63
Di aali o Dimaadua i hongo nnenua llauehe
“Ma koai dela e hanimoi mai i di waahale go Bozrah i lodo Edom? Ma koai dela e ulu nia goloo madamada mmee agogo, dela e hanimoi i lodo ono mogobuna mo ono mahi?”
Ma go Dimaadua, dela e mogobuna di haga mouli, dela e hanimoi e haga iloo dono aali.* Isaiah 34.5-17; Jeremiah 49.7-22; Ezekiel 25.12-14; 35.1-15; Amos 1.11-12; Obadiah 1-14; Malachi 1.2-5
“Nia goloo gahu o Maa le e aha ala e mmee agogo gadoo be tangada nogo dagadagahi ana ‘grape’?”
Dimaadua ga helekai, “Au nogo dagadagahi nia henua llauehe gadoo be nia ‘grape’, gei deai tangada ne hanimoi e hagamaamaa Au ai. Au ne dagadagahi digaula i lodo dogu hagawelewele, gei nadau dodo gu haga bigibigi ogu gahu.* Revelation 14.20; 19.13,15 Au gu hagababa bolo di madagoaa dela belee haga mouli agu daangada la gu dae mai, deenei di madagoaa hogi belee hagaduadua nadau hagadaumee. Au gu homouli i dogu gidee bolo ma deai tangada e hagamaamaa Au ai, gei dogu hagawelewele guu hai Au gi maaloo dangihi, gei Au gu maaloo.* Isaiah 59.16 I lodo dogu hagawelewele, gei Au gu dagadagahi nia henua llauehe huogodoo gi mooho, Au guu llingi gi daha nadau dodo i hongo di gelegele.”
Di humalia o Dimaadua gi Israel
Au ga hagadele di hagahonu o di aloho o Dimaadua.
Au ga hagaamu a Mee i ana mee huogodoo
ala ne hai mai gi gidaadou.
Mee gu haga maluagina ana daangada Israel,
mai i dono dumaalia mo dono aloho
dela hagalee ngudu.
Dimaadua e helekai boloo, “Digaula la nia daangada ni aagu. Digaula ga hagalee halahalau Au.” Malaa, gei Mee gu haga dagaloaha digaula gi daha mo nadau hagaduadua huogodoo. Hagalee go tangada di langi, ma go Dimaadua donu dela ne haga dagaloaha digaula. I lodo dono aloho mo dono manawa dumaalia, Mee gu haga dagaloaha digaula, gei Mee nogo madamada humalia huoloo i digaula mai loo i mua. 10 Gei digaula gu hai baahi gi Mee, ge e hai di Hagataalunga Dabu o maa gi manawa gee. Deelaa laa Dimaadua gaa hai di hagadaumee ni digaula, ga heebagi gi digaula.
11 Gei digaula ga langahia e ginaadou di madagoaa i mua, nia laangi o Moses go tangada hai hegau Dimaadua, gei digaula ga heeu boloo, “Dimaadua la i hee dela ne hagamouli nia dagi o ana daangada i lodo di moana? Dimaadua la i hee dela ne wanga dono Hagataalunga Dabu gi Moses? 12 Dimaadua la i hee dela ne wanga dono mogobuna aamua gi Moses, dela gu wwae lua nia wai o di moana gii mee di dagi ana daangada mai di gowaa nogo hontula wai, gu hai ai dono ingoo gi modongoohia i nia madagoaa huogodoo.”* Exodus 14.21 13 Dimaadua ne dagi digaula laa lodo di tai, gei digaula e haele be nia hoodo ala e maaloo nadau wae, digaula hagalee hingahinga. 14 Dimaadua gu haga molooloo ana daangada, gadoo be nia kau ala ma gaa dagi gi lodo di gowaa humalia ono geinga. Mee ne dagi mai ana daangada e haga aamua ai dono ingoo.
Talodalo i tumaalia mo di hagamaamaa
15 Meenei Dimaadua, hila mai gi gimaadou i do gowaa dela e noho iei Goe i di langi, di gowaa madamada ge dabuaahia. Do hagamaanadu aloho i gimaadou le e hai bolo aha? Do mogobuna la i hee? Do manawa dumaalia mo do aloho la i hee? Hudee haga de langahia ina gimaadou. 16 Kooe dela go di madau Damana. Madau damana mmaadua go Abraham mo Jacob digi haga modongoohia ina mai gi gimaadou. Meenei Dimaadua, ma Kooe dela go di madau Damana dela e haga dagaloaha gimaadou mai i mua loo. 17 Ma e aha dela Goe e hai gimaadou gii hula laa daha mo oo ala? Goe e aha dela e hai gimaadou gi lodo hamaaloo ga hula iei gimaadou gi daha mo Goe? Hanimoi labelaa gi gimaadou, mai i do aloho i digau ala e hai hegau adu gi di Goe, ge mai i do aloho i nia daangada ala nogo hai au daangada mai i taamada loo.
18 Gimaadou ala go au daangada dabuaahia, la ne hagabagi gi daha go madau hagadaumee i lodo tama madagoaa hagadulii, digaula gu dagadagahi gi lala do lohongo dabuaahia. 19 Goe e hai gimaadou gadoo be digau digi dagia Kooe, ge hagalee hai gimaadou be nia daangada ni aau.

*63.1: Isaiah 34.5-17; Jeremiah 49.7-22; Ezekiel 25.12-14; 35.1-15; Amos 1.11-12; Obadiah 1-14; Malachi 1.2-5

*63.3: Revelation 14.20; 19.13,15

*63.5: Isaiah 59.16

*63.12: Exodus 14.21