34
Di hagaamu di humalia o Dimaadua* Taahili ni David dela ne huwa go mee i muli dono madagoaa ne hai bolo ia tangada dadaulia i mua di king Abimelech (1-Samuel 21.13-15). Di pisalem deenei le e hai nia gubu e madalua maa lua, nia gubu dagi dahi e daamada i nia leder o di aiu Hebrew. Mmada labelaa gi Pisalem 119.
Au ga danggee gi Dimaadua i nia madagoaa huogodoo.
Au hagalee dugu dogu hagahagaamu a Mee.
Au ga hagaamu a Mee i nia mee a Maa ala ne hai.
Goodou ala gu haga daamaha, goodou hagalongo mo di manawa lamalia!
Hagadele ina di aamua o Dimaadua madalia au,
gidaadou gi buni mai gi di gowaa e dahi e hagaamu dono ingoo!
 
Au gu dalodalo gi Dimaadua, gei Mee gu hila mai gi di au.
Mee gu hagamehede au gi daha mo ogu mmaadagu huogodoo.
Digau ala e manawa gee gaa mmada gi Mee ga manawa lamalia.
Digaula hagalee manawa gee labelaa.
Digau ala nadau hagamaamaa ai, ga gahigahi a Mee,
gei Mee e hila ang gi digaula.
Mee e haga dagaloaha digaula gi daha mo nadau haingadaa huogodoo.
Dana dangada di langi e hagaloohi digau ala e hagalabagau a Dimaadua,
ge e daa digaula gi daha mo nia mee balua.
 
Goodou tei gii bida halahala ina be Dimaadua le e humalia behee.
E maluagina go tangada dela guu gida dono hagaloohi i baahi o Mee.* 1-Peter 2.3
Goodou ala go ana daangada huogodoo, hagalaamua ina a Dimaadua.
Digau ala e hagalongo gi Mee,
le e hai mee gi nia mee ala e hiihai ginai digaula.
10 Nia laion hogi le e hiigai idimaa nadau meegai ai,
gei digau ala e hagalongo ang gi Dimaadua
la gaa dohu i nadau mee humalia huogodoo.
 
11 Ogu ihoo hagaaloho damagiigi, lloomoi hagalongo mai gi di au,
gei au ga aago goodou gi di hai dela e hagalaamua a Dimaadua.
12 Goodou e hiihai e manawa lamalia i lodo godou mouli?
Goodou e hiihai gi mouli waalooloo mo di tenetene?
13 Malaa, goodou hudee helekai huaidu ge hudee helekai tilikai.
14 Maaliu mai gi daha mo nia hai mee huaidu,
heia go nia mee ala e humalia.
Haga mahi dadaahia hua beelaa di noho baba aga i godou manawa hagatau.
 
15 Dimaadua le e madamada humalia i digau ala e donu,
ge e hagalongo gi nia dangidangi digaula.
16 Gei Mee e hai baahi gi digau ala e hai nia mee huaidu.
Digaula ma gaa mmade, gei tangada e langahia digaula ai.* 1-Peter 3.10-12
17 Digau ala e hai nia mee donu ma ga dangidangi gi Dimaadua,
gei Mee e hagalongo, Mee e daa digaula gi daha
mo nadau haingadaa huogodoo.
18 Dimaadua le e noho i baahi digau ala gu manawa paagege,
Mee e haga dagaloaha digau ala gu deai nadau hagadagadagagee ai.
 
19 Digau humalia le e tale ginai nia haingadaa e logo,
gei Dimaadua e haga dagaloaha digaula gi daha mo nia maa huogodoo.
20 Dimaadua e benebene digaula hagahumalia,
di iwi e mooho i nia iwi digaula ai.* John 19.36
21 Di mee huaidu le e daaligi tangada huaidu,
gei digau ala e hudi nadau wou gi digau ala e donu, le e hagaduadua.
 
22 Dimaadua le e haga dagaloaha ana daangada,
gei digau ala e hula gi Mee bolo gi hagaloohia ginaadou la ga mouli.

*^ Taahili ni David dela ne huwa go mee i muli dono madagoaa ne hai bolo ia tangada dadaulia i mua di king Abimelech (1-Samuel 21.13-15). Di pisalem deenei le e hai nia gubu e madalua maa lua, nia gubu dagi dahi e daamada i nia leder o di aiu Hebrew. Mmada labelaa gi Pisalem 119.

*34.8: 1-Peter 2.3

*34.16: 1-Peter 3.10-12

*34.20: John 19.36