1 THESSALONIANS
Tahi Lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Thessalonica
Di haga modongoohia:
Thessalonica la di waahale dagi o Macedonia, tenua e dau gi Rome. Paul gu haga duu dana nohongo dabu i di gowaa deelaa, i muli dono hagatanga i Philippi. Digau o Jew i golo ne hai tamu a Paul i nia hegau a maa ala e kila huoloo i baahi digau tuadimee ala e hiihai e daumaha i baahi digau o Jew. Deelaa di mee digaula ne hagabagi a Paul gi daha mo Thessalonica, gaa hana gi Berea. I muli o mee ne dau i Corinth, mee ga longono nia longo o di nohongo dabu i Thessalonica mai i baahi dono ehoo hai hegau go Timothy.
Tahi lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Thessalonica la ne hihi belee hagamaaloo aga ge e hai gii donu nia dama a Christ ala i golo. Gei mee guu hai dana danggee i dono longono nia hagadonu digaula mo nadau aaloho. Mee e haga langahia gi digaula tagadilinga mouli dela nogo hai koia i dono madagoaa nogo noho i nadau baahi, gei e helekai gi nia heeu ala ne kila aga i lodo di nohongo dabu i di lua hanimoi o Christ, dela bolo tangada hagadonu dela ne made i mua di hanimoi o Christ, be mee e dau e kae di mouli dee odi dela e gaamai go Christ i dono hanimoi? Gei di heeu i golo bolo Christ e hanimoi labelaa ma gaa hee? Paul gu hagi anga gi digaula bolo gi ngalua hua gi mua i lodo nadau hegau o di hagadonu, mo di talitali hagadagadagagee gi di hanimoi o Christ.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1)
Di danggee mo di hagaamu (1.2—3.13)
Di aago di hai o di mouli o nia dama a Christ (4.1-12)
Di agoago o di hanimoi o Christ (4.13—5.11)
Di hagaodi gi muli o nia bule (5.12-22)
Di hagaodi o di lede deenei (5.23-28)
1
Mai baahi o Paul, Silas mo Timothy, ang gi di nohongo dabu i Thessalonica dela gu hai mee ginai God Tamana mo Tagi go Jesus Christ.* Acts 17.1
Tumaalia mo di noho i di aumaalia gi madalia goodou.
Di mouli mo di hagadonu o digau o Thessalonica
Gimaadou e danggee hagaamu tumaalia ang gi God i nia madagoaa huogodoo, ge dee modu di madau haga langahia labelaa goodou i lodo madau dalodalo. Gimaadou e langahia i mua nnadumada o tadau Damana go God i di godou hai hegau gi godou hagadonu, mo di aloho dela gaa hidi ai goodou ga ngalua damana, mo di godou hagamau dangihi i lodo di godou hagadagadagagee gi tadau Dagi go Jesus Christ.
Madau duaahina nei, gimaadou gu iloo bolo God e aloho i goodou, gei gu hilihili goodou e hai nia dama ni aana. Gimaadou gu hagadele adu gi goodou di Longo Humalia, hagalee go nnelekai la hua, mo nia mogobuna o di Hagataalunga Dabu, mo di madau hagadonu dela guu donu humalia. Goodou gu iloo madau mouli i di madau madagoaa nogo noho i godou baahi belee hagahumalia goodou. Goodou gu daudali hua gimaadou mo Tagi. Ma e aha maa goodou guu tale ang gi di hagaduadua damana, gei goodou guu kae nnelekai aalaa, mo di tene mai baahi di Hagataalunga Dabu.* Acts 17.5-9 Gei goodou guu hai di ada hagamodongoohia ang gi digau hagadonu huogodoo o Macedonia mo Achaia. Hagalee go nnelekai di Longo Humalia lahua ala ne agoago go goodou gi lodo Macedonia mo Achaia, gei di longo o di godou hagadonu a God guu dele labelaa gi nia gowaa huogodoo. Malaa, gimaadou gu dei madau mee e helekai ai. Nia daangada huogodoo gu hagabooboo i di godou hagalaamua gimaadou i di madau lloo adu gi godou baahi, mo di godou huli gi daha mo nia balu god ang gi God, bolo goodou e daumaha hua gi God Mouli dela e donu, 10 mo di godou talitali di hanimoi o dana Dama madua i di langi. Dana Dama madua go Jesus dela ne haga mouli aga go Mee mai i dono made, gei dela e haga dagaloaha gidaadou gi daha mo di hagawelewele a God dela ga dau mai.

*1.1: Acts 17.1

*1.6: Acts 17.5-9