1 TIMOTHY
Tahi Lede a Paul ang gi Timothy
Di haga modongoohia:
Timothy, tangada daumaha, gei mee e dama daane, dono dinana tangada o Jew, dono damana, tangada o Greece. Mee di hoo hagamaamaa ni Paul i lodo di Longo Humalia. Tahi lede a Paul ang gi Timothy iai nia mee hagalabagau e dolu i no lodo:
1) Di lede e daamada gi nia helekai e hai baahi gi nia agoago tilikai ala e agoago i lodo di nohongo dabu. Di agoago tilikai deenei le e hagahinihini nia hagabaubau digau o Jew mo digau tuadimee, e hai bolo henuailala nei le e huaidu, gei tangada le e mee hua di kae di mouli dee odi mai di kabemee e de iloo nia daangada, ge hagalee gai nia meegai guu bule, ge hagalee hai lodo.
2) Di lede e helekai labelaa i di gili di benebene taumaha mo di hai daumaha, ge e haga modongoohia di hai o digau ala e hai nia dagi mo digau ala e hagamaamaa nia nohongo dabu.
3) Muliagina loo, Paul ne aago a Timothy gii hai tangada hai hegau humalia ni Christ, mo ana hegau belee hai gi nia hagabuulinga dangada ala gu hagadonu.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-2)
Di agoago di hai o di nohongo dabu mo digau hai hegau (1.3—3.16)
Di haga iloo ang gi Timothy di hai o ana hegau (4.1—6.21)
1
Mai baahi o Paul, tangada agoago hagau a Jesus Christ i tegau a God go tadau Hagamouli, mo Jesus Christ go tadau hagadagadagagee, ang gi Timothy, dagu dama daane donu mai di hagadonu.
God tadau Damana mo Jesus Christ tadau Dagi, gi dugu adu gi di goe tumaalia, di aloho, mo di noho i di aumaalia.* Acts 16.1
Hai baahi gi nia agoago tilikai
Au e hiihai bolo goe gii noho hua i Ephesus be agu helekai ala ne hai adu gi di goe i dogu hana gi Macedonia. Digau hai agoago tilikai i gono, gei goe e hai loo gii dugu digaula. Helekai gi digaula gi dugua nadau kai namua, mo nia hihi nia ingoo e logowaahee o nia maadua namua, ala e hidi ai nia lagalagamaaloo, ge deai ono dahidamee gi di hagatau pilaan a God ai, dela gu modongoohia mai i di hagadonu. Deenei tadinga o di hagatau deenei: e haga tomo aga di aloho mai i lodo di manawa madammaa, mo di mamaanadu humalia, mo di hagadonu dela e donu. Hunu gau guu huli gi daha mo nia mee aanei, gu hagabooboo hua balumee. Digaula e hiihai e hai digau agoago o nnaganoho, gei e de iloo ginaadou nia mee ala e helekai ai, mo nia mee ala e maaloo di helekai ai ginaadou.
Gidaadou e iloo bolo nnaganoho la koia e humalia ma ga hai hegau ginai gii donu. Gidaadou e iloo bolo nia haganoho la hagalee ne hai ang gi digau humalia, gei ne hai ang gi digau dagadagahi haganoho ge e hai nia mee huaidu, ge hagalee mmaadagu i God, digau o di bouli, digau hagalee daumaha, digau ala e daaligi nadau damana mo nadau dinana gii mmade, digau daaligi dangada, 10 mo ang gi digau ala e manawa manu, di hiihai taane ang gi taane, digau gaiaa dangada, mo digau dilikai ge e hai nadau hagamodu dilikai, ge e hai baahi gi nia agoago ala e donu. 11 Aanei nia agoago gu kila mai i lodo di Longo Humalia, dela ne dugu mai gi di au belee haga iloo, di Longo Humalia madamada o God dumaalia.
Tanggee gi tumaalia o God
12 Au e danggee ang gi Jesus Christ tadau Dagi, dela ne hagamaaloo au i lodo agu hegau. Au e danggee ang gi Mee dela ne hai bolo ma ko au dela e humalia gi di gowaa, gei ne hilihili au belee hai ana hegau. 13 Mee gu haga balumee hua agu helekai huaidu nogo hai i Mee i mua, nogo hagaduadua, nogo hagahuaidu a Mee. Gei God gu dumaalia mai, idimaa, au nogo dogu hagadonu ai, gei e de iloo agu mee ala nogo hai.* Acts 8.3; 9.4-5 14 Gei tadau Dagi gu llingi ia dono dumaalia dee odi gi ogu nua, ga dugu mai di hagadonu mo di aloho, dela e hai mee ginai gidaadou i tadau buni anga gi Jesus Christ. 15 Aanei nnelekai e donu belee hagadonu go gidaadou, bolo Jesus Christ la ne haneia gi henuailala belee haga mouli digau huaidu. Ko au dela koia e huaidu i digaula huogodoo. 16 Gei God ne dumaalia mai gi di au belee hagi aga di manawa hagakono o Jesus i di au, gei au koia e huaidu i digau huaidu huogodoo, bolo au e hai tangada e daudali go digau dogologo ala ga hagadonu a Christ nomuli gaa kae di mouli dee odi. 17 God e dahi hua, di King dono hagaodi ai dela hagalee made, ge de gidee. Nia madamada, mo di aamua gi heia ang gi Mee, gaa hana hua beelaa dono hagaodi ai. Amen.
18 Timothy, dagu dama, au e dugu adu di agoago deenei e tau ang gi nia helekai kokohp ala guu hai i doo gili i mua. Nnelekai aanei la heia nia goloo dauwa ni oou gi heebagi maaloo. 19 Daahia do hagadonu mo do manawa madammaa, idimaa, hunu gau gu hagalee hai nia mee aanei, guu kili gi daha nadau hagadonu. 20 Hymenaeus mo Alexander nia daangada i digaula ala guu wanga ko au gi lala o nia mogobuna o Setan belee hagaduadua gi de helekai huaidu i God.

*1.2: Acts 16.1

*1.13: Acts 8.3; 9.4-5