15
Di mouli aga o Christ
Ogu duaahina nei, au e haga langahia adu di Longo Humalia dela ne agoago ko au adu gi goodou, guu kae go goodou, gu hagamaaloo aga godou hagadonu. Di Longo Humalia le e haga dagaloaha goodou maa goodou ga daudali hua agu agoago. Maa goodou ga hagalee daudali, gei godou hagadonu le e balumee.
Au ne hagadae adu gi goodou di mee hagalabagau dela guu lawa dagu kae, bolo Christ ne made i tadau huaidu gii hai be nnelekai di Beebaa Dabu.* Isaiah 53.5-12 Mee ne danu, ga hagamouli aga i nia laangi e dolu nomuli gii hai be nnelekai di Beebaa Dabu.* Pisalem 16.8-10; Matthew 12.40; Acts 2.24-32 Gei Mee ne haga gida gi Peter, nomuli gi ana dama agoago dilongoholu maa lua,* Matthew 28.16-17; Mark 16.14; Luke 24.34,36; John 20.19 nomuli, gi ana dama ne hagadonu eia e lima lau duumaa i tolongo hua e dahi, baahi dogologo e mouli hua igolo, gei hunu gau guu mmade. Nomuli ga haga gida gi James, nomuli, gi digau agoago hagau huogodoo.
Haga odi gi muli, Mee ne haga gida mai gi di au, gei au guu hai gadoo be di tama ne haanau i di madagoaa hai gee.* Acts 9.3-6 Idimaa, au go di mugi lala loo o nia daangada agoago hagau huogodoo. Au e dee tau bolo au e haga ingoo bolo tangada agoago hagau, idimaa, au nogo hagahuaidu di nohongo dabu a God.* Acts 8.3 10 Go tumaalia o God dela ne hai au gii hai tangada agoago hagau, gei dono dumaalia deenei la hagalee balumee mai gi di au, idimaa, au gu ngalua damanaiee laa hongo digaula huogodoo, gei hagalee ne hai ko au, go tumaalia o God dela i dogu baahi. 11 Deelaa laa, ma ko au be go digaula, gei aanei madau agoago adu gi goodou ala guu lawa di godou hagadonu.
Tadau haga mouli aga
12 Di hai o Christ, dela ne haga mouli aga mai i di made, deenei di haga honu o madau agoago, malaa e aha hunu goodou e helekai bolo digau mmade le hagalee haga mouli aga? 13 Maa nei bolo di mouli aga mai i di made ai, malaa Christ la digi haga mouli aga! 14 Maa nei bolo Christ la digi mouli aga, gei madau agoago le e balumee hua, gei godou hagadonu la nia hagadonu hua balumee. 15 Nia daangada ga gidee bolo gimaadou digau e agoago tilikai i God, idimaa, gimaadou la gu hagadele bolo God gu haga mouli aga a Christ. Maa nei bolo e donu digau mmade le deemee di haga mouli aga, malaa, Mee digi haga mouli aga a Christ. 16 Maa digau mmade le e deemee di haga mouli aga, malaa Christ la digi haga mouli aga. 17 Maa Christ la digi haga mouli aga, malaa godou hagadonu le e balumee hua, gei goodou e noho hua i lodo godou huaidu. 18 Digau hagadonu hogi ala ne mmade i lodo nadau hagadonu, la gu balumee hua. 19 Maa nei bolo tadau hagadagadagagee gi Christ la anga hua gi di mouli henuailala, malaa, nia daangada huogodoo henuailala e tau di mmada hagaaloho mai gi gidaadou.
20 Gei di tonu, Christ la gu haga mouli aga i di made, guu hai di hagadagadagagee ni digau ala guu mmade bolo ginaadou e haga mouli aga labelaa. 21 Di made ne hidi mai i baahi tangada, i di ala la hua, di mouli aga mai di made la ne hidi mai i baahi tangada. 22 Nia daangada huogodoo e mmade i di hai a Adam, go di ala la hua nia daangada huogodoo e hai gi haga mouli aga i di hai a Christ. 23 Gei nia daangada ga haga mouli aga be di hagatau dela guu lawa di haganoho: Christ matagidagi; nomuli go nia dama a Maa i dono madagoaa ga hanimoi ai. 24 Nomuli go di hagaodi, i di madagoaa a Christ gaa wanga Teenua King gi God Tamana i muli dana daaligi gi daha nia dagi hagataalunga huogodoo, nia mogobuna dagi, mo nia mahi. 25 Gei Christ gaa dagi gaa dae loo gi God gaa dugu ono hagadaumee huogodoo gi lala ono babaawae.* Pisalem 110.1 26 Di hagadaumee dela e hagamagedaa muliagi loo, la go di made. 27 Di Beebaa Dabu e helekai,
“God e dugu nia mee huogodoo
gi lala ono babaawae.”
Ma e modongoohia bolo “nia mee huogodoo,” la hagalee helekai bolo God e dau eia, dela ne dugu nia mee huogodoo gi lala nia babaawae o Christ.* Pisalem 8.6 28 Di madagoaa nia mee huogodoo ma ga dugu gi lala di mogobuna o Christ, gei Tama gaa dugu eia gi lala o God, dela ne wanga gi dana Dama di mogobuna e dagi nia mee huogodoo. Nomuli gei God gaa dagi nia mee huogodoo hagatau.
29 Dehee di hai o digau ala e babdais ang gi digau ala guu mmade? Ma di aha dela ne hagamaanadu go digaula belee hagagila? Maa gaa donu bolo digau mmade la hagalee haga mouli aga, malaa e aha nia daangada e babdais ang gi digau mmade? 30 Gei gimaadou le e aha ala e wanga madau mouli gi di haingadaa i nia aawaa huogodoo? 31 Ogu duaahina nei, au e mmada gi di made i nia laangi huogodoo. Au e helekai beenei i dogu hagalaamua goodou i tadau mouli hagadaubuni ang gi Jesus Christ, tadau Dagi. 32 Maa au ne heebagi i nnadinga dangada gi nia manu hagamadagudagu dangada i kinei i lodo Ephesus, ma di wiini aha ne kae koau? Maa e donu bolo digau mmade le hagalee haga mouli aga, malaa gidaadou gii hai hua be di agoago dela e hai boloo:
“Gidaadou gi miami hua mo di inuinu.
Idimaa, daiaa, gei gidaadou gaa mmade.”* Isaiah 22.13
33 Gii pula i digau halahalau dangada! Idimaa, di hai hoo ang gi digau huaidu, le e hagahuaidu nia hangaahai humalia. 34 Goodou heia nia mee ala e donu, gii lawa gi daha mo godou haihai hala, idimaa, hunu goodou digi iloo a God. Au e hagi adu gi goodou nia mee aanei bolo gi langaadia ai goodou.
Tuaidina dela ma ga mouli aga
35 Tangada ga heeu: Digau ala guu mmade le e hagamouli aga behee? Nia huaidina behee ala ga mouli aga ai digaula? 36 Goe tangada dadaulia! Goe e de iloo bolo dau lii dela gaa dogi gi lodo di gelegele, la hagalee tomo aga maa di lii deelaa la digi made i mua? 37 Di mee dela e dogi kooe gi lodo di gelegele, la hagalee go tuaidina o di laagau, go di lii la hua dela gaa tomo gaa hai di laagau ‘wheat’, be tuai laagau. 38 Go God hua dela e dugu anga gi nia laagau gii tomo gii hai be dono hiihai. Gei e dugu ang gi di lii nei mo di lii nei tuaidina donu di lii.
39 Nia goneiga o nia huaidina huogodoo la hagalee hai be di mee e dahi: nia daangada, nia manu, nia manu mamaangi, mo nia iga e hai geegee nadau goneiga.
40 Nia hagadilinga huaidina labelaa i golo: Nia huaidina di langi mo nia huaidina henuailala. Nia madamada o nia huaidina di langi le e hai gee mo nia madamada o nia huaidina henuailala. 41 Di laa, di malama, mo nia heduu e hai geegee nadau madamada. Gei mehanga nia heduu nadau madamada e hai geegee.
42 Deenei di hai digau mmade ma ga haga mouli aga. Tuaidina tangada ma gaa danu, le e mooho gi daha. Ma ga hagamouli aga, le hagalee mooho. 43 Dono danu, geia gu huaidu, gu bagege. Dono mouli aga, geia gu madamada huoloo, gu maaloo dangihi. 44 Dono danu, geia tuaidina dangada. Dono mouli aga, geia guu hai tuaidina hagataalunga. Maa tuaidina henuailala i golo, malaa, tuaidina hagataalunga i golo. 45 Di Beebaa Dabu guu lawa di hihi boloo,
“Taane matagidagi la go Adam
guu hai tangada mouli.”
Gei Adam muliagi e gaamai di hagataalunga hagamouli. * Genesis 2.7 46 Hagalee go tuaidina hagataalunga ne hai i mua, go tuaidina gelegele, ga nomuli la go tuaidina hagataalunga. 47 Adam matagidagi la ne hai gi nia gelegele o henuailala gei togolua Adam ne haneia i di langi. 48 Digau henuailala e hai be tangada ne hai gi nia gelegele. Digau mai di langi e hai be Mee dela ne haneia i di langi. 49 Maa gidaadou gaa dina gi tangada dela ne hai gi nia gelegele, gei gidaadou hogi e dina labelaa gi Mee dela mai i di langi.
50 Ogu duaahina nei, dagu mee dela e helekai iei au, bolo tuaidina goneiga mono dodo, le e deemee di hai mee gi Teenua King o God. Nia mee hogi ala e mmade, le e deemee di hai mee gi di mouli dee odi.
51-52 Au e hagi adu di mee dela e donu, e de iloo nia daangada: Gidaadou huogodoo hagalee mmade, gidaadou huogodoo le e huli tadau huaidina hagalimalima gadoo be di gemu o di golomada, i di madagoaa di buu haga muliagina ma ga iliili. Di madagoaa di buu ma ga ili, gei digau ala ne mmade ga haga mouli aga ga deemee di mmade labelaa, gei gidaadou huogodoo gaa huli.* 1-Thessalonians 4.15-17 53 Idimaa, nia mee ala e mooho, le e hai gii huli, gaa hai nia mee hagalee mooho, gei nia mee ala e mmade, le e hai gii huli, gaa hai nia mee ala e mouli hua beelaa. 54 Di madagoaa o di hai deenei ga gila aga, gei nia mee ala e mee di mmade la gaa huli ga deemee di mmade, malaa, nnelekai di Beebaa Dabu gaa donu,
“Di made gu daaligi gi daha,
di aali guu dohu dogomaalia!* Isaiah 25.8
55 Di made, dehee doo aali?
Di made, dehee do mogobuna haga mmae dangada?”* Hosea 13.14
56 Di mogobuna o di made e hidi mai i di huaidu, gei di mogobuna o di huaidu e hidi mai i nnaganoho. 57 Di mee bolo God i dana hai gidaadou gi aali mai i tadau Dagi go Jesus Christ.
58 Deenei laa, ogu duaahina hagaaloho nei, tuu maaloo, hudee maliuliu. Dugu anga goodou i nia madagoaa huogodoo ang gi nnegau a Tagi, i goodou e iloo godou hegau ala e hai ang gi Tagi, la hagalee balumee.

*15.3: Isaiah 53.5-12

*15.4: Pisalem 16.8-10; Matthew 12.40; Acts 2.24-32

*15.5: Matthew 28.16-17; Mark 16.14; Luke 24.34,36; John 20.19

*15.8: Acts 9.3-6

*15.9: Acts 8.3

*15.25: Pisalem 110.1

*15.27: Pisalem 8.6

*15.32: Isaiah 22.13

*15.45: Genesis 2.7

*15.51-52: 1-Thessalonians 4.15-17

*15.54: Isaiah 25.8

*15.55: Hosea 13.14