2
Mai i di made gi di mouli
Lodo di madagoaa gu doo gi daha, gei goodou digau guu mmade i di hagataalunga, i di godou de hagalongo mo godou ihala.* Colossians 2.13 I di madagoaa deelaa, gei goodou nogo daudali nia hai huaidu o henuailala. Goodou nogo hagalongo gi di tagi mogobuna huaidu dela i lodo di ahiaalangi, di hagataalunga dela e huwahuwa digau ala hagalee hagalongo gi God. Gidaadou huogodoo nogo hai labelaa be digaula, nogo dagi go tadau hiihai, nogo hai hua nia hiihai o tadau huaidina mo tadau maanadu huaidu. Lodo tadau mouli beelaa, gidaadou nogo hai hua be digau dogologo ala guu noho i lodo di hagawelewele a God. Gei tumaalia o God gu i lodo nia gowaa huogodoo, gei dono aloho i gidaadou le e damanaiee, Mee gu dahi aga gidaadou gi mouli dalia a Christ i di madagoaa gidaadou nogo mmade i baahi tadau hagataalunga i tadau de hagalongo. Ma go tumaalia dehuia o God dela ne haga mouli goodou. Tadau buni anga gi Jesus Christ, God gu haga mouli aga gidaadou madalia a Mee, e dagi madalia a Mee i tenua dela i di langi. God ne hai di mee deenei belee haga modongoohia i nia madagoaa huogodoo ala ga dau mai, tamanaiee o dono dumaalia, i lodo di aloho ne hagamodongoohia mai i Jesus Christ. 8-9 Idimaa, ma go tumaalia dehuia o God dela ne haga mouli goodou mai di hagadonu. Hagalee mai godou hegau, gei mai tumaalia o di wanga dehuia a God. Deelaa laa, tangada e mee di bida hagaamu eia ai. 10 God ne hai gidaadou gii hai beenei, gei i lodo tadau buni anga gi Jesus Christ, Mee ne hai gidaadou gi hai mee gi di mouli e hai nnegau humalia ala guu lawa dana hagatogomaalia mai gi gidaadou gi heia.
Gii dahi i Christ
11 Goodou ala ne haanau digau tuadimee, ala e haga ingoo go digau o Jew bolo “Digau Digi Sirkumsais”, gei ginaadou e haga ingoo ginaadou bolo “Digau Gu Sirkumsais”, (di mee e hai go nia daane gi nadau huaidina), gi langahia goodou bolo goodou nogo hai behee i lodo di madagoaa dela gu doo gi daha. 12 Di madagoaa deelaa, goodou nogo i daha mo Christ, hagalee nia dama ni God ne hilihili. Goodou hagalee nogo dau gi nia hagababa a God ala ne hai ang gi ana daangada, gei goodou nogo mouli henuailala, di godou hagadagadagagee gi di godou God ai. 13 Gei dolomeenei, i di godou buni anga gi Jesus Christ, goodou ala nogo mogowaa i daha, gu haga hoohoo mai go nia dodo o Christ. 14 Ma go Christ hua dela ne gaamai gi gidaadou di aumaalia, i dana hagabuni digau o Jew mo digau tuadimee gii dahi hua. Ma go dono huaidina dela ne oho di tuuli dela nogo hai digaula nia hagadaumee. 15 Mee gu hagalawa gi daha nia haganoho digau o Jew ngaadahi mo nia manga haganoho hagalligi, belee hai nia hagadili henua e lua aanei gii dahi i di nadau buni anga gi de Ia, gii mee di noho i di aumaalia.* Colossians 2.14 16 Christ gu oho gi daha te noho baba i nau mehanga i dono made i hongo di loobuu; i di hai o di loobuu, Mee gu haga puni mai nia hagadili henua e lua aanei, gii hai tuaidina e dahi ga laha mai labelaa gi God.* Colossians 1.20 17 Malaa, Christ gu hanimoi, gu agoago di Longo Humalia o di aumaalia ang gi digau huogodoo: gi digau tuadimee ala nogo mogowaa i God, ngaadahi mo digau o Jew ala nogo hoohoo gi Mee.* Isaiah 57.19 18 Ma go Christ hua dela ne haga puni gidaadou huogodoo, digau o Jew mo digau tuadimee, gaa mee di lloomoi gi mua Tamana i di Hagataalunga e dahi.
19 Malaa, goodou digau tuadimee gu hagalee hai digau mai i daha be digau hua gee dolomeenei, gei guu hai digau donu ngaadahi dalia nia daangada a God, guu hai di beneinei God. 20 Goodou guu hau gi hongo di hagamau dela ne dugu go digau agoago hagau mo nia soukohp, gei di hadu di madaaduge la go Christ hua modogoia. 21 Ma go Mee hua dela e daahi di hale hagatau gi di gowaa e dahi, gei e hai di maa gii tomo, gii hai di hale daumaha e dabu ang gi Dimaadua. 22 Di godou buni anga gi Mee, goodou ngaadahi mo digau huogodoo ala i golo gu buni mai gi di gowaa e dahi, di gowaa dela e noho ai a God mai i dono Hagataalunga.

*2.1: Colossians 2.13

*2.15: Colossians 2.14

*2.16: Colossians 1.20

*2.17: Isaiah 57.19