2 TIMOTHY
Di Lua Lede a Paul ang gi Timothy
Di haga modongoohia:
Hunu mee hagalabagau i lodo Di lua lede a Paul ang gi Timothy e boloagi gi Timothy, dono ehoo hai hegau, bolo mee gi hagamahi hua i nia madagoaa haingadaa, gi maaloo gi nia agoago ala e donu, gi haga modongoohia di Longo Humalia, gei gi hagapaa gi daha mo nia lagamaaloo boiboi, gi manawa hagakono, mo di aloho i dono madagoaa ma ga hagaduadua, gadoo be Paul dela nogo hai hegau.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-2)
Di hagaamu mo di aago (1.3—2.13)
Di agoago hagamaamaa mo di bule (2.14—4.5)
Di hai o Paul (4.6-18)
Di hagaaloho hagaodi (4.19-22)
1
Mai baahi o Paul, tangada agoago hagau ni Jesus Christ mai i di hiihai o God, ne hagau belee hagadele di mouli dela gu hagababa mai gi gidaadou, dela i tadau baahi i tadau buni anga gi Jesus Christ, ang gi Timothy, dagu dama daane hagalabagau.
God tadau Damana mo Jesus Christ tadau Dagi, gi dugu adu gi di goe tumaalia, di aloho, mo di noho i di aumaalia.* Acts 16.1
Di danggee mo nia helekai hagamaaloo
Au e danggee ang gi God dela e hai hegau ginai au i di manawa madammaa, gadoo be ogu damana mmaadua. Au e danggee ang gi Mee i nia madagoaa huogodoo i dogu maanadu mai goe i lodo agu dalodalo i di boo mo di aa. Au e langahia eau o halidangi, gei au e hiihai huoloo belee heetugi adu gi di goe, gii dohu dogu tene. Au e mamaanadu di hagadonu e donu dela i do baahi, e hai be di hagadonu o do dinana madua go Lois, mo do dinana go Eunice. Au e donu bolo ma go di hagadonu hua dela i do baahi. Go di mee deenei, dela e haga langahia ko au adu gi di goe bolo goe gi benabena ina di wanga dehuia dela ne dugu adu go God i dogu madagoaa ne dugu ogu lima gi oo nua. Idimaa, di Hagataalunga o God dela ne dugu mai gi gidaadou, la hagalee belee hai gidaadou gi mmaadagu. Dono Hagataalunga la ne haga honu gidaadou gi nia mogobuna, mo di aloho, mo di hagakono di manawa.
Goe hudee langaadia di haga modongoohia aga tadau Dagi, be e langaadia i di au dela e galabudi i di gili o Christ. Heia hua goe gi hagaduadua i di gili di Longo Humalia, gei God gaa hai goe gi maaloo oo lodo i di hagaduadua deelaa. Mee ne haga mouli gidaadou, ge ne gahi mai gidaadou gii hai nia dama ni aana donu, ge hagalee ne hidi mai nia mee ala ne hai go gidaadou, gei mai hua i dana hai dela gu haga noho mo dono dumaalia dehuia. Mee gu dugu mai tumaalia deenei mai i Jesus Christ i mua taamada o nia mee huogodoo. 10 Gei dolomeenei tumaalia deenei gu gila mai i di hanimoi o tadau Dangada Hagamouli go Jesus Christ. Mee gu hagalawa di mogobuna o di made, gei gu haga modongoohia mai di mouli dee odi mai i di Longo Humalia.
11 Malaa, God ne hilihili au belee hai tangada agoago hagau, mo tangada agoago e hagadele di Longo Humalia.* 1-Timothy 2.7 12 Gei di maa go di mee deenei dela e hagaduadua iei au, gei au e daahi hua go dogu hagadagadagagee, i di au e iloo dagu Dangada dela e hagadonu, gei au e donu bolo ma go Mee dela e mee di benebene ana mee ala ne haga ingoo mai gi di au, gaa dae loo gi di laangi deelaa. 13 Haga mau dangihi ina goe gi nia helekai e donu ala guu lawa dagu hagi adu gi di goe gi kawe ai. Gei gii mau hogi ang gi di hagadonu mo di aloho dela gu i gidaadou i tadau buni anga gi Jesus Christ. 14 Goe benabena ina tuhongo humalia dela gu dugu adu gi di goe mai i di mogobuna o di Hagataalunga Dabu, dela e mouli i tadau lodo.
15 Goe gu iloo bolo digau ala e noho i Asia, digau huogodoo mo Phygelus mo Hermogenes, la gu diiagi au. 16 Dimaadua gi dumaalia ang gi digau di hale o Onesiphorus, i mee e logo ono madagoaa nogo haga tenetene au. Mee hagalee langaadia i dogu noho i lodo di hale galabudi. 17 Dono dau i Rome, geia ga daamada ga halahala au, gaa dae loo gi dono gidee Ia au. 18 Dimaadua gi dumaalia ang gi mee i di Laangi Aamua deelaa. Goe hogi gu iloo hua nia hai humalia huoloo a mee nogo hai mai gi di au i Ephesus.

*1.2: Acts 16.1

*1.11: 1-Timothy 2.7