4
Nia dagi, haga hai hegau ina godou hege gi di mee dela e donu ge humalia. Gi langahia labelaa di godou Dagi i di langi.* Ephesians 6.9
Nnelekai aago
Gii noho mau di hai dalodalo, gii noho kanakana mo di hagaamu a God i lodo godou dalodalo. Di madagoaa hua deelaa, dalodalo labelaa i gimaadou, bolo God gi dugu mai di madagoaa humalia e agoago ai ana helekai, i nia mee ala e de iloo nia daangada i baahi o Christ, deelaa di mee ne lawalawa iei au. Gi dalodalo i di au, gii mee au di helekai madammaa i di ala dela belee helekai ai.
Gii pula i godou hangaahai i mua digau de hagadonu. Hagamahi hai hegau gi godou madagoaa humalia.* Ephesians 5.16 Godou helekai gi heia nnelekai dahidamee ge e haga tenetene. Heia gi iloo di helekai gii donu gi nia heeu o nia daangada.
Nia hagaaloho haga muliagina
Tadau duaahina go Tychicus, e hai hegau manawa dahi, e hai hegau madalia gimaadou ang gi Tagi, ga hagadae adu laa ogu longo.* Acts 20.4; 2-Timothy 4.12 Deelaa dagu mee e hagau adu a mee, belee haga tenetene godou lodo mai i di godou longono bolo gimaadou huogodoo le e humalia hua.* Ephesians 6.21-22 Onesimus, tadau tuaahina hagaaloho ge e hai hegau manawa dahi, tangada ni goodou dela ga lloo adu ginaua, ga hagi adu laa nia mee huogodoo ala e hai i ginei.* Philemon 10-12
10 Aristarchus, e lawalawa dalia au, mo Mark tangada ni Barnabas, e hai di nau hagaaloho adu gi goodou. (Goodou guu kae di haga iloo bolo gi benebene ina Mark i dono madagoaa ma gaa dau adu).* Acts 19.29; 27.2; Philemon 24; Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39 11 Joshua, e haga ingoo labelaa bolo Justus, e hai dana hagaaloho labelaa. Digau hagadonu o Jew dogodolu aanei e hai hegau madalia au gi Teenua King o God, gu hagamaamaa au huoloo.
12 Tagaaloho mai baahi o Epaphras adu gi goodou. Mee tangada labelaa ni godou buini, tangada hai hegau ni Jesus Christ, e hagamahi e dalodalo i goodou i nia madagoaa huogodoo bolo God gi heia goodou gii tuu maaloo gii dohu godou hagadonu, i lodo di godou daudali hagatau di manawa o God.* Colossians 1.7; Philemon 23 13 Au e mee di hagi adu dono hai hegau hagamahi adu gi goodou mo nia daangada o Laodicea mo Hierapolis. 14 Luke tadau ihoo dogidaa hagaaloho, mo Demas e hai di nau hagaaloho adu gi goodou.* 2-Timothy 4.10,11; Philemon 24
15 Hagadae ina madau hagaaloho gi tadau duaahina ala i Laodicea. Madau hagaaloho labelaa gi Nympha mo di nohongo dabu dela e dagadagabuli i lodo dono hale. 16 I muli hua di godou dau di lede deenei, goodou hagau ina di lede deenei gii dau labelaa go digau di nohongo dabu o Laodicea. I di madagoaa hua deelaa, goodou gaa dau labelaa di lede mai i di nohongo dabu o Laodicea dela ga hagau adu. 17 Hagadae ina gi Archippus bolo gi haga lawa ina dana hegau ne kae koia i lodo nnegau o Tagi.* Philemon 2
18 Au e hihi nia helekai aanei gi ogu lima donu: Taga aloho mai Paul. Gi langahia ogu siini. Tumaalia a God gii noho madalia goodou.

*4.1: Ephesians 6.9

*4.5: Ephesians 5.16

*4.7: Acts 20.4; 2-Timothy 4.12

*4.8: Ephesians 6.21-22

*4.9: Philemon 10-12

*4.10: Acts 19.29; 27.2; Philemon 24; Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39

*4.12: Colossians 1.7; Philemon 23

*4.14: 2-Timothy 4.10,11; Philemon 24

*4.17: Philemon 2