TITUS
Di Lede a Paul ang gi Titus
Di haga modongoohia:
Titus, tama daane tuadimee, guu hai di tama a Christ, guu hai di hoo ni Paul, geia e hagamaamaa a mee i di hagadele di Longo Humalia. Di lede a Paul ang gi Titus ne hagau go mee gi Crete, di gowaa Paul ne haga modongoohia gi Titus bolo gii noho ai, e haga donu nia mee ala ne belee hai i golo. Nia agoago e dolu e haga modongoohia go di lede deenei:
1) Paul e haga langahia gi Titus tagadilinga dangada behee dela e mee di kae tuhongo hegau dela e madamada humalia di nohongo dabu, gei e donu, idimaa, digau Crete dogologo e mouli i di mouli huaidu.
2) Paul e aago a Titus dana hai e agoago gi nnagadilinga hagabuulinga daangada, be nia daane mmaadua, nia ahina mmaadua, nia dama daane, mo nia hege.
3) Paul e aago a Titus di hai o di mouli nia dama a Christ, gei e donu di hai o di hagalabagau o di noho i di aumaalia mo di hila gi lala, di hai o di lawa mai gi daha mo di hai baahi lagamaaloo, mo tee hagadaubuni i mehanga digau o di nohongo dabu.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-4)
Nia dagi o di nohongo dabu (1.5-16)
Nnegau o nia hagabuulinga daangada i lodo di nohongo dabu (2.1-15)
Nia aago mo nia bule (3.1-11)
Di hagaodi o di lede deenei (3.12-15)
1
Mai baahi o Paul, tangada hai hegau a God, ge tangada agoago hagau ni Jesus Christ.
Au ne hilihili aga ge ne hagau belee hagamaamaa nia hagadonu o nia dama a God ala gu hilihili, ge dagi digaula gi di tonu dela e haga modongoohia mai go tadau hai daumaha, dela e hagamau mai i di hagadagadagagee gi di mouli dee odi. God hagalee dilikai, gu hagababa mai gi gidaadou di mouli deenei, i mua taamada henuailala. Dono madagoaa humalia, gei Mee gu haga modongoohia ana helekai. Mee gu higi mai gi di au nnelekai aanei,
malaa, au e hagadele nia maa mai di hagatau a God, tadau Hagamouli.
Au e hihi adu gi di goe Titus, dagu dama daane donu mai i di hagadonu dela e hai mee ginai gidaua.* 2-Corinthians 8.23; Galatians 2.3; 2-Timothy 4.10
God tadau Damana, mo Jesus Christ go tadau Dangada Hagamouli gi dugu adu tumaalia mo di aumaalia.
Di moomee a Titus i Crete
Au ne dugu goe i Crete belee hai gii donu nia mee ala belee hai gii hai, ge e hilihili aga nia daangada mmaadua daumaha o nia guongo huogodoo. Goe gi langahia agu helekai aanei ne hagi adu: Tangada madua daumaha le e hai tangada deai dahi mee hala i dono baahi ai, mee e hai lodo gi di ahina hua e dahi, gei ana dama e hai gii hai nia dama hagadonu, hagalee hai gii hai nia dama huaidu be de hagalongo.* 1-Timothy 3.2-7 Idimaa di tagi taumaha dela e madamada humalia i nnegau a God, geia e hai gii hai tangada deai dahi mee hala i dono baahi ai. Mee hagalee hagalaamua ia, be e hagawelewele hagalimalima, be e inuinu nia dagaao, be e heebagi, be e hagagailaa gi nia bahihadu. Mee gi benebene ina nia daangada huogodoo, geia gi aloho i nia mee huogodoo ala e humalia. Mee e hai gii mee di dagi dono huaidina, gii donu, gii dabu, ge gii pula i deia. Mee gii mau dangihi gi nnelekai e donu, ala guu lawa di agoago, gii mee ia di hagamaaloo aga nia daangada i nia agoago ala e donu, mo di haga modongoohia nia hala o digau ala e hai baahi gi di agoago deenei.
10 E dogologo digau ne huli gi daha mo nia hai daumaha digau o Jew, ala e agoago gi nia daangada nia agoago hai baahi gi nia agoago ala e donu mo di halahalau digaula gi nadau balu helekai. 11 Gei e humalia gi dugua nia agoago digaula, idimaa, digaula gu hagahinihini nia beneinei e logo gi nadau agoago e dee tau, go nia agoago haga langaadia dangada bolo gii kumi nadau bahihadu. 12 Dahi soukohp mai digau o Crete ne helekai boloo, “Digau o Crete la digau hai kai tilikai i nia madagoaa e logo. Digaula e huaidu be nia manu lodo geinga, digaula e hagatoo ge hagalugai.” 13 Nia helekai aanei le e donu, dela e hidi mai iei goe, belee wou gi digaula, gii mee ai ginaadou di hai mee gi di hagadonu maaloo, 14 mo di dugu di nadau hagadagadagagee gi nia kai namua o digau o Jew, mo nia haganoho nia daangada ala ne gaamai hua i baahi digau ala guu kili gi daha di tonu. 15 Nia mee huogodoo e madammaa anga hua gi digau ala e madammaa, gei deai di mee madammaa ang gi digau huaidu ge de hagadonu ai, idimaa, nadau hagamamaanadu mo di hagi aga nadau manawa la gu huaidu. 16 Digaula e helekai bolo ginaadou e iloo a God, gei nadau hangahaihai hagalee tau gi nadau helekai. Digaula e hagadugina ge de hagalongo, e deemee di hai dahi mee humalia.

*1.4: 2-Corinthians 8.23; Galatians 2.3; 2-Timothy 4.10

*1.6: 1-Timothy 3.2-7