4
I mua nnadumada o God mo Jesus Christ dela ga hagi aga digau ala e mouli mo digau mmade, idimaa Mee e hanimoi e dagi be di king, gei au e gowadu do duhongo hegau bolo gi hagadele ina nnelekai a God. Hagamahi agoago, ma e aha ma gaa hai i lodo nia madagoaa haingoohia be haingadaa. Agoago ina hagamahi gi digaula i nia helekai aalaa, bule ina nia agoago hai gee, hagamaaloo ina aga digaula gi au agoago haga balabala. Idimaa, di madagoaa i golo gaa dae mai, gei nia daangada la ga de hiihai di hagalongo gi nia agoago humalia, ga daudali hua go nadau hiihai. Digaula gaa bida haga kila aga nadau gau agoago ala e hai nadau agoago ala e hiihai ginai digaula. Digaula gaa huli gi daha, ga hagalee hiihai e hagalongo gi di mee dela e donu, ga haga dahidamee nia kai balumee namua. Gei goe gi maaloo di dagi goe i lodo nia madagoaa huogodoo, hagamahi i lodo o hagaduadua, heia do waawa hagadele di Longo Humalia, ge gi heia au hegau huogodoo be tangada hai hegau ni God.
Gei mai gi di au, dogu madagoaa dela e tigidaumaha iei au la gu hoohoo mai, go di madagoaa dela ga hagatanga iei au gi daha mo di mouli nei. Au guu hai agu mee ala e mee i lodo di hoiaa, ge guu lele loo gu haga lawa di hoiaa, gei au gu daahi hua igolo dogu hagadonu. Dolomeenei di hui o di aali o di tonu o dogu mouli e talitali au. Di hui deelaa la ga gaamai go Tagi, Tangada hai gabunga e donu i di Laangi deelaa, ge hagalee koau hua dela e gaamai ginai di maa, gei anga labelaa gi digau huogodoo ala e noho talitali i di aloho ang gi di gila mai o Maa.
Ana helekai
Haga mahi gi limalima goe do hanimoi gi di au. 10 Demas gu aloho i henuailala nei, gu diiagi au guu hana gi Thessalonica, gei Crescens guu hana gi Galatia, Titus ne hana gi Dalmatia.* Colossians 4.14; Philemon 24; 2-Corinthians 8.23; Galatians 2.3; Titus 1.4 11 Go Luke la hua deenei i dogu baahi. Mark gi lloomoi goolua. Go mee dela e mee di hagamaamaa au i nia hegau aanei.* Colossians 4.14; Philemon 24; Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Colossians 4.10 12 Au gu hagau a Tychicus gi Ephesus.* Acts 20.4; Ephesians 6.21-22; Colossians 4.7-8 13 Do madagoaa ma ga hanimoi, gaamai laa dogu gahu laa daha dela ne dugu ko au i baahi o Carpus i Troas, mo nia beebaa, gei kaedahi go nia beebaa ala ne hai gi nia gili manu.* Acts 20.6
14 Alexander tangada tugi baalanga, gu hagahuaidu huoloo au, Dimaadua gaa hui laa gi mee ana hegau ala ne hai.* 1-Timothy 1.20; Pisalem 62.12; Romans 2.6 15 Goe pula i di goe i taane deelaa, i mee e hudi dono wou huoloo gi tadau agoago.
16 Deai tangada ne hagamaamaa au i dogu duuli au matagidagi ai. Digaula huogodoo gu diiagi au. God gi hudee haga huaidu ina digaula i di mee deenei! 17 Gei Tagi la nogo i dogu baahi, nogo hagamaaloo au, deelaa gaa mee iei au di hagadele di Longo Humalia ang gi digau tuadimee gi longono ginaadou huogodoo, gei au gu dagaloaha mai gi daha mo di hagaduadua o di made. 18 Gei Tagi gaa daa au gi daha mo nia mee huaidu huogodoo, gaa lahi au gi dono Heenua King di langi. Nia madamada gi wanga gi Mee, gaa hana hua beelaa! Amen.
Nia hagaaloho hagaodi
19 Au e hagau dagu hagaaloho gi Priscilla mo Aquila mo digau di hale o Onesiphorus.* Acts 18.2; 2-Timothy 1.16-17 20 Erastus nogo noho hua igolo i Corinth, gei au ne dugu a Trophimus i Miletus, i mee nogo magi.* Acts 19.22; Romans 16.23; Acts 20.4; 21.29 21 Haga mahi gii dae mai goe i mua di madagoaa magalillili.
Eubulus, Pudens, Linus mo Claudia e hagau adu labelaa nadau hagaaloho, mo nia duaahina dama a Christ huogodoo ala i golo.
22 Dimaadua gi madalia do hagataalunga.
Tumaalia o God gi madalia goodou.

*4.10: Colossians 4.14; Philemon 24; 2-Corinthians 8.23; Galatians 2.3; Titus 1.4

*4.11: Colossians 4.14; Philemon 24; Acts 12.12,25; 13.13; 15.37-39; Colossians 4.10

*4.12: Acts 20.4; Ephesians 6.21-22; Colossians 4.7-8

*4.13: Acts 20.6

*4.14: 1-Timothy 1.20; Pisalem 62.12; Romans 2.6

*4.19: Acts 18.2; 2-Timothy 1.16-17

*4.20: Acts 19.22; Romans 16.23; Acts 20.4; 21.29