COLOSSIANS
Di Lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Colosse
Di haga modongoohia:
Di lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Colosse la ne hihi gi nia daangada daumaha i Colosse, di waahale i tenua go Asia-Dulii, i baahi gi dua di guongo go Ephesus. Di nohongo dabu deenei la hagalee ni Paul ne haga duu, gei di maa i lodo tenua dela gu haga ingoo gi Paul belee ngalua ai, i mee ne hagau ana gau hai hegau mai Ephesus, dela di guongo dagi o Rome, i tenua go Asia. Paul gu longono ia bolo ma iai digau agoago kai tilikai i lodo di nohongo dabu i Colosse ala e agoago maaloo gi nia daangada ala e hiihai gi iloo a God mo di hai mee gi di mouli, bolo digaula gi daumaha ang gi nia hagataalunga huaidu ala e aamua ge e mogobuna. Digau agoago hai kai tilikai aanei guu hai bolo digaula gi heia nia mee aanei: gi daudali di agoago o di sirkumsais, mo di daudali nia haganoho o nia meegai, mo nia mee ala i golo.
Paul e hihi di hai o nia agoago e donu o nia dama a God i lodo di lede deenei, belee hai baahi gi digau agoago hai kai tilikai aalaa. Di hagamau o nia helekai a maa, la go di hai o Jesus Christ dela e mee di haga mouli gidaadou, gei nia hagadilinga daumaha ala i golo e haga mogowaa gidaadou gi daha mo Christ. God ne hai nia mee huogodoo mai i Christ, go Mee dela e gaamai nia mee huogodoo gi God. Maa gidaadou ga buni anga hua gi Christ, gei gidaadou ga hagamouli. Paul e haga modongoohia gi digaula nia hadinga o di agoago humalia deenei ang gi nia mouli o digau ala gu hagadonu.
E humalia gi iloo bolo Tychicus dela ne kae di lede a Paul gi Colosse la ne hula ginaua mo Onesimus, di hege dela ne hidi ai a Paul gaa hihi dana lede ang gi Philemon.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-8)
Di hai mo nnegau a Christ (1.9—2.19)
Di mouli hoou i baahi o Christ (2.20—4.6)
Di hagaodi gi muli o di lede deenei (4.7-18)
1
Mai baahi o Paul, ne hili go God belee hai tangada agoago hagau ni Jesus Christ, mo mai baahi o tadau duaahina Timothy, ang gi nia dama a God ala i Colosse, ala go madau duaahina manawa dahi i lodo tadau hagadaubuni ang gi Christ.
God tadau Damana gi dugu adu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.
Talodalo danggee
I nia laangi huogodoo, gimaadou e danggee ang gi God, Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ, i madau madagoaa ma ga dalodalo i goodou. Idimaa, gimaadou gu longono di godou hagadonu a Jesus Christ, mo di godou aaloho i nia dama a God huogodoo. Di madagoaa o di Longo Humalia dela e donu, ne dae adu gi goodou, goodou gu longono di hai o di hagadagadagagee. Malaa, godou hagadonu mo godou aaloho gu hagamau goodou gi godou mee ala e hagadagadagagee ginai, ala guu lawa di benebene adu gi goodou i di langi. Di Longo Humalia e gaamai nia maluagina ge e dele gi nia madagoaa huogodoo i henuailala, dela hogi di hai di maa nogo gila i godou baahi, i taamada di godou longono matagidagi tumaalia dehuia o God, gei goodou guu donu humalia ginai. Goodou guu lawa di iloo di hai o tumaalia o God mai baahi o Epaphras, di hoo hagaaloho ni gidaadou, tangada hai hegau manawa dahi dela ne hagamaamaa goodou i nia hegau a Christ.* Colossians 4.12; Philemon 23 Ma go mee dela ne hagi mai gi gimaadou di aloho dela ne dugu adu go di Hagataalunga Dabu.
Deenei laa gaa hidi ai gimaadou gaa hai dalodalo i goodou i nia laangi huogodoo, mai taamada di madau longono i goodou. Gimaadou e hai dangidangi ang gi God gi haga honu ina goodou gi ono hiihai mo ono kabemee huogodoo ala e gaamai i baahi dono Hagataalunga. 10 Gei goodou gaa mee di mouli be di hiihai o Tagi, ge e hai nia mee ala e haga tenetene dono manawa. Gei nia hagadilinga hegau humalia huogodoo ga kila aga i godou baahi, gei di godou iloo a God ga tomo aga. 11-12 Gimaadou e dangidangi bolo goodou gi hai mee gi nia hagadilinga maaloo huogodoo, ala e loomoi i ono mahi madamada, gii mee ai goodou di hai hegau hagamahi i lodo nia haingadaa huogodoo i di hagakono o di manawa mo di tenetene. Danggee gi Tamana i di manawa tene, i Mee dela ne haga honu goodou bolo gii mee di hai mee gi ana mee ala gu dugu anga gi ana dama i lodo tenua maalama. 13 Mee ne haga dagaloaha gidaadou gi daha mo di mogobuna o di bouli, gu dagi mai gidaadou gi lodo tenua o dana Dama dela e aloho ai. 14 Deenei go Mee ne haga dagaloaha gidaadou, dono hadinga bolo ne wwede tadau huaidu huogodoo.* Ephesians 1.7
Tangada mo nnegau a Christ
15 Christ la go di ada o God dela e de gidee. Gei Mee la go Tama madua dela e aamua i nia mee huogodoo ala ne hai. 16 Idimaa, God ne hai nia mee huogodoo mai i Mee, nia mee ala i di langi mo i henuailala, nia mee ala e gidee mo e de gidee, digau di langi mogobuna, mo nia dagi di langi, mo digau aamua di langi mo henuailala. God ne hai nia mee huogodoo mai i Christ, ge ne hai ang gi Mee. 17 Christ guu i golo i mua nia mee huogodoo ne hai. I di buni gi Mee, nia mee huogodoo la gu haga noho hagahumalia gi nadau lohongo. 18 Mee go di libogo o dono huaidina, go di nohongo dabu. Di mouli o tuaidina le e hanimoi i dono baahi. Mee go di ulumadua dela ne hagamouli aga mai i di made, bolo gi i mua a Mee i nia mee huogodoo.* Ephesians 1.22-23 19 Idimaa, ma di manawa donu ni God bolo dana Dama daane la gi hai hua be Ia i nia mee huogodoo. 20 God ne hagamaanadu bolo Ia gaa hai nia mee huogodoo gi buni anga gi de Ia mai i dana Dama, nia mee i di langi mo i henuailala. Mai i nia dodo o dana Dama i hongo di loobuu, God guu hai gidaadou gii noho i di aumaalia.* Ephesians 2.16
21 I mua, gei goodou nogo mogowaa i daha mo God, gei goodou nogo hai nia hagadaumee ni Mee, idimaa goodou nogo maanadu huaidu mo di haihai nia mee huaidu. 22 Malaa dolomeenei, God guu hai goodou nia hoo hagaaloho ni oono mai i di made o dana Dama daane, belee hai goodou gii dabu, gi madammaa, gii donu i ono mua. 23 Goodou gi haga mau dangihi ina godou hagadonu gi muli, hudee kilia gi daha godou hagadagadagagee mai di Longo Humalia. Deenei di Longo Humalia dela gu agoago gi nia daangada huogodoo i henuailala. Gei au go Paul, tangada hai hegau ni di Longo Humalia deenei.
Tegau a Paul gi di nohongo dabu
24 Dolomeenei, gei au e tenetene huoloo i dogu hagaduadua i goodou, idimaa, mai dogu duadua deenei, au e hagamaamaa e hagangudu tuadua o Christ ang gi di nohongo dabu dela go dono huaidina. 25 God ne hai au tangada hai hegau ni di nohongo dabu, ne gaamai tegau deenei belee hai ko au e hagahumalia ai goodou. Tegau deenei le e hagadele ana helekai huogodoo. 26 Nnelekai aanei nogo de iloo nia daangada huogodoo, nogo hagammuni hua go Mee mai namua, malaa, dolomeenei, gu haga modongoohia gi ana dama. 27 God dana hagamaanadu bolo ana daangada le e hai gi iloo ginaadou di mee dela nogo de iloo. Di mee hagammuni deenei le e honu i nia maluagina, gei e madamada huoloo dela ne hagatogomaalia go Mee gi nia daangada huogodoo. Di mee hagammuni deenei le e hai boloo, “Christ e noho i godou lodo,” dono hadinga e hai bolo goodou digau tuadimee e hai mee labelaa gi nia madamada o God. 28 Malaa, gimaadou e hagadele di Longo Humalia o Christ gi nia daangada huogodoo. Gimaadou e hagi anga ge agoago gi digaula i madau kabemee huogodoo ala e mee, gi iloo ginaadou di buni anga gi Christ, mo di lloomoi gi mua o God. 29 Au e hai hegau gi ogu mahi hagatau gii gila di mee deenei. Au e mee di hai nia mee aanei, idimaa, Christ ne dugu mai ono mahi e hai hegau iei au.

*1.7: Colossians 4.12; Philemon 23

*1.14: Ephesians 1.7

*1.18: Ephesians 1.22-23

*1.20: Ephesians 2.16