2
Di hai daumaha
I mua nia mee huogodoo, au e hagamaaloo adu gi di goe bolo nia hiihai, nia dalodalo, nia dangidangi mo nia danggee la gi wanga ina gi God i digau huogodoo, i nia king labelaa, mo digau aamua huogodoo, gii mee di mouli gidaadou i di noho i di aumaalia mo di tenetene, i tadau daumaha ang gi God mo di mouli madammaa. Di mee deenei la di mee humalia e haga tenetene di manawa o God, go tadau Hagamouli, dela e hiihai bolo digau huogodoo gii kae di mouli, ge gi kabemee ginaadou gi nia mee ala e donu. Idimaa, God le e dahi hua, ge tangada e dahi labelaa i golo e haga buni mai a God mo nia daangada, deenei go Mee go Jesus Christ, dela ne tigidaumaha Ia gi God, e haga dagaloaha nia daangada huogodoo. Deenei di haga modongoohia i di madagoaa donu mai baahi o God bolo Ia e hiihai bolo nia daangada huogodoo la gi mouli. Deelaa laa ne hagau mai au gadoo be tangada agoago hagau, be go tangada agoago gi digau tuadimee e hagadele ana helekai i di gili di hagadonu mo di tonu. Au hagalee helekai nia kai tilikai, au e helekai i di tonu.* 2-Timothy 1.11
Au e hiihai bolo nia daane ala gu hagadabu ang gi God, gi dahi aga ina nadau lima ga dalodalo laa i nia gowaa huogodoo, ge hudee hagawelewele be e lagamaaloo. Au e hiihai bolo nia ahina la gi ulu i nia gahu e duudanga ge humalia dono ulu ai ginaadou, gi hudee binia nia ngaahulu nadau libogo, ge hudee humu ina ginaadou gi nia goolo be nia hadu lodo baehua* nia hadu lodo baehua la nia ‘pearl’ be nia gahu hui ngadaa.* 1-Peter 3.3 10 Gei gi hai hegau humalia gii donu, be nia ahina ala e hai bolo ginaadou e daumaha ang gi God. 11 Nia ahina gi kaabee ina di agoago i di noho deemuu mo di hila gi lala. 12 Au hagalee dugu anga nia ahina gi agoago, be e dagi nia daane, digaula gii noho dee muu. 13 Idimaa, Adam dela ne hai matagidagi, ga nomuli go Eve.* Genesis 2.7,21-22 14 Hagalee go Adam dela ne halahalau, go di ahina dela ne halahalau, ga oho taganoho a God.* Genesis 3.1-6 15 Gei nia ahina le e hagamouli mai nadau haanau nadau dama, maa ginaadou ga daahi hagamahi nadau hagadonu, aaloho, mo di mouli dabu mo nia hangaahai humalia.

*2.7: 2-Timothy 1.11

*2.9: nia hadu lodo baehua la nia ‘pearl’

*2.9: 1-Peter 3.3

*2.13: Genesis 2.7,21-22

*2.14: Genesis 3.1-6