HAGGAI
Di Beebaa Haggai
Di haga modongoohia:
Di Beebaa Haggai la nia agoago podo ala ne dugu mai i baahi Dimaadua ang gi soukohp Haggai i di ngadau e lima lau madalua (520) i mua o Christ. Digau Israel gu lloomoi gi di nadau henua donu mai tenua dela ne lahi ginai digaula, gei guu noho i nia ngadau dulii i lodo Jerusalem, gei di Hale Daumaha la nogo mooho hua igolo. Nia agoago soukohp e helekai hagamahi gi nia dagi o nia daangada belee haga duu aga labelaa di Hale Daumaha, gei Dimaadua e hagababa bolo Ia ga gaamai di haadanga lamalia mo di tenetene i di madagoaa dela ga hanimoi ang gi nia daangada ala guu huli hoou gei gu madammaa.
Di hagahonu di beebaa deenei:
Nnelekai gi hauhia di Hale Daumaha (1.1-15)
Nnelekai hagamanawa lamalia mo e hagadagadagagee (2.1-23)
1
Nnelekai Dimaadua gi haga duu aga labelaa di Hale Daumaha
I lodo di lua ngadau di madagoaa Darius nogo hai di king aamua o Persia, i tahi laangi o di ono malama, Dimaadua gu helekai mai i soukohp Haggai. Nia helekai aanei la ang gi di gobinaa o Judah, go Zerubbabel tama ni Shealtiel, mo ang gi tagi aamua hai mee dabu go Joshua tama a Jehozadak.* Ezra 4.24—5.2; 6.14
Dimaadua di Gowaa Aamua ne helekai gi Haggai, “Nia daangada aanei e helekai bolo di madagoaa dolomeenei la hagalee di madagoaa humalia e hagaduu aga labelaa di Hale Daumaha.” Nomuli, gei Dimaadua gaa wanga nia helekai aanei gi nia daangada mai i soukohp Haggai: “Agu daangada nei, goodou e aha ala e noho i lodo nia hale humalia, gei dogu Hale Daumaha dela hua e dugu mooho? E hai behee? Goodou le e de iloo be di maa di aha dela gu hai adu gi goodou? Goodou guu dogi godou meegai e logo gei goodou e hagi hua dulii. Godou meegai i golo e gai go goodou, gei e hagalee dohu di maaluu. Godou waini i golo e inu go goodou, gei e hagalee dohu di hagatenetene goodou. Godou gahu i golo, gei e hagalee dohu di haga mahanahana goodou. Di hui tangada ngalua i golo, gei e hagalee dohu di mouli ai goodou. Goodou e de gidee ma ne aha ala guu hai beenei? Dolomeenei goodou hula gi tomo nia gonduu, goweia godou laagau hau hale, hauhia di Hale Daumaha; gei Au ga manawa lamalia, ga hagalaamua.” Aanei nnelekai mai baahi o Dimaadua.
“Goodou nogo hagadagadagagee gi nia hagi huwa laagau e logo, gei nia maa gu hogoohi. Di madagoaa goodou ne gaamai nia maa gi godou hale, gei Au gu ili nia maa gi daha. Ma ne aha dela ne hai ko Au beenei? Idimaa dogu Hale Daumaha dela e moe mooho i di madagoaa nia daangada huogodoo e daadaamee e hauhau nadau hale. 10 Deenei tadinga nia uwa ala hagalee monnono, nia meegai ala guu dogi e hagalee tomo. 11 Au gu gaamai di madagoaa welengina maangoo gi hongo tenua, gi hongo nia gonduu, gi nia gowaa dogi meegai, gi nia gowaa dogi laagau, mo nia gowaa laagau olib. Au gu gaamai di madagoaa welengina maangoo gi hongo nia laagau huogodoo ala e mee di huwa nadau meegai mai di gelegele, gi hongo nia daangada mono manu, mo gi hongo nia mee huogodoo ala e hiihai e tomo.”
Nia daangada gu daudali nnelekai Dimaadua
12 Zerubbabel mo Joshua mo nia daangada huogodoo ala ne lloomoi gi daha mo di nadau noho hege i Babylonia, guu hai nia mee Dimaadua, go di nadau God, ne hagi anga gi digaula bolo gi heia. Digaula gu mmaadagu gu daudali nnelekai soukohp Haggai, tangada kae hegau Dimaadua. 13 Haggai ga hagi anga nnelekai mai baahi Dimaadua gi nia daangada boloo, “Au gaa noho madalia goodou, dela go dagu hagababa.” 14 Dimaadua gu hagamahimahi nia daangada huogodoo aanei gi hauhia di Hale Daumaha, ala go Zerubbabel, di gobinaa o Judah, Joshua tagi aamua hai mee dabu, mo nia daangada huogodoo ala ne lloomoi gi daha mo di gowaa nogo hege iei ginaadou. Digaula ga daamada gaa hau di Hale Daumaha o Yihowah di Gowaa Aamua, dela go di nadau God 15 i di madalua maa haa laangi o di ono malama o di lua ngadau Darius nogo hai di king aamua.

*1.1: Ezra 4.245.2; 6.14