EPHESIANS
Di Lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Ephesus
Di haga modongoohia:
Di lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Ephesus e helekai matagidagi i di hagamaanadu a God bolo e hagabudu mai ana mee huogodoo ala ne hai gi di gowaa e dahi, go nia mee huogodoo ala i di langi mo i henuailala ala e dagi go Christ (1.10). Gei di maa gu hagi anga gi nia daangada a God bolo digaula gi mouli i tadinga o di hagamaanadu hagalabagau, bolo digau huogodoo ala gu hagadonu la gii dahi hua i baahi o Jesus Christ.
I taamada Di lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Ephesus, Paul gu haga modongoohia di ala a God Tamana ne hili ana daangada, mo dana hai dela ne wwede nadau huaidu ga dagaloaha i ginaadou mai i dana Dama Daane go Jesus Christ, mo di hai o di hagamaanadu hagalabagau a God modudahi mai i di Hagataalunga Dabu. Gei di lua baahi o di lede deenei, mee ne hagi anga gi digau ala e dau di maa bolo digau ala e mouli i baahi o Christ, la gi mouli madammaa i di gowaa e dahi.
I lodo di lede deenei iai nia hagadilinga helekai ala e haga modongoohia aga di haga puni nia daangada a God gii dahi hua i baahi o Christ: di Nohongo Dabu le e hai be tuaidina, gei Christ la go di libogo, be e hai be di hale, Christ la go di hadu o di madaaduge, be e hai be di ahina hai lodo, Christ la go dono lodo. Di lede deenei iai nia helekai hagaamu mai baahi tangada dela ne hihi di maa, i dono hagamamaanadu tumaalia o God mai i Christ. Nia mee huogodoo gu gidee haga madammaa i di maalama o di aloho o Christ, dono wanga dehuia, dono wwede nia huaidu, dono dumaalia aamua mo dono mouli madammaa.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-2)
Christ mo di Nohongo Dabu (1.3—3.21)
Di mouli hoou i baahi o Christ (4.1—6.20)
Di hagaodi gi muli (6.21-24)
1
Mai baahi o Paul, tangada agoago hagau a Jesus Christ mai di hiihai o God, ang gi nia daangada a God ala i Ephesus, ala e buni manawa dahi ang gi Jesus Christ.* Acts 18.19-21; 19.1 God tadau Damana, mo tadau Dagi go Jesus Christ gi gowadu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.
Nia maluagina hagataalunga i lodo Christ
Gidaadou gi danggee ang gi God Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ! I tadau buni anga gi Christ, gei Mee gu haga maluagina gidaadou i dana gaamai nia maluagina o di Hagataalunga mai i di langi. I mua di hai o henuailala, gei God guu lawa dana hili gidaadou belee hai nia dama ni aana i tadau buni anga gi Christ, bolo gidaadou gii dabu gi madammaa i ono mua.
Idimaa go dono aloho, God guu lawa di hagamaanadu bolo gidaadou gaa hai nia dama ni aana, mai i Christ. Di mee deenei la di tene hua ni Mee mo dono hiihai. Gidaadou gi hagaamuina a God i dono dumaalia madamada, i dana gaamai gi gidaadou dana wanga dehuia, go dana Dama daane dela e aloho ai. Idimaa, nia dodo o Christ la ne haga dagaloaha gidaadou, gei tadau huaidu la gu dumaalia ginai. Tumaalia o God le e damanaiee huoloo,* Colossians 1.14 dela ne gaamai dehuia gi gidaadou haga damana!
Mai ono kabemee mo iloo mee huogodoo,
God ne hai hua dana mee dela ne hagababa i ono lodo, gaa hai gidaadou gi iloo dana hagamaanadu hagammuni, dela gu maanadu go Mee bolo e hai go Christ. 10 Di hagamaanadu deenei ga haga lawa go God i di madagoaa e donu ma ga dau mai, dela bolo e hagabudu mai ana mee huogodoo ala ne hai gi di gowaa e dahi, go nia mee huogodoo ala i di langi mo i henuailala, belee dagi go Christ. 11 Nia mee huogodoo le e hai gii hai be di hagamaanadu a God mo dono hiihai, gei God guu hili gidaadou belee hai ana dama i tadau buni anga gi Christ, gii hai be dana hagamaanadu dela gu dugu mai loo i taamada. 12 Deelaa laa, gidaadou ala ne hagadagadagagee gi Christ matagidagi, gi hagaamuina di madamada o God! 13 Gei goodou guu hai labelaa nia daangada ni God i di godou longono nnelekai e donu, go di Longo Humalia ne gowadu gi goodou di haga mouli. Goodou ne hagadonu a Christ, gei God gaa dugu dono maaga gi godou nua e hagamodongoohia bolo goodou la nia dama ni aana, i dana gowadu gi goodou di Hagataalunga Dabu dela ne hagababa adu. 14 Di Hagataalunga la di hagadootonu bolo gidaadou e hai mee gi nia mee a God ala ne hagababa ang gi ana daangada, gei e hai gidaadou gii donu bolo God gaa wanga di mehede hagatau gi digau ala guu hai nia dama ni aana. Gidaadou gi hagaamuina dono madamada!
Talodalo Paul
15 Mai i di hadinga deenei, i muli dogu madagoaa ne longono di godou hagadonu Tagi go Jesus, mo di godou aaloho i nia daangada a God huogodoo, 16 au digi dugua dagu danggee gi God i lodo agu dalodalo, 17 gei au e dangi ang gi di God o tadau Dagi go Jesus Christ, dela go Tamana madamada bolo gi gowadu di Hagataalunga dela e hai goodou gi maalama, gei e hagi adu a God bolo gi iloo goodou hagahumalia a Mee. 18 Au e dangi gi Mee bolo gi hugee godou maanadu, gi gidee goodou dono maalama, gei goodou ga iloo di hagadagadagagee dela ne gahi mai ginai goodou. E maluagina behee go nia maluagina humalia ala ne hagababa go Mee gi ana daangada. 19 Gei e aali huoloo go dono mogobuna dela e ngalua i tadau lodo ala e hagadonu. Di mogobuna dela e ngalua i tadau lodo, la di mogobuna maaloo 20 dela nogo hai hegau iei Mee i dono madagoaa ne haga mouli aga a Christ gi daha mo di made, ga haga noho a Mee i dono baahi gau donu i tenua dela i di langi.* Pisalem 110.1 21 Christ guu dagi i hongo nia dagi o digau di langi huogodoo, digau aamua, digau mogobuna, mo nia dagi aamua. Mee dono ingoo damana i hongo nia ingoo huogodoo ala llauehe i henuailala dolomeenei, mo di madagoaa nomuli. 22 God guu dugu nia mee huogodoo gi lala nia babaawae o Christ, gei guu dugu a Mee gi dagia nia mee huogodoo o di nohongo dabu, bolo go Mee dela go Tagi damana.* Colossians 1.18; Pisalem 8.6 23 Di nohongo dabu la go tuaidina o Christ, go Mee dela di haga honu o nia mee huogodoo i nia madagoaa huogodoo.

*1.1: Acts 18.19-21; 19.1

*1.7: Colossians 1.14

*1.20: Pisalem 110.1

*1.22: Colossians 1.18; Pisalem 8.6