2
Di agoago dela e donu
Malaa, agoago ina nia mee ala mai di agoago dela e donu. Agoago gi nia daane mmaadua gi madammaa nadau mouli, gi dagia nadau huaidina i di tonu, mo di pula i ginaadou. Digaula gi maaloo i di nadau hagadonu, mo di aloho, mo di hagamahi i lodo nadau haingadaa. Nia ahina mmaadua gii hai hua be di maa, agoago ina bolo digaula gi mouli be nia ahina ala e mouli madammaa. Digaula gi hudee dili helekai tilikai, be e hege gi nia dagaao. Digaula gi agoago ina nia agoago ala e humalia, gii mee ai ginaadou di aago nia dama ahina gi aloho i nadau lodo, mo nadau dama, gii pula i ginaadou, ge gi madammaa nadau mouli. Digaula gii hai nia ahina hai hegau humalia i nadau hale, mo di dugu anga ginaadou gi nadau lodo, gi de helekai hua huaidu digau ala i golo i nnelekai a God.
Agoago gi nia dama daane hogi gii bida pula i ginaadou. Goe gii hai tangada e kawe go nia daangada i o hangahaihai humalia i nia mee huogodoo. Goe gi manawa dahi labelaa mo di donu gi au agoago. Goe hai hegau gi nnelekai ala e donu, ala hagalee ono huaidu ai, bolo o hagadaumee aalaa la gi langaadia ginaadou, i di nadau deemee di helekai hagahuaidu gidaadou.
Nia hege gi daudalia nadau dagi, mo di haga tenetene ina digaula i nia hagadilinga mee huogodoo, gi hudee helekai hai baahi ang gi digaula, 10 hudee gaiaa nadau mee i digaula. Digaula gi haga modongoohia aga ina nadau mouli humalia mo di manawa dahi i nia madagoaa huogodoo, gi gidee nia daangada nadau hangahaihai, ga hagaamu nia agoago i di hai o God, go tadau Dangada Hagamouli.
11 Idimaa, God gu haga modongoohia dono dumaalia belee haga mouli ai nia daangada huogodoo. 12 Tumaalia deenei e agoago mai gi gidaadou gi kilia gi daha tadau mouli de hagadonu a God, mo nia hiihai huaidu o henuailala, gei gi iloo di bida benebene humalia tadau mouli, mo di mouli hai donu ge dabu i henuailala nei, 13 i tadau talitali di Laangi Aamua dela e kanakana go gidaadou, go di madagoaa dela ma ga gila mai ai di madamada o tadau God Aamua mo tadau Dangada Hagamouli go Jesus Christ. 14 Mee guu wanga dehuia dono huaidina i gidaadou, belee daa mai gidaadou gi daha mo nia mee huaidu huogodoo, mo di haga madammaa gidaadou, bolo gii hai gidaadou nia dama donu ni aana ala e hiihai hua e hai nia mee humalia.* Pisalem 130.8; Exodus 19.5; Deuteronomy 4.20; 7.6; 14.2; 1-Peter 2.9
15 Agoago ina nia mee aanei, mo di hai hegau i o mogobuna i do hagamaaloo aga, mo di helekai gii donu digau ala e hagalongolongo gi au helekai. Goe hudee heia digaula gi haga balumee ina goe.

*2.14: Pisalem 130.8; Exodus 19.5; Deuteronomy 4.20; 7.6; 14.2; 1-Peter 2.9