagi. Hagatogomaalia i nia madagoaa huogodoo, gii mee ai di godou helekai gi tangada dela ga heeu adu bolo gi haga modongoohia ina di hagadagadagagee dela i godou baahi. 16 Gei gi heia di maa i di manawa hila gi lala mo di hagalaamua, i lodo godou manawa madammaa, idimaa, digau ala e dili nadau kai tilikai i di godou haihai nia mee humalia i baahi o Christ, digaula gaa tee, ge ga langaadia i nadau kai tilikai ne hai. 17 Maa deenei di hiihai a God, e koia e humalia bolo gi duadua di hai nia mee humalia i di hai nia mee huaidu. 18 Idimaa, Christ ne made hua haga dahi gi nia huaidu digau huogodoo. Tangada hai mee donu, e pono digau hai mee hala, belee laha mai goodou gi God. Mee ne made i tuaidina, ga mouli aga i di hagataalunga. 19 Gei Mee gaa hana i di hagataalunga, ga agoago gi nia hagataalunga ala nogo lawalawa. 20 Malaa nia hagataalunga aanei, la go nia hagataalunga o digau de hagalongo gi God i di madagoaa God nogo tali maalia digaula, i di madagoaa Noah nogo hau dana waga. Digau nogo i lodo di waga, la dogowalu huogodoo ala ne mouli i toloo deelaa.* Genesis 6.1—7.24 21 Toloo deelaa la di haga modongoohia o di babdais, dela e haga mouli goodou dolomeenei. Nia wai aanei la hagalee go di haga madammaa nia dogolia i tadau gili, gei di hagababa ne hai ang gi God mai i di manawa madammaa. Di babdais e haga mouli goodou mai i di mouli aga o Jesus Christ, 22 dela guu hana gi di langi, guu noho i baahi gau donu o God, e dagi nia daangada di langi, nia dagi, mo digau mogobuna o di langi huogodoo.

*3.3: 1-Timothy 2.9

*3.6: Genesis 18.12

*3.10: Pisalem 34.12-16

*3.14: Matthew 5.10; Isaiah 8.12-13

*3.20: Genesis 6.17.24