2 CORINTHIANS
Di Lua Lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Corinth
Di haga modongoohia:
Di lua lede a Paul ang gi di Nohongo Dabu i Corinth la ne hihi i lodo di madagoaa haingadaa huoloo i mehanga ia mo di nohongo dabu deelaa. Hunu gau mai i di nohongo dabu i Corinth e hai baahi maaloo dangihi ang gi Paul, gei mee e haga modongoohia aga hagamahi bolo ginaadou e hai gi humalia nadau mehanga mo di noho tenetene, gei mee e haga modongoohia aga dono tenetene ma gaa gila humalia i nia mee aanei.
I lodo taamada o di lede deenei, Paul e helekai aga nia hai i mehanga ia mo di nohongo dabu i Corinth. Paul e haga donudonu dono hai baahi i dana lede i mua i tee buni dela ne gila aga i di nohongo dabu, mo dono tenetene huoloo ang gi nadau huli hoou, mo di noho manawa lamalia i nadau mehanga. Gei nomuli, gei mee gaa dangi hagamahi ang gi di nohongo dabu bolo digaula gi hagamahi gi di nadau hai tigidaumaha e hagamaamaa nia dama a Christ ala i Judea.
I lodo nia mada hagaodi o di lede deenei, gei Paul e hagamahi e duuli eia i dono duhongo hegau dangada agoago hagau, idimaa, hunu gau i lodo Corinth e hai bolo ginaadou ala go digau agoago hagau donu, gei Paul la tangada agoago hagau tilikai.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Di haga modongoohia (1.1-11)
Paul mo di nohongo dabu i Corinth (1.12—7.16)
Tigidaumaha e hagamaamaa nia dama a Christ i Judea (8.1—9.15)
Paul e abaaba ia mo dono duhongo dangada agoago hagau (10.1—13.10)
Di hagaodi o di lede deenei (13.11-13)
1
Mai baahi o Paul, tangada agoago hagau a Jesus Christ i di hiihai o God, mo mai tadau duaahina go Timothy, ang gi di nohongo dabu a God i Corinth, mo ang gi nia dama a God huogodoo ala i Achaia.* Acts 18.1 God tadau Damana mo tadau Dagi go Jesus Christ gi gowadu gi goodou tumaalia mo di noho i di aumaalia.
Tanggee a Paul ang gi God
Hagaamuina a God, Tamana o tadau Dagi go Jesus Christ, go Tamana dela e honu tumaalia, go di God dela e lloomoi ai nia hagamaamaa huogodoo. Go Mee e hagamaamaa gidaadou i tadau haingadaa huogodoo, bolo gidaadou gii mee di hagamaamaa labelaa ginaadou ala guu noho i lodo nia haingadaa huogodoo, e hai hegau gi nia hagamaamaa huogodoo ala ne kae go gidaadou mai baahi o God. Gadoo be tadau dau ang gi nia hagaduadua o Christ, gei gidaadou e dau labelaa gi di hagamaamaa a God mai i Christ. Maa gimaua e hagaduadua, le duadua gii noho goodou manawa lamalia, gi mouli goodou; maa gimaua e kae di hagamaamaa, goodou e kae di hagamaamaa labelaa, guu kae nia mahi e tuu goodou maaloo i lodo tuadua dela e kae go gimaua gei gimaua e tuu maaloo. Gei di mau hagadagadagagee adu gi goodou la koia e maaloo dangihi, idimaa, gimaua e iloo bolo goodou e hai mee dalia gimaua gi nia hagaduadua aalaa, gei goodou e hai mee dalia gimaua labelaa gi di hagamaamaa dela e kae go gimaua.
Au e haga langahia adu gi goodou, ogu duaahina nei, i nia haingadaa ala ne tale mai gi gimaua i Asia. Nnagadilinga haingadaa kono gu hagahuaidu huoloo gimaua, gu deai di mau hagadagadagagee ai bolo gimaua ga mouli.* 1-Corinthians 15.32 Gimaua guu hai hua bolo gimaua gaa mmade, gei nia mee aanei ne hai mai gi gimaua bolo gimaua gi hudee bida hagadagadagagee i gimaua, gei gi hagadagadagagee hua gi God dela e haga mouli aga digau mmade. 10 Go Mee dela ne haga dagaloaha gimaua gi daha mo nia haingadaa o di made beenei, gei gimaua e hagadagadagagee bolo Mee ga haga dagaloaha labelaa gimaua, 11 i di godou hagamaamaa gimaua i godou hai dalodalo. Nia dalodalo o digau dogologo le e kila humalia, gei God ga hila mai gi gimaua, gei digau dogologo ga haga hagaamu a God i dana hai dela ne haga dagaloaha gimaua.
Di huli nia hagataele a Paul
12 Gimaua e tenetene, idimaa, mau hagamaanadu gu haga modongoohia aga bolo gimaua e heehee hua i mua nia hadumada o God i henuailala nei, gei e donu go mau hegau adu gi goodou, hagalee mai i nia kabemee o henuailala, gei mai i tumaalia o God. 13 Gimaua e hihi hua adu gi goodou nia mee ala e mee di godou dau ge donu ginai, gei au e hagadagadagagee bolo goodou gaa donu humalia ginai. 14 Ma e aha maa goodou digi modongoohia humalia gimaua dolomeenei, au e hagadagadagagee bolo maalia gei goodou ga modongoohia humalia gimaua, bolo goodou gaa mee di godou tenetene i gimaua, gadoo be di mau tene adu gi goodou i di Laangi o tadau Dagi go Jesus. 15 Di hagadagadagagee deenei, gei au gu hagababa bolo au e hanadu gi godou baahi, bolo goodou gii kae di godou haga maluagina haga lua. 16 Au gu hagababa bolo au e hanadu gi godou baahi i mua dogu hana gi Macedonia, mo dogu hanimoi labelaa i Macedonia, e kae dogu hagamaamaa mai i godou baahi i dogu ala dela belee hana gi Judea.* Acts 19.21 17 I dagu hagataele deenei, gei au guu hai be tangada e logo manawa? Dogu madagoaa ma gaa hai agu hagataele, e donu au e hai nia maa mai dogu hiihai oogu, gu togomaalia di helekai bolo “Uaa, Uaa” mo “Deeai, Deeai” i tolongo hua e dahi? 18 Gadoo be God dela e helekai donu, dagu hagababa adu gi goodou la hagalee go di “Uaa” mo di “Deeai”. 19 Idimaa, Jesus Christ go Tama daane a God dela gu agoago ai a Timothy, Silas mo au, adu gi goodou, la hagalee go di “Uaa” mo di “Deeai,” gei go Mee dela go di “Uaa” donu a God.* Acts 18.5 20 Idimaa, go Mee dela go di “Uaa” i nia hagababa huogodoo a God. Deenei laa tadinga o tadau helekai i di ingoo o tadau Dagi go Jesus Christ, e hai bolo “Amen”, e haga madamada a God.* Tadinga di bida helekai amen le e hai bolo “e donu” 21 Ma go God donu hua dela ne hai gidaadou ngaadahi gi modongoohia di mouli buni anga gi Christ. Gei go God la hua dela ne dugu gidaadou dagidahi, 22 gei gu maaga gidaadou gii hai nia dama ni aana, ge gu haga ulu di Hagataalunga Dabu gi tadau lodo, e hai ai di hagadootonu o nia mee huogodoo ala gu hagatogomaalia mai gi gidaadou.
23 Au gu gahigahi a God e hai dogu hagadootonu, idimaa, Mee e iloo Ia bolo au hagalee hanadu gi godou baahi i Corinth bolo gi de haga lodo huaidu hua goodou. 24 Gimaua hagalee dagi goodou gi nia mee ala e hai loo gi hagadonu go goodou; gimaua e iloo bolo goodou e maaloo i lodo godou hagadonu. Gei gimaua e ngalua madalia goodou gi tenetene goodou.

*1.1: Acts 18.1

*1.8: 1-Corinthians 15.32

*1.16: Acts 19.21

*1.19: Acts 18.5

*1.20: Tadinga di bida helekai amen le e hai bolo “e donu”